dnes je 19.6.2024

Input:

2016/403, Nařízení Komise (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, k 23. 5. 2022

23.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2016.403
2016/403, Nařízení Komise (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, k 23. 5. 2022

Úřední věstník Evropské unie

Úplné znění nařízení (EU) č. 2016/403.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/403

ze dne 18. března 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 074 19.3.2016, s. 8)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/694 ze dne 2. května 2022,   L 129 22 3.5.2022

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/403

ze dne 18. března 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

1. Tímto nařízením se stanoví společný seznam kategorií, typů a stupňů závažných porušení pravidel Unie v odvětví komerční silniční dopravy, jak je stanoveno v příloze I tohoto nařízení, která spolu s porušeními uvedenými v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009 mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě.

2. Toto nařízení stanoví nejvyšší četnost výskytu, při jejímž překročení se opakovaná závažná porušení považují za závažnější, s přihlédnutím k počtu řidičů využívaných při dopravních činnostech řízených odpovědným zástupcem pro dopravu, jak je uvedeno v příloze II.

3. Členské státy zohlední informace o závažných porušeních uvedených v odstavcích 1 a 2 při provádění vnitrostátního správního řízení týkajícího se posuzování dobré pověsti.

Článek 2

Příloha III směrnice 2006/22/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2) Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35.

(3) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8).

PŘÍLOHA I

▼M1

Kategorizace závažných porušení

(Podle článku 1)

Následující tabulky obsahují kategorie a typy závažných porušení pravidel Unie v odvětví komerční silniční dopravy rozdělené do tří kategorií závažnosti podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění nebo narušení hospodářské soutěže na trhu silniční dopravy.

1.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006  (1) (Doba řízení a doba odpočinku)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI (1)
NP VZP ZP
  Osádka
1. Čl. 5 odst. 1 Nedodržení minimálního věku průvodčích     X
Doba řízení
2. Čl. 6 odst. 1 Překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin, pokud není povoleno prodloužení této doby na 10 hodin 10h ≤ ... < 11h     X
3. 11h ≤ ...   X  
4. Překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin o 50 % či více 13h30 ≤ ... X    
5. Překročení prodloužené denní doby řízení v trvání 10 hodin, pokud je povoleno prodloužení 11h ≤ ... < 12h     X
6. 12h ≤ ...   X  
7. Překročení denní doby řízení v trvání 10 hodin o 50 % či více 15h ≤ ... X    
8. Čl. 6 odst. 2 Překročení týdenní doby řízení 60h ≤ ... < 65h     X
9. 65h ≤ ... < 70h   X  
10. Překročení týdenní doby řízení o 25 % či více 70h ≤ ... X    
11. Čl. 6 odst. 3 Překročení maximální celkové doby řízení za období dvou po sobě následujících týdnů 100h ≤ ... < 105h     X
12. 105h ≤ ... < 112h30   X  
13. Překročení maximální celkové doby řízení za období dvou po sobě následujících týdnů o 25 % či více 112h30 ≤ ... X    
Přestávky
14. Článek 7 Překročení nepřerušené doby řízení v délce 4,5 hodiny před přestávkou 5h ≤ ... < 6h     X
15. 6h ≤ ...   X  
Doby odpočinku
16. Čl. 8 odst. 2 Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 11 hodin, pokud není povolena zkrácená doba denního odpočinku 8h30 ≤ ... < 10h     X
17. ... < 8h30   X  
18. Nedostatečná zkrácená doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin, pokud je zkrácení povoleno 7h ≤ ... < 8h     X
19. ... < 7h   X  
20. Nedostatečné rozdělení doby denního odpočinku na části kratší než 3h + 9h 3h + [7h ≤ ... < 8h]     X
21. 3h + [... < 7h]   X  
22. Čl. 8 odst. 5 Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin v případě řízení vozidla více řidiči 7h ≤ ... < 8h     X
23. ... < 7h   X  
24. Čl. 8 odst. 6 Nedostatečná zkrácená doba týdenního odpočinku v délce kratší než 24 hodin 20h ≤ ... < 22h     X
25. ... < 20h   X  
26. Nedostatečná doba týdenního odpočinku v délce kratší než 45 hodin, pokud není povolena zkrácená doba týdenního odpočinku 36h ≤ ... < 42h     X
27. ... < 36h   X  
28. Čl. 8 odst. 6 Překročení šesti po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí týdenní době odpočinku 3h ≤ ... < 12h     X
29.
12h ≤ ...   X  
30. Čl. 8 odst. 6b Žádný náhradní odpočinek za dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku     X  
31. Čl. 8 odst. 8 Běžná týdenní doba odpočinku nebo jakákoli týdenní doba odpočinku delší než 45 hodin vybraná ve vozidle     X  
32. Čl. 8 odst. 8 Zaměstnavatel nehradí náklady na ubytování mimo vozidlo       X
  Odchylka od pravidla 12 dnů
33. Čl. 8 odst. 6a Překročení dvanácti po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí běžné týdenní době odpočinku 3h ≤ ... < 12h     X
34. 12h ≤ ...   X  
35. Čl. 8 odst. 6a písm. b) bod ii) Týdenní doba odpočinku po dvanácti po sobě jdoucích 24hodinových časových úsecích 65h < ... ≤ 67h     X
36. ... ≤ 65h   X  
37. Čl. 8 odst. 6a písm. d) Doba řízení probíhající mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. trvající více než 3 hodiny před přestávkou, pokud ve voze nejsou dva řidiči 3h < ... < 4,5 h     X
38. 4,5 h ≤ ...   X  
Organizace práce
39. Čl. 8 odst. 8a Dopravní podnik, který neorganizuje práci řidičů tak, aby se řidiči mohli vrátit do provozovny zaměstnavatele nebo do místa bydliště řidiče   X  
40. Čl. 10 odst. 1 Souvislost mezi mzdou/výplatou a ujetou vzdáleností, rychlostí dodání nebo množstvím přepravovaného zboží   X  
41. Čl. 10 odst. 2 Práce řidiče není organizována nebo je organizována nesprávně, řidič není poučen nebo je poučen nesprávně, aby mohl dodržovat právní předpisy   X  
(1)   
NP = nejzávaznější porušení / VZP = velmi závažné porušení / ZP = závažné porušení.

2.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014  (2) (Tachograf)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
Zabudování tachografu
1. Čl. 3 odst. 1, 4, 4a a článek 22 Není zabudován a nepoužívá se žádný typově schválený tachograf X    
Používání tachografu, karty řidiče nebo záznamového listu
2. Čl. 23 odst. 1 Používání tachografu, jenž nebyl zkontrolován schválenou dílnou   X  
3. Článek 27 Řidič je držitelem více než jedné karty řidiče nebo používá více než jednu kartu řidiče   X  
4. Řidič používá kartu řidiče, jež byla zfalšována (považuje se za řízení bez karty řidiče) X    
5. Řidič používá kartu řidiče, jejímž není držitelem (považuje se za řízení bez karty řidiče) X    
6. Řidič používá kartu řidiče, která byla získána na základě nepravdivých prohlášení a/nebo padělaných dokladů (považuje se za řízení bez karty řidiče) X    
7. Čl. 32 odst. 1 Nesprávné fungování tachografu (např.: tachograf nebyl řádně zkontrolován, kalibrován a zapečetěn)   X  
8. Čl. 32 odst. 1 a čl. 33 odst. 1 Nesprávné používání tachografu (např.: záměrné, dobrovolné nebo uložené zneužití, nedostatečné pokyny o správném používání atd.)   X  
9. Čl. 32 odst. 3 Používání klamného přístroje schopného pozměnit záznamy tachografu X    
10. Falšování, zatajování, rušení nebo ničení údajů zaznamenaných na záznamových listech nebo uchovávaných a stažených z tachografu a/nebo karty řidiče X    
11. Čl. 33 odst. 2 Podnik neuchovává záznamové listy, výtisky a stažené údaje   X  
12. Zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po dobu alespoň jednoho roku   X  
13. Čl. 34 odst. 1 Nesprávné používání záznamových listů/karet řidiče   X  
14. Nepovolené vyjmutí záznamových listů nebo karty řidiče, které má vliv na zaznamenávání příslušných údajů   X  
15. Čl. 34 odst. 1a Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke ztrátě údajů   X  
16. Čl. 34 odst. 2 Používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče, přičemž údaje nejsou čitelné   X  
17. Čl. 34 odst. 3 V případě potřeby nebyly údaje zadány ručně   X  
18. Čl. 34 odst. 4 Nebyl použit správný list nebo byla karta řidiče vložena do nesprávného otvoru v tachografu (při řízení vozidla více řidiči)     X
19. Čl. 34 odst. 5 Nesprávné používání přepínacího mechanismu   X  
Předkládání informací
20. Ustanovení čl. 34 odst. 5 písm. b) bodu v) Nesprávné použití nebo nepoužití značky trajekt/vlak     X
21. Čl. 34 odst. 6 Požadované informace nejsou zaneseny do záznamového listu   X  
22. Čl. 34 odst. 7 Záznamy neuvádějí symboly zemí, jejichž hranice řidič překročil během denní pracovní doby     X
23. Čl. 34 odst. 7 Záznamy neuvádějí symboly zemí, ve kterých začala a skončila denní pracovní doba řidiče     X
24. Článek 36 Odmítnutí kontroly   X  
25. Článek 36 Neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dní (do 30. prosince 2024)
Neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 56 dní (od 31. prosince 2024)
  X  
26. Článek 36 Neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem   X  
Chybná funkce
27. Čl. 37 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 Oprava tachografu nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnou   X  
28. Čl. 37 odst. 2 V době, kdy je tachograf neschopný provozu nebo nefunguje správně, řidič neuvede všechny požadované údaje o časových úsecích, které tachografem nebyly nadále zaznamenávány   X  

▼B

3.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES  (3) (Pravidla upravující pracovní dobu)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
Maximální týdenní pracovní doba
1. Článek 4 Překročení maximální týdenní pracovní doby v délce 48 hodin, pokud jsou již vyčerpány možnosti prodloužení pracovní doby na 60 hodin 56h ≤ ... 60h     X
2. 60h ≤ ...   X  
3. Překročení maximální týdenní pracovní doby v délce 60 hodin, pokud není poskytnuta odchylka podle článku 8 65 ≤ ... < 70h     X
4. 70h ≤ ...   X  
Přestávky
5. Čl. 5 odst. 1 Nedostatečná povinná přestávka, pokud pracovní doba trvá 6 až 9 hodin 10 < ... ≤ 20 min.     X
6. ... ≤ 10 min.   X  
7. Nedostatečná povinná přestávka, pokud je pracovní doba delší než 9 hodin 20 < ... ≤ 30 min.     X
8. ... ≤ 20 min.   X  
Noční práce
9. Čl. 7 odst. 1 Denní pracovní doba za každých 24 hodin při výkonu noční práce, pokud není udělena výjimka podle článku 8 11h ≤ ... < 13h     X
10. 13h ≤ ...   X  
Záznamy
11. Článek 9 Zaměstnavatelé padělají záznamy o pracovní době nebo odmítnou poskytnout záznamy kontrolorovi   X  
12. Zaměstnaní/samostatně výdělečně činní řidiči padělají záznamy nebo odmítnou poskytnout záznamy kontrolorovi   X  

4.   Skupiny porušení směrnice Rady 96/53/ES  (4) (Pravidla týkající se hmotnosti a rozměrů)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
Hmotnost
1. Článek 1 Překročení maximální povolené hmotnosti pro vozidla kategorie N3 5 % ≤ ... < 10 %     X
2. 10 % ≤ ... < 20 %   X  
3. 20 % ≤ ... X    
4. Překročení maximální povolené hmotnosti pro vozidla kategorie N2 5 % ≤ ... < 15 %     X
5. 15 % ≤ ... < 25 %   X  
6. 25 % ≤ ... X    
Délka
7. Článek 1 Překročení maximální povolené délky 2 % < ... < 20 %     X
8. 20 % ≤ ...   X  
Šířka
9. Článek 1 Překročení maximální povolené šířky 2,65 ≤ ... < 3,10 metru     X
10. 3,10 metru ≤ ...   X  

5.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU  (5) (Pravidelné technické prohlídky) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU  (6) (Silniční technické kontroly)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
Technické prohlídky
1. Články 8 a 10 směrnice 2014/45/EU a čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/47/EU Řízení bez platného dokladu o úspěšně absolvovaných technických prohlídkách, jak vyžaduje právo EU X    
2. Čl. 12 odst. 2 směrnice 2014/47/EU Neudržování vozidla ve stavu bezpečném a způsobilém k provozu po pozemních komunikacích, což má za následek velmi závažnou závadu brzdového systému, tyče řízení, kol či pneumatik, odpružení nebo podvozku či jiného zařízení, jež představuje takové bezprostřední riziko bezpečnosti silničního provozu, že má za následek rozhodnutí o odstavení vozidla X    

Směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel obsahuje ve své příloze II podrobnou klasifikaci technických nedostatků rozdělených podle úrovně jejich závažnosti na menší, závažné a nebezpečné nedostatky. V čl. 12 odst. 2 této směrnice jsou stanoveny následující definice:

a) menší nedostatky, které nemají významný vliv na bezpečnost vozidla nebo na životní prostředí, a jiné menší neshody;

b) závažné nedostatky, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost vozidla nebo mít dopad na životní prostředí nebo ohrozit bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu, nebo jiné významnější neshody;

c) nebezpečné nedostatky, které představují přímé a bezprostřední ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo mají dopad na životní prostředí.

Úroveň porušení ustanovení směrnic o technické způsobilosti odráží klasifikaci nedostatků obsaženou v příloze II směrnice 2014/47/EU, konkrétně: ZN = závažné nedostatky, NN = nebezpečné nedostatky, ŘN = řízení s nedostatky, což představuje bezprostřední riziko pro bezpečnost silničního provozu. Menší nedostatky by se rovnaly úrovni menšího porušení.

6.   Skupiny porušení směrnice Rady 92/6/EHS  (7) (Omezovače rychlosti)

 
č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
1. Články 2 a 3 Nenamontovaný omezovač rychlosti X    
2. Článek 5 Omezovač rychlosti nesplňuje platné technické požadavky   X  
3. Článek 5 Omezovač rychlosti není namontován schválenou dílnou     X
4.   Je přítomen a/nebo používán klamný přístroj schopný pozměnit záznamy omezovače rychlosti nebo je přítomen a/nebo používán klamný omezovač rychlosti X  

▼B

7.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (8) (Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
Školení a řidičský průkaz
1. Článek 3 Přeprava osob nebo věcí bez povinné výchozí kvalifikace a/nebo povinného pravidelného školení   X  
2. Článek 10 a příloha II Řidič není schopen předložit platný průkaz kvalifikace řidiče nebo řidičský průkaz s označením, jak to vyžadují vnitrostátní právní předpisy (například: ztracený, zapomenutý, poškozený, nečitelný),     X

8.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES  (9) (Požadavky na řidičský průkaz)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
1. Články 1 a 4 směrnice 2006/126/ES Přeprava osob nebo věcí bez platného řidičského průkazu X    
2. Článek 1Příloha I Používání řidičského průkazu, který je poškozený nebo nečitelný nebo není v souladu se společným vzorem     X

9.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES  (10) (Přeprava nebezpečných věcí po silnici)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
1. Příloha I oddíl I.1 směrnice 2008/68/ES Přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána X    
2. Přeprava nebezpečných věcí v zakázaných nebo neschválených obalech, čímž jsou ohroženy životy nebo životní prostředí v takovém rozsahu, který vede k rozhodnutí o odstavení vozidla X    
3. Přeprava nebezpečných věcí bez označení vozidla přepravujícího nebezpečné věci, čímž jsou ohroženy životy nebo životní prostředí v takovém rozsahu, který vede k rozhodnutí o odstavení vozidla X    
4. Prosakování nebezpečných látek   X  
5. Přeprava volně loženého zboží v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný   X  
6. Přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení   X  
7. Vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí   X  
8. Nebyla dodržena pravidla pro zabezpečení a uložení nákladu   X  
9. Nebyla dodržena pravidla pro přepravu smíšeného nákladu   X  
10. Nebyla dodržena ustanovení omezující množství nákladu na přepravní jednotku, včetně povolené míry naplnění nádrže nebo obalu   X  
11. Chybí informace umožňující určení úrovně závažnosti přestupku pro přepravované látky (jako např. číslo UN, název dodávky, skupina obalů)   X  
12. Řidič nemá platné osvědčení o předepsaném výcviku   X  
13. Použití ohně nebo nechráněného světelného zdroje   X  
14. Nedodržení zákazu kouření   X  
15. Vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno     X
16. Přepravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo/návěs     X
17. Vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí     X
18. Vozidlo není vybaveno funkčním hasicím přístrojem podle požadavků     X
19. Vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů     X
20. Jsou přepravována balení s poškozenými obaly, IBC nebo velkými obaly nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly     X
21. Přeprava baleného zboží v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný     X
22. Nádrže/cisterny (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny     X
23. Nesprávné označení, štítky nebo tabulky na vozidle a/nebo obalu     X
24. Neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR, nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaného zboží     X

Směrnice Komise 2004/112/ES (11), kterou se přizpůsobuje směrnice Rady 95/50/ES (13) o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, obsahuje v příloze II podrobnou klasifikaci porušení příslušných ustanovení rozdělených podle úrovně jejich závažnosti do tří kategorií rizik: kategorie rizik I, kategorie rizik II, kategorie rizik III.

Úroveň porušení ustanovení odpovídá kategoriím rizik uvedeným v příloze II směrnice 2004/112/ES, přičemž platí, že kategorie rizik I = VZP (kromě porušení, která jsou již definována jako NP v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009), kategorie rizik II = ZP. Kategorie rizik III odpovídá úrovni menšího porušení.

Tato tabulka zahrnuje pouze porušení, za která je dopravce plně nebo částečně odpovědný. Míra odpovědnosti dopravce za porušení musí být posuzována v souladu s vnitrostátními vymáhacími postupy členských států.

▼M1

10.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009  (13) (Přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
Licence Společenství
1. Článek 3 a čl. 8 odst. 1 Přeprava zboží bez platné licence Společenství (tj. licence neexistuje, je padělaná, odňata, vypršela atd.) X    
2. Článek 4 Podnik silniční nákladní dopravy nebo řidič nejsou schopni kontrolorovi předložit platnou licenci Společenství nebo její ověřený opis (tj. licence Společenství nebo ověřený opis licence Společenství jsou ztraceny, zapomenuty, poškozeny atd.)   X  
Osvědčení řidiče
3. Článek 3 a čl. 8 odst. 1 Přeprava zboží bez platného osvědčení řidiče (tj. osvědčení řidiče neexistuje, je paděláno, bylo odňato, jeho platnost vypršela atd.)   X  
4. Článek 5 Řidič nebo podnik silniční nákladní dopravy nejsou schopni kontrolorovi předložit platné osvědčení řidiče nebo jeho platný ověřený opis (tj. osvědčení řidiče nebo jeho ověřený opis jsou ztraceny, zapomenuty, poškozeny atd.)     X
Kabotáž
5. Čl. 8 odst. 2 Provozování kabotáže, která není v souladu s platnými právními a správními předpisy hostitelského členského státu   X  
6. Čl. 8 odst. 2a Provozování kabotáže v témže členském státě do čtyř dnů po ukončení poslední oprávněné kabotáže v tomto členském státě   X  
7. Čl. 8 odst. 3 a 4 Podnikatel v silniční nákladní dopravě není schopen předložit jasné důkazy o předchozí mezinárodní přepravě nebo o každé následné kabotáži a/nebo o všech přepravách uskutečněných v případech, kdy se vozidlo nachází v hostitelském členském státě během čtyř dnů předcházejících mezinárodní přepravě, a předložit tyto důkazy během doby trvání silniční kontroly.   X  

11.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009  (14) (Přístup na trh autokarové a autobusové dopravy)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
Licence Společenství
1. Článek 4 Přeprava cestujících bez platné licence Společenství (tj. licence neexistuje, je padělaná, odňata, vypršela atd.) X    
2. Čl. 4 odst. 3 Podnikatel v silniční dopravě nebo řidič nejsou schopni kontrolorovi předložit platnou licenci Společenství nebo její ověřený opis (tj. licence nebo její ověřený opis jsou ztraceny, zapomenuty, poškozeny atd.)   X  
Povolení pro provozování linkové dopravy
3. Články 5 a 6 Provozování linkové dopravy bez platného povolení (tj. licence neexistuje, je padělaná, odňata, vypršela, je zneužita atd.)   X  
4. Článek 19 Řidič není schopen kontrolorovi předložit povolení (tj. povolení je ztracené, zapomenuté, poškozené atd.)     X
5. Články 5 a 6 Zastávky linkové dopravy v členském státě neodpovídají vydanému povolení     X
Jízdní list pro příležitostnou dopravu a ostatní dopravu nepodléhající povolení
6. Článek 12 Řízení bez požadovaného jízdního listu (tj. jízdní list neexistuje, je padělaný, neobsahuje požadované informace atd.)     X
Pravidla týkající se kabotáže
7. Článek 16 Provozování kabotáže, která není v souladu s platnými právními a správními předpisy hostitelského členského státu   X  
8. Článek 17 Ve vozidle se nenacházejí kontrolní doklady pro kabotáž (formulář cesty pro příležitostnou dopravu nebo smlouva uzavřená mezi dopravcem a organizátorem dopravy nebo její ověřený opis v případě zvláštní linkové dopravy) nebo je není možné předložit na žádost oprávněného kontrolora   X  

▼B

12.   Skupiny porušení nařízení Rady (ES) č. 1/2005  (15) (Přeprava zvířat)

č. PRÁVNÍ ZÁKLAD TYP PORUŠENÍ ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI
NP VZP ZP
1. Příloha I kapitola II Přepážky nejsou dostatečné pevné, aby unesly hmotnost zvířat   X  
2. Příloha I kapitola III Použití nakládkové nebo vykládkové rampy, která má kluzký povrch a která nemá boční hrazení nebo je příliš strmá     X
3. Používání zdvižné plošiny nebo horního podlaží, která nemají bezpečnostní hrazení, aby zvířata během nakládky a vykládky nemohla vypadnout nebo uniknout     X
4. Článek 7 Dopravní prostředky nejsou schváleny pro dlouhotrvající cesty nebo nejsou schváleny pro druh přepravovaných zvířat     X
5. Články 4, 5 a 6 Přeprava bez platné požadované dokumentace, knihy jízd nebo povolení přepravců či osvědčení o způsobilosti     X

▼M1

13. Porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ( 16 )(Řím I) (právo

Nahrávám...
Nahrávám...