dnes je 4.10.2023

Input:

175/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění účinném k 1.10.2020

č. 175/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění účinném k 1.10.2020
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 15. června 2000
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
374/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění, celkem 117 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., (dále jen „zákon o dráhách”), podle § 18b odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., (dále jen „zákon o silniční dopravě”) a podle § 7a odst. 7 a § 36 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb., (dále jen „zákon o veřejných službách”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné drážní osobní dopravě15) a ve veřejné silniční osobní dopravě16) , včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci (dále jen „přepravní řád”). Tato vyhláška se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti práv cestujících ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě17) .
§ 2
Výklad některých pojmů
(1)  Městská hromadná doprava je činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat pro potřeby města a jeho příměstských oblastí vozidly na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, vozidly městské autobusové dopravy a vozidly v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících18) na jiné dráze, stanoví-li tak dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
(2)  Smluvní přepravní podmínky jsou dopravcem vyhlášené podmínky přepravy podle § 18b odst. 2 zákona o silniční dopravě a § 36 odst. 1 písm. a) a § 37 zákona o dráhách.
(3)  Zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, a věc, která nemůže svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.
(4)  Dodací lhůta je doba přepravy cestovního zavazadla ze stanice nebo zastávky (dále jen „stanice”) podání do stanice určení dohodnutým spojem včetně doby potřebné pro jeho přichystání k výdeji.
Nahrávám...
Nahrávám...