dnes je 25.3.2023

Input:

Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel v roce 2023

27.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4
Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel v roce 2023

redakce DLprofi.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 434/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Předmětem novely je:

  1. zavedení speciálních hmotnostních a rozměrových limitů pro vozidla hasičských záchranných sborů (dále jen "HZS") a jednotek požární ochrany (dále jen "JPO") a
  2. implementace ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES (dále jen "nařízení 2019/1242") ve vztahu ke změně směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz, v platném znění (dále také "směrnice 96/53/ES").

Ad (1) Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky byly identifikovány problémy spojené s rostoucími nároky na množství a objem přepravovaných věcných prostředků ve vozidlech JPO, které jsou ovlivněny stále rozmanitější skladbou zásahů JPO, a to ve vztahu k hmotnostním omezením obsaženým v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, tj. k celkovým hmotnostem vozidel a jízdních souprav včetně nákladu, jejichž překročení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace.

Vzhledem k postupnému dosažení vyhláškou stanovených hodnot některými typy vozidel JPO, resp. nemožnosti vybavit tato vozidla dalšími věcnými prostředky, aniž by došlo k překročení uvedených limitů, a tedy např. nutnosti obstarávat povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje se zavedení speciálních hmotnostních limitů, kterými bude umožněn provoz výše uvedených vozidel v režimu obecného užívání pozemních komunikací podle § 19 téhož zákona. Novela tak mj. vytváří prostor pro plné využití konstrukčního potenciálu vozidel JPO při současném splnění požadavků na ochranu pozemních komunikací a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Současně jsou ve vztahu k vozidlům HZS (týká se i vozidel JPO) upraveny dílčí rozměrové limity, v  důsledku čehož dojde, spolu s úpravou hmotnostních limitů, k celkovému snížení administrativní zátěže.

Ad (2) Předmětem novely vyhlášky č. 209/2018 Sb. je implementace ustanovení nařízení 2019/1242 upravujících ustanovení směrnice 96/53/ES co do možnosti dodatečného navýšení celkové hmotnosti tzv. vozidel s nulovými emisemi až o 2,00 t.

Komentář k vybraným ustanovením vyhlášky z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

V § 1 je uveden předmět právní úpravy. Na rozdíl od předchozí vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, byla doplněna úprava pro použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu. To proto, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále jsou předmětem úpravy náležitosti dokladu o rozměrech vozidla, nejsou-li uvedeny na štítku ve vozidle.

§ 2 Základní pojmy

Směrnice 96/53/ES umožňuje členským státům Evropské unie na jejich území povolit běžný provoz vozidel nebo souprav vozidel ve vnitrostátní přepravě, pokud tato vozidla nevyhovují požadavkům na hmotnost, tak jak jsou stanovena v bodě 2 přílohy I této směrnice (viz čl. 4 odst. 2 směrnice 96/53/ES). Současně nicméně podle čl. 3 směrnice 96/53/ES nesmí členské státy Evropské unie odmítnout nebo zakázat použití vozidel vyhovujících požadavkům na hmotnost dle přílohy I směrnice 96/53/ES, která jsou registrována nebo uvedena do provozu v jiných členských státech Evropské unie.

Nařízení 2019/1242 do směrnice 96/53/ES zavedlo právní úpravu týkající se maximálních přípustné hmotnosti vozidel s nulovými emisemi. Jedná se o obdobnou právní úpravu, jako je ta týkající se maximální přípustné hmotnosti vozidel s alternativním pohonem, která již dříve byla ve směrnici 96/53/ES obsažena. Změny vyhlášky tedy reagují na přijetí nařízení 2019/1242 a upravují hmotnost vozidel s nulovými emisemi tak, aby byl umožněn bezproblémový provoz vozidel s nulovými emisemi, která jsou registrována v jiných členských státech Evropské unie a která splňují požadavky stanovené v bodě 2 přílohy I směrnice 96/53/ES, v České republice.

Právní úprava je koncipována obdobně jako u vozidel na alternativní pohon. Obdobně novela zapracovává i požadavek na rozšíření údajů uvedených v dokladu o rozměrech vozidla o údaj týkající se právě vozidel s nulovými emisemi (opět po vzoru úpravy týkající se vozidel na alternativní pohon). Společně s úpravou hmotnostních limitů byl zkorigován text § 10 písm. f) vyhlášky.

§ 3 Spojitelnost z pohledu hmotnosti přípojného vozidla a souprav

§ 4 Spojitelnost vozidel v jízdní soupravu

Ustanovení § 3 a § 4 upravují požadavky pro spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla a souprav a spojitelnost jízdních souprav.

§ 5 Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy stanoví § 5. Hodnoty byly převzaty z vyhlášky č. 341/2014 Sb. Definice dvojnápravy a trojnápravy byla ovšem přesunuta pro větší přehlednost do § 2 písm. a) až c).

§ 6 Další ustanovení o hmotnostech vyžadovaných pro provoz na pozemních komunikacích

Další ustanovení o hmotnostech vyžadovaných pro provoz na pozemních komunikacích navazují na největší povolené

Nahrávám...
Nahrávám...