dnes je 9.12.2023

Input:

Prováděcí nařízení, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, povoz a opravy tachografů

25.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.5
Prováděcí nařízení, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, povoz a opravy tachografů

Ing. Jiří Novotný

Nařízení (EU) č. 165/2014 v článcích 11 a 12 uvedlo, že Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů podrobná ustanovení nezbytná pro jednotné uplatňování charakteristických rysů inteligentních tachografů:

 • zaznamenávání polohy vozidla;

 • dálkového včasného odhalování případné manipulace;

 • rozhraní s inteligentními dopravními systémy;

Současně stanoví administrativní a technické požadavky na postup schválení typu tachografu, včetně bezpečnostních mechanismů.

V úvodu je potřeba říci, že vlastní nařízení má celkem pět stran. Pokud bychom však vzali nejen nařízení, ale také přílohu a celkem 16 dodatků, pak počet stran vzroste na 506 stran. Zkusme se projít celým nařízením a zastavit se u některých ustanovení, která jsou zajímavá z pohledu dopravce a řidiče, protože budou znamenat výraznou změnu proti stávajícímu stavu.

Zmíněný rozsah je dán i tím, že zahrnuje problematiku konstrukce, zkoušení, montáže, kontroly, provozu a oprav inteligentního tachografu. V současné době rozeznáváme tři druhy tachografů:

 1. analogové, které musí splňovat přílohu 1 nařízení (EU) č. 165/2014;
 2. digitální, které musí splňovat přílohu 1B nařízení (EHS) č. 3821/85;
 3. inteligentní, které musí splňovat přílohu 1C nařízení (EU) č. 2016/799.

Nařízení (EU) č. 2016/799 se použije ode dne 2. března 2016. Příloha včetně dodatků 1 až 15 se použije až od 2. března 2019. Dodatek 16 se však použije od 2. března 2016. Pokud jde o platnost, nařízení vstoupilo v platnost od 15. června 2016 (dvacátým dnem po vyhlášení 26. května 2016 v Úředním věstníku EU). Z toho vyplývá, že ještě bude dostatek času se s požadavky obsaženými v příloze a dodatcích seznámit. Vlastní nařízení obsahuje v části Definice ustanovení, z nichž vyplývá, že digitální tachografy jsou označovány jako tachografy prvé generace a inteligentní tachografy jsou označovány jako tachografy druhé generace. Také je potřebné chápat pod pojmem tachograf všechny jeho prvky, kterými jsou nejen celek ve vozidle, ale i snímač pohybu, karta tachografu, záznamový list, vnější zařízení GNSS a zařízení pro včasné dálkové odhalování.

V úvodu Přílohy 1C je konstatováno, že ve vnitrostátní dopravě se systém digitálních tachografů používá po celou dobu své životnosti. Avšak v mezinárodní dopravě musejí být všechna vozidla nejpozději 15 let po vstupu nařízení (EU) 2016/799 v platnost (tj. 15. června 2016) vybavena inteligentním tachografem. Tato skutečnost byla však již uvedena v nařízení (EU) č. 165/2014 v článku 3 odstavci 4. Příloha 1C má v úvodu řadu definic, které jsou v některých případech známé a některé jsou uvedeny nově. Z pohledu dopravce a řidiče je potřebné upozornit na:

 • Pojem "kalendářní den", kterým je definován den v době od 00.00 hod. do 24.00 hod. Co je však důležité, že se vztahuje k času UTC. Obdobně také "týden" je potřeba vztahovat k období od 00.00 hod. času UTC v pondělí do 24.00 hod. času UTC v neděli. Je to potřeba zdůraznit proto, že pokud tachograf obsahuje "počítadlo" nebo "DDS", oba tyto systémy počítají potřebné časy řízení, přerušení řízení a odpočinku v UTC čase.

 • Rozdíl mezi pojmy "událost" a "závada". Událost může pocházet z pokusu o podvod (je označena piktogramem začínajícím vykřičníkem), zatímco "závada" může pocházet z chybné funkce nebo poruchy zařízení (je označena piktogramem začínajícím křížkem).

 • Konstatování, že stahování údajů o rychlosti může být použito i pro jiné účely než jen k prokázání shody s nařízením (ES) č. 561/2006. Například pro vyšetření nehody.

 • "Datum zavedení", jímž je datum, od kterého musejí být registrovaná vozidla poprvé vybavena inteligentním tachografem.

 • "Číslo karty" – šestnáctimístné alfanumerické označení, které jednoznačně identifikuje kartu tachografu. Zejména pak "index obnovy karty", jímž je šestnáctý alfanumerický znak v čísle karty, který je zvyšován vždy, když je karta obnovována, a "index náhrady karty", kterým je patnáctý alfanumerický znak v čísle karty, jenž je zvyšován pokaždé, když je karta nahrazována v případě ztráty, krádeže nebo závady.

Z části přílohy týkající se Konstrukčních a funkčních požadavků na inteligentní tachograf je potřeba upozornit na některé nové požadavky.

Záznamové zařízení označí za neplatnou vloženou kartu tachografu, pokud byla vložena již karta, která má stejné číslo a vyšší index obnovy nebo vyšší index náhrady. Do paměti tachografu bude uložena událost "vložena neplatná karta".

Často bývá také diskutována tolerance tachografu. V případě měření vzdálenosti je tolerance v provozu ± 4 %, v případě rychlosti ± 6 km/h. Údaje o rychlosti jsou uchovávány v paměti po dobu nejméně posledních 24 hodin, kdy bylo vozidlo v pohybu.

Nový je požadavek, aby řidič při prvním vložení karty, kterou tachograf ve vozidle dosud nezná, vyjádřil souhlas s výstupem osobních údajů uložených v tachografu pomocí volitelného rozhraní ITS. Inteligentní tachograf umožní také používání karet tachografu prvé generace.

Záznamové zařízení bude ukládat do datové paměti místo a polohu, kde řidič začíná nebo končí svou denní pracovní dobu, ale i polohu, kdy nepřetržitá doba řízení řidiče dosáhne násobku tří hodin.

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a uchovávat údaje týkající se posledního stahování dat z datové paměti do vnějšího média v podnikovém režimu. Umožňuje to kontrolu stahování dat z tachografu.

Údaje, jež budou k dispozici kontrolním orgánům při cílené silniční kontrole prostřednictvím bezdrátové komunikace:

 • poslední pokus o narušení zabezpečení;

 • nejdelší přerušení dodávky energie;

 • porucha snímače;

 • chyba v údajích o pohybu vozidla;

 • nesoulad údajů o pohybu vozidla;

 • jízda bez platné karty;

 • vložení karty během řízení;

 • údaje o úpravě času;

 • kalibrační údaje, včetně údajů dvou posledních uložených kalibračních záznamů (záznamů o ověření);

 • registrační značka vozidla;

 • rychlost zaznamenaná tachografem.

Při silniční kalibrační kontrole inteligentní tachograf umožní čtení výrobního čísla snímače pohybu (případně zabudovaného adaptéru) a výrobního čísla vnějšího zařízení GNSS (globálního navigačního družicového systému) připojeného k celku ve vozidle.

Záznamové zařízení, které bude vybaveno standardním rozhraním, může umožnit používání externího zařízení pro stahování "osobních údajů", ale pouze tehdy, pokud je vydán ověřitelný souhlas řidiče s tím, že jeho osobní údaje mohou opustit síť vozidla. O souhlasu řidiče musí záznamové zařízení informovat ostatní externí zařízení.

Část Konstrukční a funkční požadavky na karty tachografu obsahuje opět konstatování, že na kartě řidiče je uvedeno číslo řidičského průkazu platného k datu vydání karty řidiče. Není proto potřeba při výměně řidičského průkazu měnit také kartu tachografu.

Karta řidiče musí být schopna uchovávat datum a čas posledního stahování z karty (jeden takový záznam). Bezpečnostní požadavky předpokládají, že stahování z karty je zaznamenáno pouze v případě, že se uskuteční

Nahrávám...
Nahrávám...