dnes je 26.5.2024

Input:

Označování kusů

10.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.2
Označování kusů

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Naplněním obalu, tzn. sudu, pytle, kanystru či IBC, vznikne KUS. To jest OBAL + NEBEZPEČNÁ VĚC V NĚM OBSAŽENÁ, případně PŘEDMĚT s nebezpečnou náplní.

Každý kus musí být zřetelně a trvale označen UN číslem, jemuž jsou předřazena písmena "UN", a bezpečnostní značkou podle předepsaných vzorů. Všechna označení musejí být:

 • zřetelně viditelná a čitelná,

 • odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení své čitelnosti.

velikost kusu  minimální výška
písma pro označení
UN číslem 
kusy o vnitřním objemu větším než 30 litrů nebo 30 kg čisté
hmotnosti a pro láhve větší než 60 litrů hydraulického vnitřního
objemu 
12 mm 
kusy o vnitřním objemu 30 litrů nebo 30 kg čisté hmotnosti
a méně a pro láhve nejvýše 60 litrů hydraulického vnitřního objemu 
6 mm 
kusy o velikosti nejvýše 5 litrů nebo 5 kg  přiměřená velikosti
obalu 

Bezpečnostní značka musí být:

 • umístěna na samý povrch kusu, pokud to dovolují rozměry kusu,

 • umístěna na kusu tak, aby ji nezakrývala nebo jí nepřekážela jiná část nebo příslušenství obalu nebo jiná bezpečnostní značka nebo nápis,

 • umístěna přímo jedna vedle druhé, pokud se vyžaduje více než jedna bezpečnostní značka.

Orientační šipky musejí být umístěny na dvou protilehlých stranách kusu, a to na následujících kusech.

 • skupinové obaly s vnitřními obaly obsahujícími kapaliny,

 • samostatné obaly opatřené odvětrávacími otvory a

 • kryogenní nádoby určené k přepravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů.

Příklady označení kusu:

UN číslo a bezpečnostní značky jsou předepsány ve sloupcích (1) a (5) tabulky A kapitoly 3.2 ADR.

Příklady z tabulky A kapitoly 3.2 ADR:

UN Pojmenování a popis Třída Klasifikační kód Obalová skupina Bezpečnostní značky
  3.1.2  2.2  2.2  2.1.1.3  5.2.2 
(1)  (2)  (3a)  (3b)  (4)  (5) 
0336  VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY  1.4G   
1170  ETHANOL, ROZTOK  F1  III 
1831  KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ  CT1  8+6.1 
1950  AEROSOLY, dusivé  5A    2.2 
1993  LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J. N.  F1  III 

Je-li na kusu umístěno více bezpečnostních značek a pouze jedno UN číslo, znamená to, že nebezpečná věc má více nebezpečných vlastností! Pak musí být bezpečnostní značky umístěny jedna vedle druhé.

Pokud je nebezpečná věc zabalena do IBC, pak UN číslo i bezpečnostní značka a značka pro látky ohrožující životní prostředí (značka ryby a stromu), musejí být uvedeny na obou protilehlých stranách IBC.

Pokud je použit pro zabalení nebezpečných věcí skupinový obal, tj. že nebezpečná věc je ve vnitřním obalu a pak je umístěna do vnějšího přepravního obalu, je tento vnější obal označen bezpečnostní značkou či značkami a UN číslem. Značení vnitřních obalů Dohoda ADR nepožaduje.

Některá dodatečná ustanovení pro značení kusů:

Aerosoly

Jsou-li přepravovány aerosoly UN 1950, musejí být označeny mimo UN 1950 a příslušné bezpečnostní značky ještě nápisem "AEROSOLY". Tento požadavek neplatí pro kusy balené jako omezené množství (LQ), které představují většinový způsob balení aerosolů.

Dodatečná ustanovení pro věci třídy 1

Jsou-li přepravovány nebezpečné věci tříd 1, musejí být kusy kromě UN čísla a bezpečnostní značky (značek) označeny oficiálním pojmenováním podle ADR (sloupec (2)). Toto značení musí být dobře viditelné a nesmazatelné. Oficiální pojmenování musí být uvedeno v angličtině, francouzštině nebo němčině.

Dodatečná ustanovení pro věci třídy 2 (plyny)

Opakovatelně plnitelné nádoby musejí být opatřeny následujícími zřetelně čitelnými a trvanlivými údaji:

a) UN číslo a oficiální pojmenování plynu nebo směsi plynů. U plynů přiřazených pod položku j. n. musí být dodatečně k UN číslu uveden pouze technický název (odborný nebo odborně uznávaný název nebezpečné složky ve směsi);

b) u stlačitelných plynů plněných hmotnostně a u zkapalněných plynů buď nejvyšší dovolená hmotnost plnění a vlastní hmotnost nádoby, včetně výbavy a příslušenství upevněných v době plnění, nebo celková hmotnost;

c) datum (rok) příští periodické inspekce. Toto označení může být buď vyraženo nebo uvedeno na trvanlivém štítku nebo bezpečnostní značce upevněných na nádobě, nebo uvedeno nalepeným a zřetelně čitelným nápisem, např. vytištěným nebo provedeným jiným rovnocenným způsobem.

Láhve pro třídu 2 mohou být vzhledem ke svému tvaru, pozici či fixaci opatřeny zmenšenými bezpečnostními značkami umístěnými na necylindrické části těchto lahví (na hrdlech). Bezpečnostní značky se v tomto případě mohou překrývat, ale pouze tak, že bezpečnostní značka pro hlavní nebezpečí nesmí být ničím ani částečně překryta a u ostatních bezpečnostních značek nesmějí být zakryty číslice nebo symboly.

Lithiové baterie

Baterie s obsahem Lithia mohou být v ADR klasifikovány jako:

 • UN 3090 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ (včetně baterií ze slitin lithia)

 • UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně baterií ze slitin lithia)

 • UN 3480 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ (včetně baterií lithium-polymerových)

 • UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI (včetně baterií lithium-polymerových)

Pro všechny tyto typy baterií musí být nově splněny následující požadavky:

1) Kusy obsahující:

 • knoflíkové baterie zabudované v zařízení (včetně obvodových desek); nebo

 • nejvýše čtyři články zabudované v zařízení;

 • nebo nejvýše dvě baterie zabudované v zařízení;

nemusí být nijak označeny.

2) Pokud jsou splněny podmínky:

 • článek s kovem lithia nebo slitinou lithia je obsah lithia nejvýše 1 g a pro článek s ionty lithia je watthodinová zatížitelnost nejvýše 20 Wh;

 • pro baterii s kovem lithia nebo slitinou lithia je celkový obsah lithia nejvýše 2 g a pro baterii s ionty lithia je watthodinová zatížitelnost nejvýše 100 Wh. Baterie s ionty lithia podléhající tomuto ustanovení musí mít na vnější skříni vyznačenu watthodinovou zatížitelnost, kromě těch, které byly vyrobeny před 1. lednem 2009.

Musí být označeny značkou o velikosti min. 100x100 mm:

Namísto hvězdiček musí být doplněno:

* Místo pro UN číslo (čísla)

Vyžaduje-li to velikost kusu, rozměry/tloušťka čáry mohou být zmenšeny na nejméně 105 mm x 74 mm.

3) Baterie převyšující popisy v bodech -1- a -2-, zejména baterie s watthodinovou zatížitelností vyšší než 100 Wh musí být označeny novou bezpečnostní značkou 9A:

Lithium-iontové články nebo baterie a lithiové kovové články nebo baterie, které jsou identifikovány jako poškozené nebo vadné nesmějí být přepravovány, vyjma za podmínek stanovených příslušným orgánem (Ministerstvo

Nahrávám...
Nahrávám...