dnes je 5.12.2021

Input:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006

3.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006

Ing. Jiří Novotný

Nařízení (ES) č. 561/2006

Evropský parlament a Rada dne 15. března 2006 přijali nařízení (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85. Nařízení vstoupilo v platnost dne 11. dubna 2007. Dne 1. března 2014 provedlo nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě změny, jež nabydou účinnosti od 2. března 2015.

Nařízení se vztahuje na přepravu:

  • zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo

  • cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče,

výhradně uvnitř Unie nebo mezi Unií, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko a Island).

Nařízení uvádí výčet vozidel, na která se nevztahuje. Jde o:

a. vozidla používaná pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km,

aa. vozidla nebo jejich kombinace s maximální přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, která jsou používána pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, jež řidič při výkonu svého povolání potřebuje, a která jsou využívány pouze na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost,

b. vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině,

c. vozidla, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jim svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou,

d. vozidla, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích,

e. specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely,

f. speciální havarijní vozidla, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla,

g. vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu,

h. vozidla nebo jejich kombinace, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží,

i. obchodní vozidla, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo zboží.

Nařízení také umožňuje členským státům na svém území nebo po dohodě s jiným členským státem i na jeho území udělit výjimku z článků 6 až 9 pro následně vyjmenované druhy přepravy. V písmenech d), f) a p) se vzdálenost „50 kilometrů” nahrazuje vzdáleností „100 kilometrů” a text písmene d) byl nahrazen novým.

Vyhláškou č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy ČR a spojů č. 478/2000 Sb., byla udělena výjimka z článků 6 až 9 pro uvedené druhy přepravy v článku 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006.

Drobné výjimky

Další drobné výjimky z nařízení může udělit členský stát na svém území po schválení Komisí pro vozidla, která se používají v předem vymezených oblastech s hustotou obyvatelstva menší než 5 osob na km2, v těchto případech:

  • u vnitrostátní linkové dopravy cestujících, je-li jízdní řád schválen orgány,

  • u vnitrostátní nákladní

Nahrávám...
Nahrávám...