dnes je 23.7.2024

Input:

Místní řád skladu

17.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.1 Místní řád skladu

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Ve skladech je potřebné dbát na bezpečnost a dodržování norem ČSN, Nařízení vlády apod. Každý provozovatel skladu musí mít zpracovaný místní řád. Jeho přesný obsah je definován v ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.

Místní řád skladu by měl obsahovat tyto stanovy:

 • osobu odpovědnou za sklad, jeho údržbu, opravy a prohlídky zařízení a prostředků,

 • organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz při:

  • manipulaci se skladovými zásobami - příjem, skladování, výdej,

  • vytváření manipulačních jednotek,

  • obsluhování skladovacích zařízení a prostředků,

  • pohybu dopravních prostředků a osob,

  • používání cest, uliček a jiných komunikací včetně úklidu, údržby a osvětlení,

 • termíny technických prohlídek a kontrol zařízení a prostředků skladu,

 • určení provozních a neprovozních ploch skladu,

 • vybavení a místa pro použití OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky),

 • organizaci školení, kontrol a testování zaměstnanců,

 • půdorysný plán skladu včetně schématu s vyznačením využitelných ploch, pohybu osob a dopravních prostředků, směrů příjezdu a odjezdu a způsobu parkování.

Pěší a dopravní komunikace

Všechny pěší a dopravní komunikace musí být neustále volné, dostatečně široké a jejich podchodná výška musí být dostatečná. To samé platí pro uličky regálů a stohů. Pokud se ve skladu používají dopravní prostředky, je bezpodmínečně nutné, aby byl jízdní pruh dostatečně široký s ohledem na šířku dopravního prostředku včetně šířky nákladu. Zároveň musí být dodržen dostatečný prostor pro pěší, který je stanoven na minimální šířku 1,1 m.

Ulička pro průjezd manipulační techniky musí být široká minimálně o 0,4 metru, než je největší šířka manipulačního vozíku nebo převáženého materiálu. Při manipulačních pracích musí být vymezen prostor, kde je zákaz vstupu nepovolaným osobám. Další informace týkající se uliček, pěší a dopravní komunikace, jsou uvedeny v ČSN 26 9030 v části Šířky a výšky cest a uliček.

Nebezpečná místa užitných ploch, dopravních cest, uliček a jiných komunikací, jako jsou například křižovatky, zatáčky či jiné nepřehledné úseky, které musí být viditelně označeny.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Zaměstnanci, kteří pracují ve skladu, musí mít od zaměstnavatele přidělené odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou povinni dle instrukcí používat.

Zaměstnanci, kteří obsluhují vysokozdvižný vozík, musí mít podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. ochrannou přilbu. Stejně tak musí mít dle ČSN 26 9030 ochrannou přilbu ti, kteří pracují v místech, kde uložený materiál přesahuje výšku 2 metrů a není zabezpečen proti pádu z manipulační jednotky do prostoru, kde se mohou pohybovat lidé.

Ruční manipulace s břemeny

Podle přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, musí být při manipulaci s břemeny používány pracovní postupy, které budou předcházet úrazům a poškození zdraví zaměstnanců.

Jedná se zejména o přiražení břemenem, jeho vysmeknutí, zranění o jeho povrch, uklouznutí, zakopnutí při jeho manipulaci, sesuv břemene způsobený nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při jeho zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem pracovníka na dopravní prostředek a na uskladněné předměty.

Zaměstnanci skladu musí být také proškoleni - seznámeni se zásadami správné manipulace s břemeny. Konkrétní požadavky jsou uvedeny v § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví

Nahrávám...
Nahrávám...