dnes je 13.4.2024

Input:

Daň z příjmů: Uvedení vozidla do užívání

6.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.2
Daň z příjmů: Uvedení vozidla do užívání

Ing. Christian Žmolík

Rozhodujícím okamžikem pro možnost zahájení účetního i daňového odpisování je zahrnutí vozidla do obchodního majetku a jeho uvedení do užívání.

Pro účely účetnictví je uvedení do užívání specifikováno v § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v zásadě tak, že dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Zvláštním předpisem přitom je např. zákon č. 56/2001 Sb.

Daňové odpisování lze, ve smyslu § 26 odst. 5 ZDP, zahájit po uvedení pořizovaného vozidla do stavu způsobilého obvyklého užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Jde tedy o splnění nejen technických předpisů, ale i všech ostatních zákonných předpisů, ve kterých je nějaká podmínka pro používání vozidel uvedena.

Zařadit vozidlo do užívání, tj. provést přeúčtování např. z účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek na účet 022 Hmotné movité věci a jejich soubory, lze (a tedy také začít vozidlo účetně a daňově odpisovat) až po zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání vozidla a po splnění všech povinností stanovených právními předpisy, tj. předpisy, které se týkají vozidel. Zaevidování vozidla přímo na účet 022 je možné podle ČÚS č. 013 pouze v případě, kdy nevznikají vedlejší náklady související s pořízením vozidla, a toto vozidlo lze uvést do užívání.

Z pohledu uvedení vozidla do užívání je tak velmi významným ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, podle kterého je každý, kdo hodlá provozovat na území ČR silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, povinen toto vozidlo přihlásit k registraci u příslušného registračního místa. Tzn., že teprve po registraci vozidla v registru silničních vozidel může být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích na území ČR. Přitom do registru silničních vozidel lze podle § 6 odst. 3 uvedeného zákona zapsat pouze silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo:

  • jehož technická způsobilost byla schválena,

  • je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidel podle zákona č. 168/1999 Sb. (tzv. zákonné pojištění),

  • pokud byla při pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU zaplacena daň z přidané hodnoty,

  • silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky,

  • provozovatel silničního vozidla má na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

Nahrávám...
Nahrávám...