dnes je 21.9.2023

Input:

Daň silniční z pohledu dopravní firmy

14.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2
Daň silniční z pohledu dopravní firmy

Ing. Karel Janoušek

Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDSIL). Jeho poslední změna byla provedena zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přinesla do dosavadního znění zákona výrazné změny, jejichž účinnost byla stanovena již na celé zdaňovací období roku 2022.

Podstatou změn je, že daň silniční se od 1. 1. 2022 prakticky týká pouze některých nákladních automobilů a některých přípojných vozidel určených k přepravě zboží. Došlo k podstatnému snížení počtu vozidel, za která se daň silniční platí, byly změněny roční sazby daně, zrušena jejich snížení a některá osvobození od daně. Současně byla zrušena povinnost placení záloh na daň.

Vzhledem k tomu, že daň silniční se týká používání silničních vozidel, je ke správnému uplatnění této daně nezbytná také znalost zejména zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje např. oblast evidence vozidel, rozdělení vozidel do druhů a kategorií, státních poznávacích značek (registračních značek), technických průkazů a zápisů do nich, ale i znalost dalších předpisů, jako jsou např. zákon č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidle, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů, jež se týkají vozidel a přímo anebo nepřímo se tak týkají také daně silniční. Potřebná je také znalost anebo alespoň povědomí o existenci některých směrnic EU, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES.

Přestože uvedená směrnice 2007/46/ES byla k 1. 9. 2020 zrušena, je v nařízení (EU) 2018/858 mj. uvedeno, že odkazy na směrnici 2007/46/ES se považují za odkazy na toto nařízení (2018/858 EU) v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XI bodu 3 tohoto nařízení.

Uvedené vyhlášky a předpisy EU jsou důležité pro zjištění, případně posouzení kategorie vozidla a kódu druhu karoserie, není-li jednoznačně zapsán v jeho technickém průkazu. Tyto údaje jsou totiž podstatné pro rozhodnutí, zda příslušné vozidlo je předmětem daně a pro zjištění správné výše daně.

Předmět daně silniční

Pro zjištění, zda je vozidlo předmětem daně silniční, není vůbec podstatné, kdo je vlastníkem vozidla (zda právnická osoba, podnikatel anebo fyzická osoba-občan nepodnikající), ani zda, kde a k čemu je vozidlo používáno anebo používáno není. Rozhodující je, zda jsou splněny podmínky uvedené zejména v ustanovení § 2 odst. 2, 3 a 4 ZDSIL.

Předmětem daně silniční je nově tzv. zdanitelné vozidlo. Pro účely daně silniční jde pouze o silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a přípojné vozidlo k takovému vozidlu kategorie O3 nebo O4, pokud je registrováno v registru silničních vozidel v České republice.

Aby bylo vozidlo předmětem daně, zcela postačuje zápis uvedené kategorie vozidla a kódu druhu karoserie (viz níže) v technickém průkazu a to, že toto vozidlo bylo registrováno v registru silničních vozidel (viz § 4 zákona č. 56/2001 Sb.) podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínáme, že silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být podle § 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

a)  trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b)  sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c)  odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Podmínka registrování vozidla v ČR je splněna v okamžiku, kdy registrační místo přidělí vozidlu registrační značku podle § 23 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je vozidlo dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel, nesplňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 2 ZDSIL, a není tedy předmětem daně silniční v kalendářním měsíci, v němž je po celou dobu (podle zápisu v technickém průkazu vozidla) z registru silničních vozidel vyřazeno.

Předmětem daně silniční nejsou vozidla se zvláštní registrační značkou (viz § 23 písm. d) vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů), z vozidel kategorie N2 a N3 vozidla podkategorie vozidlo zvláštního určení a tato vozidla terénní, a vozidla kategorie O s druhem karoserie DA (návěsy).

Předmětem daně nejsou ani vozidla kategorie L, M, N1, O1, O2, T, C, R, S a Z.

Z druhů vozidel uvedených v § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou zdanitelným vozidlem a tedy předmětem daně silniční (daň silniční se za ně neplatí) motocykly, osobní automobily, autobusy, vozidla zvláštního určení a speciální vozidla (např. autojeřáb, požární automobil, sanitní automobil, obytný automobil, pracovní stroj speciální nebo nesený) a tzv. ostatní silniční vozidla. Předmětem daně nejsou ani zvláštní vozidla (např. traktor, přípojné vozidlo k traktoru, pracovní stroj samojízdný nebo nesený).

Z nákladních vozidel jsou sice předmětem daně silniční nákladní automobily kategorie N2 a N3, ale vzhledem k nově stanovené výši daně pro zdanitelná vozidla uvedené v příloze k zákonu, se daň v zásadě platí (viz Příloha k zákonu) jen za vozidla kategorie N2 a N3:

  • s kódem druhu karoserie BA (nákladní automobil) nebo BB (skříňový automobil), a to za vozidla:

  • kategorie N2 jen s největší povolenou hmotností 12 tun a

  • kategorie N3, přičemž u těchto vozidel se dvěma nápravami vždy, u vozidel se třemi nápravami jen v případě, že jejich největší povolená hmotnost je nejméně 15 tun a u vozidel se čtyřmi a více nápravami nejméně 23 tun.

  • s kódem druhu karoserie BC (tahač návěsu) a BD (silniční tahač) se daň platí v případě, že mají největší povolenou hmotnost jízdní soupravy nejméně 16 tun a pokud mají tři a více náprav nejméně 36 tun.

Daň se neplatí za vozidla kategorie N2 a N3 podkategorie vozidlo zvláštního určení a tato vozidla terénní, protože tato vozidla nejsou předmětem daně. Daň se neplatí ani za vozidla kategorie N s kódem druhu karoserie BE (lehké nákladní automobily kategorie N1) a BX (neúplná vozidla pouze s kabinou apod.), protože nejsou předmětem daně.

Pokud jde o přípojná vozidla, jsou nově předmětem daně pouze přípojná vozidla k vozidlům kategorie N2 a N3, a to vozidla kategorie O3 a O4, Vozidla kategorie O1 a O2 předmětem daně nejsou. Vzhledem k nově stanovené výši daně (viz příloha k zákonu) se však daň silniční platí pouze za vozidla kategorie O4 s největší povolenou hmotností nejméně 12 tun. Za vozidla kategorie O3 se daň neplatí, protože její výše je podle přílohy k zákonu nula.

Daň se však neplatí za přípojná vozidla kategorie O3 a O4 s kódem karoserie DA, tj. návěsy, protože nejsou předmětem daně. Naproti tomu přípojná vozidla, jejichž karoserie má kód druhu (typu) DB, tj. přípojná vozidla tažená ojí (přívěsy), jsou od daně silniční osvobozena, ale pouze v případě, že poplatník daně za toto přípojné vozidlo je současně poplatníkem daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD (silniční tahač, tahač přívěsů).

Pro zjištění, zda je vozidlo předmětem daně, jsou vždy rozhodující údaje zapsané v technickém průkazu příslušného vozidla, a to zápisy platné k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období, příp. ke dni první registrace vozidla v ČR ve zdaňovacím období. Ke změnám v technickém průkazu během zdaňovacího období se i nadále nepřihlíží. Jestliže v technickém průkazu vozidla nejsou uvedeny potřebné údaje o kategorii, podkategorii a kódu karoserie, zjistí se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, v platném znění, kde jsou uvedeny v článku 4 a Příloze I tohoto nařízení. Nedají-li se zjistit ani podle uvedeného nařízení, použijí se údaje z jiných technických dokladů k příslušnému vozidlu.

Základní znaky kategorií vozidel jsou uvedeny v § 3, § 4 a Příloze č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., která odkazuje na další podrobnosti uvedené ve Směrnici 2007/46/ES. Číselník typů (kódy) karoserií vozidel, které se zapisují do technických průkazů vozidel, je uveden v Příloze č. 5 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., druhy karoserií a jejich kódy v Příloze II Směrnice 2007/46/ES. S účinností od 1. 9. 2020 jsou další podrobnosti uvedeny v článku 4 a Příloze I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858.

Osvobození od daně

Ze zdanitelných vozidel, tj. vozidel, která jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozena výše uvedená přípojná vozidla, jejichž karoserie má kód druhu (typu) DB, tj. přípojná vozidla tažená ojí (přívěsy), ale jen v případě, že poplatník

Nahrávám...
Nahrávám...