dnes je 23.7.2024

Input:

Daň silniční z pohledu dopravní firmy

19.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Daň silniční z pohledu dopravní firmy

Ing. Karel Janoušek

Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDSIL). Jeho poslední změna byla provedena zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Daň silniční se od 1. 1. 2022 prakticky týká pouze některých nákladních automobilů a některých přípojných vozidel určených k přepravě zboží. Proti předchozím obdobím došlo k podstatnému snížení počtu vozidel, za která se daň silniční platí, byly zrušeny dosavadní roční sazby daně a jejich snížení či zvýšení, byla zrušena některá osvobození od daně. Současně byla zavedena nová terminologie, stanovena nová výše daně pro zdanitelná vozidla a upraven způsob zjištění daňové povinnosti poplatníka daně. Zrušena byla povinnost placení záloh na daň a registrace k dani.

Poslední novela zákona zpřesnila ustanovení upravující předmět daně a osvobození od daně, upravila postup zjištění poplatníka při prodeji vozidla, změně jeho provozovatele či uživatele, posílila vliv údajů zapsaných v registru silničních vozidel a jejich změn v kalendářním měsíci, zpřesnila postup při výpočtu dílčí daně za vozidlo a upravila některé administrativní postupy.

Vzhledem k tomu, že daň silniční se týká používání silničních vozidel, je ke správnému uplatnění této daně nezbytná také znalost zejména zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje např. oblast evidence vozidel, rozdělení vozidel do druhů a kategorií, státních poznávacích značek (registračních značek), registru silničních vozidel a dokladů o vozidlech, ale i znalost dalších předpisů, jako jsou např. vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů, jež se týkají vozidel a přímo anebo nepřímo se tak týkají také daně silniční. Potřebná je také znalost anebo alespoň povědomí o existenci některých směrnic EU, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES.

Pozn.: Přestože uvedená směrnice 2007/46/ES byla k 1. 9. 2020 zrušena, je v nařízení (EU) 2018/858 mj. uvedeno, že odkazy na směrnici 2007/46/ES se považují za odkazy na toto nařízení (2018/858 EU) v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XI bodu 3 tohoto nařízení.

Uvedené vyhlášky a předpisy EU jsou důležité pro zjištění, případně posouzení kategorie vozidla, podkategorie vozidla a kódu druhu karoserie, nejsou-li jednoznačně zapsány v  registru silničních vozidel. Tyto údaje jsou totiž podstatné pro rozhodnutí, zda příslušné vozidlo je předmětem daně a pro zjištění správné výše daně.

Předmět daně silniční

Pro zjištění, zda je vozidlo předmětem daně silniční, není vůbec podstatné, kdo je vlastníkem vozidla (zda právnická osoba, podnikatel anebo fyzická osoba-občan nepodnikající), ani zda, kde a k čemu je vozidlo používáno anebo používáno není. Rozhodující je, zda jsou splněny podmínky uvedené zejména v ustanovení § 2 odst. 2, 3 a 4 ZDSIL.

Předmětem daně silniční je tzv. zdanitelné vozidlo. Pro účely daně silniční jde pouze o silniční vozidlo kategorie N 2 nebo N 3 a přípojné vozidlo k takovému vozidlu kategorie O 3 nebo O 4 , pokud je registrováno v registru silničních vozidel v České republice (dále jen registr silničních vozidel).

Aby bylo vozidlo předmětem daně, prakticky zcela postačuje zápis uvedené kategorie vozidla, podkategorie a kódu druhu karoserie (viz níže) v registru silničních vozidel (viz § 4 zákona č. 56/2001 Sb.) podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínáme, že silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být podle § 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

a)  trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b)  sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c)  odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Podmínka registrování vozidla v ČR je splněna v okamžiku, kdy registrační místo přidělí vozidlu registrační značku podle § 23 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Jestliže je vozidlo na základě žádosti podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyřazeno z registru silničních vozidel, nesplňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 2 ZDSIL, a není podle § 2 odst. 3 písm. a) ZDSIL předmětem daně silniční v kalendářním měsíci, v němž je po celou dobu z registru silničních vozidel vyřazeno.

Pokud bylo zdanitelné vozidlo v registru silničních vozidel zapsáno byť jen v jednom dni v měsíci, je ve smyslu § 2 odst. 4 a § 12a odst. 3 ZDSIL předmětem daně za celý tento kalendářní měsíc. Předmětem daně silniční nejsou vozidla se zvláštní registrační značkou (viz § 23 písm. d) vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů), z vozidel kategorie N2 a N3 vozidla podkategorie vozidlo zvláštního určení a tato vozidla terénní, a vozidla kategorie O s druhem karoserie DA (návěsy).

Předmětem daně nejsou ani vozidla kategorie L, M, N1, O1, O2, T, C, R, S a Z.

Z druhů vozidel uvedených v § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou zdanitelným vozidlem a tedy předmětem daně silniční (daň silniční se za ně neplatí) motocykly, osobní automobily, autobusy, vozidla zvláštního určení (např. autojeřáb, požární automobil, sanitní automobil, obytný automobil, pracovní stroj speciální nebo nesený), vozíky pro invalidy a tzv. ostatní silniční vozidla. Předmětem daně nejsou ani zvláštní vozidla (např. traktor, přípojné vozidlo k traktoru, pracovní stroj samojízdný nebo nesený).

Z nákladních vozidel jsou sice předmětem daně silniční nákladní automobily kategorie N 2 a N 3 , ale vzhledem ke stanovené výši daně pro zdanitelná vozidla uvedené v příloze k zákonu, se daň v zásadě platí (viz Příloha k zákonu) jen za vozidla kategorie N 2 a N 3 :

  • s kódem druhu karoserie BA (nákladní automobil) nebo BB (skříňový automobil), a to za vozidla

  • kategorie N 2 jen s největší povolenou hmotností 12 tun a

  • kategorie N 3 , přičemž u těchto vozidel se dvěma nápravami vždy, u vozidel se třemi nápravami jen v případě, že jejich největší povolená hmotnost je nejméně 15 tun a u vozidel se čtyřmi a více nápravami nejméně 23 tun.

  • s kódem druhu karoserie BC (tahač návěsu) a BD (silniční tahač) se daň platí v případě, že mají největší povolenou hmotnost jízdní soupravy nejméně 16 tun a pokud mají tři a více náprav nejméně 36 tun.

Daň se neplatí za vozidla kategorie N2 a N3 podkategorie vozidlo zvláštního určení a tato vozidla terénní, protože tato vozidla nejsou předmětem daně. Daň se neplatí ani za vozidla kategorie N s kódem druhu karoserie BE (lehké nákladní automobily kategorie N1) a BX (neúplná vozidla pouze s kabinou apod.), protože nejsou předmětem daně.

Pokud jde o přípojná vozidla, jsou předmětem daně pouze přípojná vozidla k vozidlům kategorie N2 a N3, a to vozidla kategorie O3 a O4, Vozidla kategorie O1 a O2 předmětem daně nejsou. Vzhledem ke stanovené výši daně (viz příloha k zákonu) se však daň silniční platí pouze za vozidla kategorie O 4 s největší povolenou hmotností nejméně 12 tun. Za vozidla kategorie O3 se daň neplatí, protože její výše je podle přílohy k zákonu nula.

Daň se neplatí za přípojná vozidla kategorie O3 a O4 s kódem karoserie DA, tj. návěsy, protože nejsou předmětem daně. Přípojná vozidla, jejichž karoserie má kód druhu (typu) DB, tj. přípojná vozidla tažená ojí (přívěsy), jsou od daně silniční osvobozena, ale pouze v případě, že poplatník daně za toto přípojné vozidlo je současně poplatníkem daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD (silniční tahač, tahač přívěsů).

Pro zjištění, zda je vozidlo předmětem daně, jsou vždy rozhodující údaje zapsané v registru silničních vozidel Základní znaky kategorií vozidel jsou uvedeny v § 4 vyhlášky č. 153/2023 Sb. Číselník typů (kódy) karoserií vozidel je uveden v Příloze č. 5 k vyhlášce č. 343/2014 Sb. Jestliže v registru silničních vozidel nejsou uvedeny potřebné údaje o kategorii, podkategorii a kódu karoserie, zjistí se podle shora uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, v platném znění, kde jsou uvedeny v článku 4 a Příloze I tohoto nařízení. Nedají-li se zjistit ani podle uvedeného nařízení, použijí se údaje z jiných technických dokladů k příslušnému vozidlu.

Za zdanitelná vozidla se daň silniční platí ve zjištěné výši (viz dále) bez jakýchkoliv výjimek, tedy i za zdanitelná vozidla používaná veřejně prospěšným poplatníkem či fyzickou osobou k činnosti, z níž příjmy nejsou předmětem daně z příjmů. Vůbec není podstatné, zda takové vozidlo bylo a kde používáno anebo zda používáno nebylo. Výjimkou jsou zdanitelná vozidla od daně osvobozená.

Osvobození od daně

Ze zdanitelných vozidel, tj. vozidel, která jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozena výše uvedená přípojná vozidla, jejichž karoserie má kód druhu (typu) DB, tj. přípojná vozidla tažená ojí (přívěsy), ale jen v případě, že poplatník daně za toto přípojné vozidlo je současně poplatníkem daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD (silniční tahač, tahač přívěsů).

Dále jsou od daně osvobozena zdanitelná vozidla vybavená zvláštním zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy, příp. doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením, pouze však v případě, že je takové vybavení zapsáno v registru silničních vozidel. Tím je, ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) ZDSIL, vyloučeno prokazování uvedených skutečností jiným způsobem.

Od daně silniční jsou také osvobozena vozidla určená jako státní hmotná rezerva, pokud nejsou používána k podnikání, vozidla diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, pokud je zaručena vzájemnost, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, báňské záchranné služby nebo horské záchranné služba, jsou-li v registru silničních vozidel označena jako sanitní nebo záchranářské, vozidla Českého červeného

Nahrávám...
Nahrávám...