dnes je 23.7.2024

Input:

61/2008 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), ve znění účinném k 3.2.2019

č. 61/2008 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), ve znění účinném k 3.2.2019
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
(Úmluva TIR)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
92/2011 Sb.m.s.
(k 1.1.2009)
mění
93/2011 Sb.m.s.
(k 1.10.2009)
mění
37/2012 Sb.m.s.
(k 1.1.2012)
mění
93/2012 Sb.m.s.
(k 13.9.2012)
mění
6/2014 Sb.m.s.
(k 10.10.2013)
mění
11/2016 Sb.m.s.
(k 1.1.2015)
mění
1/2017 Sb.m.s.
(k 1.1.2017)
mění
28/2018 Sb.m.s.
(k 1.7.2018)
mění
10/2019 Sb.m.s.
(k 3.2.2019)
mění
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. listopadu 1975 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).
S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 26. ledna 1981, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 25. února 1981.
Při přístupu byla učiněna výhrada, že Československá socialistická republika se v souladu s článkem 58 Úmluvy necítí být vázána článkem 57 odst. 2 až 6 Úmluvy.
Současně bylo učiněno prohlášení Československé socialistické republiky, že ustanovení článku 52 odst. 1 Úmluvy je v rozporu se zásadou, že žádný stát nemá být zbavován možnosti stát se účastníkem mnohostranných mezinárodních smluv.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 53 odst. 1 dne 20. března 1978. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením článku 53 odst. 2 dne 25. srpna 1981.
Dne 2. června 1993 dopisem ministra zahraničních věcí Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se
Nahrávám...
Nahrávám...