dnes je 16.2.2019
Input:

Výdaje na pohonné hmoty - fyzické osoby (OSVČ)

29.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.6
Výdaje na pohonné hmoty - fyzické osoby (OSVČ)

Ing. Christian Žmolík

Úvod

V tomto textu jsou uvedeny postupy týkající se PHM v souvislosti s použitím vozidla ve vlastnictví anebo spoluvlastnictví podnikatele zahrnutého anebo nezahrnutého v jeho obchodním majetku (§ 4 odst. 4 ZDP), vozidla podnikatelem vypůjčeného a vozidla, které má podnikatel v nájmu na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku anebo formou finančního leasingu. Jde přitom jak o použití vozidla podnikatelem samotným, tak i jeho zaměstnancem.

Použití vozidla podnikatelem

Při zahrnování výdajů souvisejících s použitím vozidla podnikatelem na cestu k dosažení, zajištění a udržení jeho zdaňovaných příjmů do základu daně z příjmů platí poněkud jiná pravidla než pro právnické osoby. Tato pravidla jsou uvedena zejména v ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Uvedené cesty podnikatele jsou dále pro zjednodušení označeny (i když poněkud nepřesně) jako pracovní cesty podnikatele. Přestože u samotných podnikatelů nelze hovořit o pracovněprávních záležitostech, je pojem pracovní cesty používán také proto, že v uvedeném ustanovení ZDP je odkaz na postup podle zákoníku práce. Tak, jako je u zaměstnance cesta z místa bydliště do místa pravidelného pracoviště soukromou cestou, je i u podnikatele jeho cesta z místa bydliště do místa podnikání uvedeného na živnostenském listě (anebo jiném povolení k provádění činnosti, která je předmětem daně z příjmů) také soukromou cestou podnikatele. Z ustanovení § 25 odst. 1 písm. u) ZDP je zřejmé, že do daňových výdajů nemůže podnikatel uplatnit ani spotřebu PHM (v jakékoliv podobě) za vzdálenosti ujeté vozidly mezi uvedenými místy. Všechny osoby, které do daňových výdajů uplatňují, některým z dále uvedených způsobů, spotřebu PHM, by si měly uvědomit, kde pravidelně vykonávají svou zdaňovanou činnost a které místo je vlastně jejich skutečným místem pravidelného vykonávání této činnosti (pravidelné pracoviště). Ne vždy je totiž tímto skutečným místem místo (sídlo) podnikání uvedené v jejich živnostenském či jiném oprávnění.

Při použití silničního motorového vozidla je v případě podnikatelů nutno z daňového hlediska postupovat podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Vzhledem k tomu je nutno rozlišovat, o jaké vozidlo z hlediska vlastnictví jde a jakým způsobem ho podnikatel k použití pro své podnikání získal.

Vozidlo podnikatele zahrnuté do obchodního majetku podnikatele

Pokud podnikatel ke své činnosti, která je předmětem daně z příjmů (podnikání), použije vozidlo zahrnuté ve svém obchodním majetku, může podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP (bod 4) do daňových výdajů zahrnout skutečnou spotřebu PHM v prokázané výši.

Také pro podnikatele platí v tomto případě zejména to, že musí mít na každý litr PHM uplatněný do daňových výdajů doklad o jeho pořízení a musí být schopen prokázat uskutečnění jízd příslušným vozidlem pro své podnikání, tj. použití vozidla pro dosažení, zajištění a udržení zdaňovaných příjmů.

Rozsudek

V jednom z rozsudků, který se týkal výdajů podnikatele souvisejících se zahraničními cestami, krajský soud uvádí, že zahraniční cesty podnikatele lze považovat za pracovní cesty pouze za určitých okolností. Důkazní břemeno je na daňovém subjektu, který musí prokázat, že jde o pracovní cesty a jaký byl jejich účel. To znamená, že pokud podnikatel vykonal pracovní cesty, při kterých mu vznikly určité výdaje, a on je hodlal ve svém účetnictví zahrnovat do daňově uznatelných nákladů, musí si být vědom toho, že je povinen při daňové kontrole prokázat, že jde o výdaje, které mu vznikly při pracovní cestě a nikoliv při soukromé cestě, že tedy vznikly při takové cestě, která má příčinnou souvislost s jeho povolenou podnikatelskou činností. Pokud však neprokáže zmíněné skutečnosti, nemohou být předmětné výdaje považovány za daňově uznatelné náklady.

Výše uvedený závěr krajského soudu platí nejen pro zahraniční cesty podnikatelů, ale i pro cesty tuzemské.

Také pro podnikatele platí povinnost vedení záznamu o provozu vozidla.

Pokud by podnikatel byl také zaměstnancem jiného subjektu (právnické či fyzické osoby), tj. např. také společníkem spol. s r. o., a vozidlo zahrnuté ve svém obchodním majetku by použil na pracovní cestě pro tohoto „svého zaměstnavatele”, přísluší mu, jako každému jinému zaměstnanci, základní náhrada i náhrada za spotřebované PHM. To, že má podnikatel vozidlo zahrnuto v obchodním majetku, není pro jeho zaměstnavatele důležité. Je to však důležité pro podnikatele, protože uvedené použití vozidla nesouvisí s jeho podnikáním a jde tedy, z hlediska daňových výdajů podnikatele, o soukromé použití vozidla.

V některých případech nákupu pohonných hmot v zahraničí nelze získat doklad o nákupu PHM a následně pak tedy dokladem prokázat skutečné množství a cenu do vozidla nakoupených a spotřebovaných PHM. V případech, kdy z objektivních důvodů nelze žádný doklad (ani ručně vystavený paragon) o nákupu PHM získat, lze do daňových výdajů zahrnout místo skutečné spotřeby PHM částku, která se stanoví stejným způsobem jako náhrada za spotřebované pohonné hmoty, a to s použitím tuzemské ceny pohonné hmoty v době použití vozidla. Uvedeným objektivním důvodem však není např. porucha pokladny čerpací stanice, protože v tom případě lze získat doklad náhradní (paragon).

Použití vozidla také k soukromým účelům

Pokud podnikatel použije vozidlo, které má zahrnuto v obchodním majetku, také k soukromým účelům, může do základu daně z příjmů zahrnout pouze poměrnou část výdajů, které odpovídají poměru km ujetých pro dosažení, zajištění a udržení příjmů a celkového počtu km ujetých vozidlem. Vyplývá to zejména z ustanovení § 24 odst. 1 a také z ustanovení § 25 odst. 1 písm. u) ZDP, podle kterého do daňových výdajů nelze zahrnout výdaje na osobní potřebu poplatníka. To se netýká jen PHM, ale všech výdajů souvisejících jakkoliv s vozidlem, s výjimkou daně silniční.

Vozidlo podnikatele nezahrnuté v obchodním majetku podnikatele

Také při použití soukromého vozidla podnikatele nezahrnutého v obchodním majetku podnikatele (dále jen soukromé vozidlo) tímto podnikatelem je v případě PHM nutno postupovat podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Uplatnit do daňových výdajů tak může podnikatel, pokud ke svému podnikání použije uvedené vozidlo (tj. soukromé vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku):

 1. které nebylo dříve zahrnuto v jeho obchodním majetku ani nebylo pořizováno formou finančního leasingu:
  • základní náhradu a

  • náhradu za spotřebované PHM,

 2. které dříve bylo zahrnuto v jeho obchodním majetku:
  • náhradu za spotřebované PHM,

 3. které bylo pořizováno podnikatelem formou finančního leasingu, ale úplata nebyla uplatněna jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů:
  • základní náhradu a

  • náhradu za spotřebované PHM,

 4. které bylo pořizováno podnikatelem formou finančního leasingu a úplata (její část) byla podnikatelem uplatněna jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů:
  • náhradu za spotřebované PHM.

Základní náhrada se stanoví jako součin sazby základní náhrady v Kč na 1 kilometr a počtu kilometrů ujetých na pracovní cestě. Sazbu základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla převezme podnikatel ze zákoníku práce, příp. z vyhlášky MPSV platné pro příslušný kalendářní rok.

V případě použití nákladního automobilu nebo autobusu použije podnikatel podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP (bodu 3) sazbu základní náhrady pro osobní automobily.

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se stanoví stejným matematickým výpočtem i podle stejných zásad jako u zaměstnanců, s výjimkou stanovení výše ceny příslušné pohonné hmoty, pokud ji podnikatel neprokáže dokladem od čerpací stanice, a spotřeby PHM vozidla.

Nemá-li podnikatel doklady o ceně pohonné hmoty v době uskutečnění příslušných jízd anebo doklady sice má, ale cenu na nich uvedenou nechce použít, může podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP (bodu 3) použít průměrné ceny PHM stanovené platnou vyhláškou MPSV vydanou podle § 189 odst. 1 ZP (zákoníku práce).

Při používání jiných druhů PHM (např. zkapalněný plyn apod.) musí mít podnikatel vždy doklad o ceně této PHM.

Spotřebu PHM zjišťuje podnikatel vždy jako aritmetický průměr všech údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu vozidla.

Pokud v technickém průkazu vozidla, které podnikatel použil na pracovní cestě, není uveden žádný údaj o spotřebě PHM, nemusí pracně shánět technický průkaz vozidla shodného typu, ale použije průměrnou spotřebu vozidla uvedenou v pokynu GFŘ D-22.

Průměrná spotřeba v l/100 km

vozidlo   benzin  nafta 
osobní automobil   6,9  5,8 
nákladní automobil  7,6  6,4 
osobní automobil s automatickou převodovkou  7,6  6,4 
nákladní automobil s automatickou převodovkou  8,4  7,0 

Pozn.:

Je-li v technickém průkazu vozidla vedle údaje o spotřebě podle české státní normy uveden také údaj o spotřebě pro účely normování „S”, lze tento údaj použít samostatně.

Vozidlo v nájmu podnikatele nebo pořizované formou finančního leasingu

Pokud si podnikatel pořizuje vozidlo formou finančního leasingu anebo má vozidlo pronajato na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku, může při použití tohoto vozidla ke svému podnikání jako daňový výdaj uplatnit skutečné výdaje na PHM spotřebované v souvislosti se svým podnikáním - viz § 24 odst. 2 písm. k) ZDP (bod 1). Postupuje přitom stejně jako u vozidla zahrnutého v obchodním majetku, tzn., že musí příslušné výdaje na PHM doložit doklady o jejich pořízení a současně musí hodnověrným způsobem prokázat účel uskutečnění příslušných jízd.

Také u tohoto vozidla musí vést příslušný záznam o provozu vozidla. Vzhledem k tomu, že podnikatel vozidlo v nájmu použije nepochybně také k soukromým účelům, měl by zejména z hlediska průkaznosti evidovat i používání vozidla k jiným účelům než ke svému podnikání (bez nutnosti uvádět jiné údaje než ujetý počet kilometrů u takovýchto jízd). Podnikatel by tak i u vozidla v nájmu měl účtovat o veškerých nákupech PHM do tohoto vozidla a do daňových výdajů pak uplatnit

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz