dnes je 15.8.2022

Input:

7.4.1 Problematika velikosti dávky

5.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1 Problematika velikosti dávky

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

S dávkovým režimem se setkáváme běžně v různých článcích logistické sítě. Podle charakteru příslušných procesů pak hovoříme o nákupní dávce, výrobní dávce, technologické dávce, seřizovací dávce, manipulační dávce, dopravní dávce apod.

Nákupní dávka (dodávka) je množství surovin, materiálů, výrobků apod. jednorázově objednaných a společně dodávaných zákazníkovi.

Výrobní dávka je počet výrobků nebo součástí, zadávaných do výroby najednou, opracovávaných v čase za sebou nebo současně při jednorázovém vynaložení času na přípravu a zakončení práce na dávce.

Technologická dávka je dána množstvím výrobků současně opracovávaných na jednom stroji nebo ručně jedním pracovníkem.

Seřizovací dávka je dána počtem výrobků (součástí), které se opracovávají postupně v těsném časovém sledu v době mezi dvěma výměnami nástrojů, tj. mezi dvěma seřízeními výrobního zařízení.

Manipulační dávka je dána počtem výrobků (součástí) současně manipulovaných, tj. přepravovaných, překládaných apod.

Příklady dávkového režimu

Příklady organizace v dávkách v různých výrobních oborech:

a) dávka je zpracovávána současně:

• šarže v chemickém či farmaceutickém průmyslu,

• tavba v ocelářské peci,

• současné strojové nastříhání dílů v konfekční výrobě z několika vrstev látky,

b) dávka je zpracovávána postupně:

• válcovací kampaň následující po výměně a seřízení válců,

• opracování strojírenských dílů na soustruhu při jednom seřízení stroje,

• lisování dílů karosérie automobilu při jednom nastavení lisovacího přípravku.

Přirozeným motivem pro práci v dávkách je hospodárnost. Jednorázové vynaložení času a nákladů na přípravu a zakončení práce na dávce vede k tomu, že čím větší je dávka, tím menší je podíl nákladů na přípravu a zakončení práce na dávce připadající na jednotku (1 kus, 1 kg apod.). Tomuto efektu říkáme úspory z rozsahu.

Velikost výrobní dávky má však i další ekonomické důsledky a současně je potřeba respektovat i technickoprovozní a kapacitní faktory, jako je fyzická kapacita kotlů, pecí, manipulačního prostoru, technologicky přípustné minimální množství, rychlost otupování nástrojů, rychlost zanášení filtrů apod.

Náklady ovlivněné velikostí dávky

K nákladům, které jsou ovlivněny velikostí výrobní dávky, patří:

a) Náklady na přípravu a zakončení práce na dávce

Tyto náklady jsou na jednu dávku konstantní. Protože však velikost dávky ovlivňuje frekvenci zadávání, budou celkové náklady na přípravu a zakončení práce (např. roční) tím větší, čím menší je dávka.

b) Náklady na skladování (ve výrobní logistice jde zejména o zásoby rozpracovanosti a hotových výrobků). Čím větší dávky, tím větší budou zásoby rozpracovanosti, neboť vstupy do výroby zadáváme najednou.

c) Případně další položky nákladů, jako jsou ztráty z neshod (tyto náklady jsou obtížně měřitelné a budou záviset na specifice výrobního procesu a kontrolních postupů).

Jak je vidět z obrázku, mají jednotlivé složky nákladů protichůdný vývoj. Existuje však taková velikost dávky, kdy je součet všech složek nákladů minimální. Této velikosti říkáme optimální dávka.

Vliv velikosti dávky na náklady

Ns ... náklady na skladování

Npz ... náklady na přípravu a zakončení práce na dávce (resp. objednací náklady)

Nc ... celkové náklady

Velikost dávky je proto potřeba pečlivě zvážit, zejména s ohledem na:

  • úroveň logistických služeb požadovaných jednotlivými zákazníky,

  • potřebu synchronizace v logistickém řetězci,

  • potřebu využití pracovišť (zejména úzkého místa),

  • náklady ovlivněné velikostí dávky.

Volit malou či velkou dávku?

Aplikace logistických principů směřuje v současné době spíše ke zmenšování dávek. Je to důsledek růstu nároků na úroveň logistických služeb a potřeby snížit zátěž zásobami.

Prostředkem ke zmenšení velikosti dávek je především zkrácení přípravných a zakončujících časů. Jinak by zmenšení dávek vedlo celkově ke snížení výkonnosti celého systému.

Při rozhodování, zda volit malou či velkou dávku, napomůže znalost důsledků uvedených v tabulce.

Důsledky velikosti dávek

Přístupy ke stanovení velikosti dávky

Přehled možných přístupů ke stanovení velikosti dávky a jejich hodnocení jsou uvedeny v tabulce.

Srovnání přístupů ke stanovení velikosti výrobní dávky

Výpočet tzv. minimální dávky

Přístup minimální dávky vychází z přípustné hodnoty podílu časů přípravných (∑tpz) k časům aktivního působení (∑ta). Tento podíl je vyjádřen

Nahrávám...
Nahrávám...