dnes je 2.12.2023

Input:

Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2023

6.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3
Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2023

redakce DLprofi.cz, Ing. Jan Brouček

Zpoplatnění za užití vybraných pozemních komunikací začalo v České republice již v roce 1995. Týkalo se kategorií silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav v rozdělení podle jejich celkové hmotnosti:

a) do 3,5 tuny,

b) nad 3,5 tuny do 12 tun.

Zákon o pozemních komunikacích a jeho novely

Problematiku zpoplatnění vybraných komunikací upravuje s účinností od 1. ledna 1998 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V rámci obecného užívání lze používat pozemní komunikace bezplatně, pokud nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) jinak. Vybrané úseky komunikací stanovené prováděcím předpisem bylo možno použít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") po zaplacení časového poplatku. Poplatek se platí předem a zaplacení se prokazuje platným dvoudílným kuponem, jehož jedna část je přilepena celou plochou v motorovém vozidle nebo v prvním vozidle jízdní soupravy na místě určeném prováděcím předpisem. Protože zákon stanoví poplatkovou povinnost pouze pro silniční motorová vozidla, tato se netýká zvláštních vozidel ve smyslu § 2 odst. 2) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Novela zákona č. 80/2006 Sb.

Od 1. ledna 2007 bylo zpoplatnění rozšířeno i na komunikace, které určí prováděcí právní předpis, pokud bude respektována příslušná směrnice EU. Zpoplatnění se od roku 2007 stanoví podle:

 1. časového období užívání, tj. časové zpoplatnění;
 2. typu vozidla a ujeté vzdálenosti, tzv. mýtné (tj. výkonové zpoplatnění).

Za užití zpoplatněné komunikace nelze uložit současně časový poplatek a mýtné.

Osvobození od zpoplatnění

Pro oba způsoby jsou shodně vymezeny podmínky pro osvobození od zpoplatnění. Týkají se vozidel:

 • Vězeňské služby ČR, zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče, nebo složek integrovaného záchranného systému, pokud jsou vybavena zvláštním výstražným světlem modré barvy;

 • Policie ČR s nápisem "POLICIE"; obecní nebo městské policie s nápisem "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE";

 • ozbrojených sil ČR a jiných států na základě vzájemnosti, včetně vojenské policie;

 • celních orgánů s nápisem "CELNÍ SPRÁVA";

 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů s nápisem "HASIČI";

 • přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, držiteli průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká ve smyslu občanského zákoníku;

 • přepravujících nezaopatřené děti, jež jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou;

 • vedených v registru silničních vozidel členů diplomatické mise;

 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením (domovy musejí splňovat podmínku § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění);

 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva;

 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů nebo humanitární pomoci státu za krizových situací;

 • správce zpoplatněné pozemní komunikace.

Bezplatná jízda vozidel je možná též v případě vedení objížďky z nezpoplatněné přes zpoplatněnou pozemní komunikaci.

Poznámka k některým skupinám nezpoplatněných vozidel:

 • zdravotně postižené osoby – podmínkou je jízda ve vozidle a vlastnický vztah postižené osoby nebo jí blízké k použitému vozidlu;

 • správce zpoplatněné pozemní komunikace – dálnice a silnice I. třídy jsou majetkem státu, jehož správce je podle zákona určen Ministerstvem dopravy ČR a tím je pouze Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Od 1. 1. 2020 nově bezplatně zpoplatněnou pozemní komunikaci mohou dále užít silniční motorová vozidla:

a) používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík

1. výlučně, nebo

2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, (tzv. hybridní vozidla)

b) vybavená zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla.

Poslední výjimka, kdy lze bezplatně zpoplatněnou pozemní komunikaci užít se týká uzavírek, jestliže je třeba pro vedení objížďky užít zpoplatněnou komunikaci.

Od 1. 1. 2021 se pro uplatnění osvobození od časového zpoplatnění silničních motorových vozidel používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík nebo hybridní vozidla, jejichž emise CO2 jsou v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, případně historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla, musejí zaregistrovat nejpozději do 31. 1. 2021 u Státního fondu dopravní infrastruktury. Do tohoto data mohou uvedená vozidla užívat zpoplatněné komunikace bez registrace. Výjimku z registrace po 31. 1. 2021 budou mít pouze silniční motorová vozidla opatřená registrační značkou obsahující písmena "EL". Dále od 1. 1. 2021 budou moci uplatnit třetinovou slevu z časového zpoplatnění silniční motorová vozidla používající jako palivo zemní plyn nebo biometan, ale podmínkou i u těchto vozidel zůstává registrace u Státního fondu dopravní infrastruktury.

Novela zákona č. 152/2011 Sb.

Novela uzákonila s účinností od 1. 7. 2011 tyto základní změny:

 • sazby mýtného se nově člení i podle druhu vozidla, viz nové sazby pro autobusy;

 • povinnost odesílatele uvádět na dokladech skutečnou hmotnost zásilky s možností uložení pokuty až do výše 500 000 Kč při nedodržení této podmínky;

 • oprávnění celníka vybrat kauci od 5 000 do 50 000 Kč při podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. Dále i v případě, že provozovatel vozidla je podezřelý z nedodržení povinností stanovených v mýtném systému a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu. Stejnou výši kauce může vybrat policista od řidiče při podezření z přestupků v časovém zpoplatnění nebo kontrolním vážení;

 • nesloží-li řidič v předchozích případech kauci, je celník nebo policista oprávněn zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo mu zakáže pokračovat v jízdě a zadrží mu doklady k vozidlu i k nákladu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla a jejich odpovědnost za vozidlo, náklad a přepravované osoby není odstavením vozidla dotčena.

Novela zákona č. 196/2012 Sb.

Novela umožnila zavedení systému slev z uloženého mýtného (viz dále "Slevy z mýtného").

Novela zákona č. 268/2015 Sb.

V oblasti zpoplatnění pozemních komunikací došlo k 31. 12. 2015 k těmto zásadním změnám:

 • ruší se kategorie rychlostních silnic, kterou budou převedeny mezi dálnice, výjimečně mezi silnice I. třídy;

 • mimo kauce za palubní jednotku propadne po roce bez mýtné transakce i zbývající kredit v případě plateb předem;

 • stanovením místní úpravy provozu bude možno zakázat nebo omezit tranzitní nákladní dopravu pro nákladní vozidla nebo jízdní soupravy s hmotností od 12 tun, existuje-li vhodná trasa včetně po zpoplatněných komunikacích. Výjimkou jsou jízdy do místa nakládky či vykládky, údržby či opravy, sídla provozovny nebo bydliště dopravce či řidiče. Omezení se též netýká složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR nebo jiných států.

Novela zákona č. 227/2019 Sb.

Nové vymezení dálniční sítě přišlo 1. 1. 2016, kdy

Nahrávám...
Nahrávám...