dnes je 9.8.2020

Input:

Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2020

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3
Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2020

Ing. Jan Brouček

Zpoplatnění za užití vybraných pozemních komunikací začalo v České republice již v roce 1995. Týkalo se kategorií silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav v rozdělení podle jejich celkové hmotnosti:

a) do 3,5 tuny,

b) nad 3,5 tuny do 12 tun.

Zákon o pozemních komunikacích a jeho novely

Problematiku zpoplatnění vybraných komunikací upravuje s účinností od 1. ledna 1998 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V rámci obecného užívání lze používat pozemní komunikace bezplatně, pokud nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) jinak. Vybrané úseky komunikací stanovené prováděcím předpisem bylo možno použít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen „motorové vozidlo”) po zaplacení časového poplatku. Poplatek se platí předem a zaplacení se prokazuje platným dvoudílným kuponem, jehož jedna část je přilepena celou plochou v motorovém vozidle nebo v prvním vozidle jízdní soupravy na místě určeném prováděcím předpisem. Protože zákon stanoví poplatkovou povinnost pouze pro silniční motorová vozidla, tato se netýká zvláštních vozidel ve smyslu § 2 odst. 2) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Novela zákona č. 80/2006 Sb.

Od 1. ledna 2007 bylo zpoplatnění rozšířeno i na komunikace, které určí prováděcí právní předpis, pokud bude respektována příslušná směrnice EU. Zpoplatnění se od roku 2007 stanoví podle:

 1. časového období užívání, tj. časové zpoplatnění;
 2. typu vozidla a ujeté vzdálenosti, tzv. mýtné (tj. výkonové zpoplatnění).

Za užití zpoplatněné komunikace nelze uložit současně časový poplatek a mýtné.

Osvobození od zpoplatnění

Pro oba způsoby jsou shodně vymezeny podmínky pro osvobození od zpoplatnění. Týkají se vozidel:

 • Vězeňské služby ČR, zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče, nebo složek integrovaného záchranného systému, pokud jsou vybavena zvláštním výstražným světlem modré barvy;

 • Policie ČR s nápisem „POLICIE”; obecní nebo městské policie s nápisem „OBECNÍ POLICIE” nebo „MĚSTSKÁ POLICIE”;

 • ozbrojených sil ČR a jiných států na základě vzájemnosti, včetně vojenské policie;

 • celních orgánů s nápisem „CELNÍ SPRÁVA”;

 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů s nápisem „HASIČI”;

 • přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, držiteli průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká ve smyslu občanského zákoníku;

 • přepravujících nezaopatřené děti, jež jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou;

 • vedených v registru silničních vozidel členů diplomatické mise;

 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením (domovy musejí splňovat podmínku § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění);

 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva;

 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů nebo humanitární pomoci státu za krizových situací;

 • správce zpoplatněné pozemní komunikace.

Bezplatná jízda vozidel je možná též v případě vedení objížďky z nezpoplatněné přes zpoplatněnou pozemní komunikaci.

Poznámka k některým skupinám nezpoplatněných vozidel:

 • zdravotně postižené osoby – podmínkou je jízda ve vozidle a vlastnický vztah postižené osoby nebo jí blízké k použitému vozidlu;

 • správce zpoplatněné pozemní komunikace – dálnice a silnice I. třídy jsou majetkem státu, jehož správce je podle zákona určen Ministerstvem dopravy ČR a tím je pouze Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Od 1. 1. 2020 nově bezplatně zpoplatněnou pozemní komunikaci mohou dále užít silniční motorová vozidla:

a) používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík

1. výlučně, nebo

2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, (tzv. hybridní vozidla)

b) vybavená zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla.

Poslední výjimka, kdy lze bezplatně zpoplatněnou pozemní komunikaci užít se týká uzavírek, jestliže je třeba pro vedení objížďky užít zpoplatněnou komunikaci.

Od 1. 1. 2021 se pro uplatnění osvobození od časového zpoplatnění silničních motorových vozidel používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík nebo hybridní vozidla, jejichž emise CO2 jsou v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, případně historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla musí zaregistrovat nejpozději do 31. 1. 2021 u Státního fondu dopravní infrastruktury. Do tohoto data mohou uvedená vozidla užívat zpoplatněné komunikace bez registrace. Výjimku z registrace po 31. 1. 2021 budou mít pouze silniční motorová vozidla opatřená registrační značkou obsahující písmena „EL”. Dále od 1. 1. 2021 budou moci uplatnit třetinovou slevu z časového zpoplatnění silniční motorová vozidla používající jako palivo zemní plyn nebo biometan, ale podmínkou i u těchto vozidel zůstává registrace u Státního fondu dopravní infrastruktury.

Novela zákona č. 152/2011 Sb.

Novela uzákonila s účinností od 1. 7. 2011 tyto základní změny:

 • sazby mýtného se nově člení i podle druhu vozidla, viz nové sazby pro autobusy;

 • povinnost odesílatele uvádět na dokladech skutečnou hmotnost zásilky s možností uložení pokuty až do výše 500 000 Kč při nedodržení této podmínky;

 • oprávnění celníka vybrat kauci od 5 000 do 50 000 Kč při podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. Dále i v případě, že provozovatel vozidla je podezřelý z nedodržení povinností stanovených v mýtném systému a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu. Stejnou výši kauce může vybrat policista od řidiče při podezření z přestupků v časovém zpoplatnění nebo kontrolním vážení;

 • nesloží-li řidič v předchozích případech kauci, je celník nebo policista oprávněn zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo mu zakáže pokračovat v jízdě a zadrží mu doklady k vozidlu i k nákladu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla a jejich odpovědnost za vozidlo, náklad a přepravované osoby není odstavením vozidla dotčena.

Novela zákona č. 196/2012 Sb.

Novela umožnila zavedení systému slev z uloženého mýtného (viz dále „Slevy z mýtného”).

Novela zákona č. 268/2015 Sb.

V oblasti zpoplatnění pozemních komunikací došlo k 31. 12. 2015 k těmto zásadním změnám:

 • ruší se kategorie rychlostních silnic, kterou budou převedeny mezi dálnice, výjimečně mezi silnice I. třídy;

 • mimo kauce za palubní jednotku propadne po roce bez mýtné transakce i zbývající kredit v případě plateb předem;

 • stanovením místní úpravy provozu bude možno zakázat nebo omezit tranzitní nákladní dopravu pro nákladní vozidla nebo jízdní soupravy s hmotností od 12 tun, existuje-li vhodná trasa včetně po zpoplatněných komunikacích. Výjimkou jsou jízdy do místa nakládky či vykládky, údržby či opravy, sídla provozovny nebo bydliště dopravce či řidiče. Omezení se též netýká složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR nebo jiných států.

Novela zákona č. 227/2019 Sb.

Nové vymezení dálniční sítě přišlo 1. 1. 2016, kdy zásadní změna spočívala v převedení části rychlostních silnic do kategorie dálnic, což umožnilo zvýšení nejvyšší povolené rychlosti i na silnicích pro motorová vozidla až na 130 km/h. Současně nastalo nové rozdělení zpoplatněných komunikací.

Dálnice označená dopravní značkou IZ 1a je vždy zpoplatněna časovým poplatkem nebo mýtným, pokud dodatkovou tabulkou E 11a nebo E 11c případně E11e není uvedeno bez časového poplatku nebo mýtného.

Dopravní značka IZ 1a

Dopravní značka E 11a

Dopravní značka E 11c

Dopravní značka E 11e

Silnice pro motorová vozidla označená dopravní značkou IZ 2a není taxativně zpoplatněna časovým poplatkem nebo mýtným a v případě, že zpoplatněna je, musí být pod značkou IZ 2a dodatková tabulka E 11b, E 11d, E 11f.

Dopravní značka IZ 2a

Dopravní značka E 11b

Dopravní značka E 11d

Dopravní značka E 11f

Pro rok se 2020 v úsecích časového zpoplatnění naposledy setkáme s dálniční známkou a její platnost pro rok 2020 bude od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021.

Placení mýtného pro vozidla nad 3,5 t přichází se změnou, kdy tato vozidla budou muset od 1. 1. 2020 platit mýtné i na silnicích I třídy.

Vyhláška č. 294/2015 Sb.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stanoví též dopravní značení, včetně dopravní značky E 14 omezující vjezd nákladních vozidel nebo jízdních souprav s hmotností od 12 tun:

Časové zpoplatnění a vyhláška č. 306/2015 Sb.

Časové zpoplatnění

Časové zpoplatnění se týká pouze silničních motorových vozidel nejméně se čtyřmi koly (vyjmuta jsou tím jednostopá vozidla) s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny včetně. Do uvedené hmotnosti se již nezapočítává hmotnost přípojného vozidla. Časový poplatek lze uhradit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo na deset dnů. Kupony jsou vydávány pouze pro tuto hmotnostní kategorii. Vozidla se zpoplatňují bez ohledu na typ vozidla nebo způsob použití, tj. k soukromým nebo podnikatelským účelům.

Časový poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace a zaplacení se prokazuje platným dvoudílným kuponem. Kupon musí odpovídat stanovenému vzoru a mít hodnotu odpovídající době jeho platnosti.

Jeho první část musí být přímo nalepena na vnitřní straně předního čirého skla vozidla na pravém dolním okraji, aby neomezovala výhled řidiče a byla viditelná i z vnější strany vozidla. U vozidel bez předního skla se nalepuje v pravé přední části spojené s jeho nosnými částmi tak, aby byl kontrolovatelný a byl chráněn před přímým ostřikem koly vozidla. V případě jízdních souprav se kupon lepí do prvního motorového vozidla. Druhou část kuponu si řidič ponechá pro případnou kontrolu, ke které jsou oprávněni příslušníci Policie ČR nebo celní správy ve stejnokroji.

Platnost kuponu

Platnost kuponu je podmíněna vepsáním registrační značky (dále jen RZ) na oba jeho díly, a to ještě před použitím zpoplatněné komunikace. V případě jízdní soupravy jde o RZ prvního motorového vozidla. Je-li u vozidla změněna RZ, údaj na kuponu se nemění ani nepřepisuje. Na oba díly kuponu se vypisuje i RZ pro jednorázové použití s omezenou dobou platnosti, tj. do 10 dnů od jejího vydání. Po přidělení definitivní RZ lze kupon vyměnit – viz dále. Další podmínkou je, že kupon odpovídá vzoru stanovenému prováděcím předpisem, vydávaným pro každou emisi zvlášť. Kupon musí též obsahovat vyznačení doby platnosti odpovídající době, kdy vozidlo použije zpoplatněnou komunikaci. Z časového hlediska lze použít kupon:

 1. na kalendářní rok, s platností od 1. prosince předchozího roku do 31. ledna následujícího roku, tj. celkem 14 měsíců;
 2. na jeden měsíc, s platností ode dne vyznačeného na kuponu do číselně shodného dne po uplynutí bezprostředně následujícího měsíce; není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na poslední den tohoto měsíce;
 3. na deset dnů, s platností ode dne vyznačeného na kuponu do uplynutí desátého kalendářního dne.

Vzory všech kuponů stanoví příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.

Kupon na kalendářní rok:

Kupon na jeden měsíc:

Kupon na deset dnů:

Poznámka: U kuponů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok musí začátek doby platnosti vyznačit prodejce při jeho prodeji. Lze však požádat prodejce o vyznačení pozdějšího začátku platnosti kuponu, než je den jeho prodeje.

Konkrétní výši časových poplatků stanovila vláda ČR svým nařízením vlády č. 240/2014 Sb. – viz následující tabulka (v Kč).

Celková hmotnost   Kalendářní rok  Jeden měsíc  Deset dnů 
Do 3,5 t včetně  1 500  440  310 

Od 1. 1. 2021 odpadne hrazení poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace v kalendářním roce, ale bude nastaven tzv. plovoucí rok, to znamená možnost zaplacení časového poplatku kdykoliv na 12měsíční časové období s tím, že platnost zpoplatnění je možno odložit až o 90 dní, to znamená možnost uhrazení časového poplatku nejvýše 3 měsíce dopředu.

Dohled na hrazením časového poplatku nebo mýtného bude mít Policie ČR a celní správa. Od 1. 1. 2021 se mění výše pokut za užívání zpoplatněných pozemních komunikací, kdy při nezaplacení poplatku hrozí pokuta provozovateli vozidla až 20 000 Kč. Pokuta až 100 000 Kč hrozí v případě, že provozovatel uplatňuje u vozidla nárok na slevu, ačkoli žádný nárok nemá. Jestliže pominuly důvody pro osvobození od poplatku a přesto je tento institut využíván, lze uložit pokutu až do výše 5000 Kč. Pominou-li důvody pro osvobození vozidla od poplatku je provozovatel povinen změnu ohlásit do 10 pracovních dnů. Pokuta od 1000 Kč do 5000 Kč hrozí provozovateli, který uplatňuje nárok na slevu, ale neprovedl registraci u Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zpoplatněné úseky dálnic, jejichž užití podléhá časovému zpoplatnění od 1. 1. 2020 (příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.)

Označení Úsek Délka
(km)
D0 Modletice-Slivenec (exity 76-16) 23
D1 Chodov-Kývalka (exity 2-182) 180
D1 Holubice-Kroměříž-západ (exity 210-258) 48
D1 Kroměříž-východ-Říkovice (exity 260-272) 12
D1 Předmostí-Rudná (exity 282-354) 72
D2 Chrlice-státní hranice (exit 3 až km 61) (v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka) 58
D3 Mezno-Čekanice (km 62 až exit 76) 14
D3 Měšice-Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79-104) 25
D3 Veselí nad Lužnicí-jih-Úsilné (exity 107-131) 24
D4 Jíloviště-Háje (exity 9-45) 36
D5 Třebonice-Beroun-východ (exity 1-14) 14
D5 Beroun-západ-Ejpovice (exity 22-67) 45
D5 Sulkov-státní hranice (exit 89 až km 151) (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka) 62
D6 Jeneč-Nové Strašecí (exity 7-32) 25
D7 Kněževes-Knovíz (exity 3-18) 15
D8 Zdiby-Řehlovice (exity 1-64) 64
D8 Knínice-státní hranice (exit 80 až km 92) (v opačném směru bez poplatku) 12
D10 Stará Boleslav-Bezděčín (exity 14-39) 25
D10 Kosmonosy-Ohrazenice (exity 46-71) 25
D11 Jirny-Sedlice (exity 8-84) 76
D35 Mohelnice-jih-Křelov (exity 235-261) 26