dnes je 19.6.2019
Input:

Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2019

4.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3
Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2019

Ing. Jan Brouček

Zpoplatnění za užití vybraných pozemních komunikací začalo v České republice již v roce 1995. Týkalo se kategorií silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav v rozdělení podle jejich celkové hmotnosti:

a) do 3,5 tuny,

b) nad 3,5 tuny do 12 tun.

Zákon o pozemních komunikacích a jeho novely

Problematiku zpoplatnění vybraných komunikací upravuje s účinností od 1. ledna 1998 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V rámci obecného užívání lze používat pozemní komunikace bezplatně, pokud nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) jinak. Vybrané úseky komunikací stanovené prováděcím předpisem bylo možno použít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen „motorové vozidlo”) po zaplacení časového poplatku. Poplatek se platí předem a zaplacení se prokazuje platným dvoudílným kuponem, jehož jedna část je přilepena celou plochou v motorovém vozidle nebo v prvním vozidle jízdní soupravy na místě určeném prováděcím předpisem. Protože zákon stanoví poplatkovou povinnost pouze pro silniční motorová vozidla, tato se netýká zvláštních vozidel ve smyslu § 2 odst. 2) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Novela zákona č. 80/2006 Sb.

Od 1. ledna 2007 bylo zpoplatnění rozšířeno i na komunikace, které určí prováděcí právní předpis, pokud bude respektována příslušná směrnice EU. Zpoplatnění se od roku 2007 stanoví podle:

 1. časového období užívání, tj. časové zpoplatnění;
 2. typu vozidla a ujeté vzdálenosti, tzv. mýtné (tj. výkonové zpoplatnění).

Za užití zpoplatněné komunikace nelze uložit současně časový poplatek a mýtné.

Osvobození od zpoplatnění

Pro oba způsoby jsou shodně vymezeny podmínky pro osvobození od zpoplatnění. Týkají se vozidel:

 • Vězeňské služby ČR, zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče, nebo složek integrovaného záchranného systému, pokud jsou vybavena zvláštním výstražným světlem modré barvy;

 • Policie ČR s nápisem „POLICIE”; obecní nebo městské policie s nápisem „OBECNÍ POLICIE” nebo „MĚSTSKÁ POLICIE”;

 • ozbrojených sil ČR a jiných států na základě vzájemnosti, včetně vojenské policie;

 • celních orgánů s nápisem „CELNÍ SPRÁVA”;

 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů s nápisem „HASIČI”;

 • přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, držiteli průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká ve smyslu občanského zákoníku;

 • přepravujících nezaopatřené děti, jež jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou;

 • vedených v registru silničních vozidel členů diplomatické mise;

 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením (domovy musejí splňovat podmínku § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění);

 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva;

 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů nebo humanitární pomoci státu za krizových situací;

 • správce zpoplatněné pozemní komunikace.

Bezplatná jízda vozidel je možná též v případě vedení objížďky z nezpoplatněné přes zpoplatněnou pozemní komunikaci.

Poznámka k některým skupinám nezpoplatněných vozidel:

 • zdravotně postižené osoby – podmínkou je jízda ve vozidle a vlastnický vztah postižené osoby nebo jí blízké k použitému vozidlu;

 • správce zpoplatněné pozemní komunikace – dálnice a silnice I. třídy jsou majetkem státu, jehož správce je podle zákona určen Ministerstvem dopravy ČR a tím je pouze Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Novela zákona č. 152/2011 Sb.

Novela uzákonila s účinností od 1. 7. 2011 tyto základní změny:

 • sazby mýtného se nově člení i podle druhu vozidla, viz nové sazby pro autobusy;

 • povinnost odesílatele uvádět na dokladech skutečnou hmotnost zásilky s možností uložení pokuty až do výše 500 000 Kč při nedodržení této podmínky;

 • oprávnění celníka vybrat kauci od 5 000 do 50 000 Kč při podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. Dále i v případě, že provozovatel vozidla je podezřelý z nedodržení povinností stanovených v mýtném systému a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu. Stejnou výši kauce může vybrat policista od řidiče při podezření z přestupků v časovém zpoplatnění nebo kontrolním vážení;

 • nesloží-li řidič v předchozích případech kauci, je celník nebo policista oprávněn zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo mu zakáže pokračovat v jízdě a zadrží mu doklady k vozidlu i k nákladu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla a jejich odpovědnost za vozidlo, náklad a přepravované osoby není odstavením vozidla dotčena.

Novela zákona č. 196/2012 Sb.

Novela umožnila zavedení systému slev z uloženého mýtného (viz dále „Slevy z mýtného”).

Novela zákona č. 268/2015 Sb.

V oblasti zpoplatnění pozemních komunikací došlo k 31. 12. 2015 k těmto zásadním změnám:

 • ruší se kategorie rychlostních silnic, kterou budou převedeny mezi dálnice, výjimečně mezi silnice I. třídy;

 • mimo kauce za palubní jednotku propadne po roce bez mýtné transakce i zbývající kredit v případě plateb předem;

 • stanovením místní úpravy provozu bude možno zakázat nebo omezit tranzitní nákladní dopravu pro nákladní vozidla nebo jízdní soupravy s hmotností od 12 tun, existuje-li vhodná trasa včetně po zpoplatněných komunikacích. Výjimkou jsou jízdy do místa nakládky či vykládky, údržby či opravy, sídla provozovny nebo bydliště dopravce či řidiče. Omezení se též netýká složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR nebo jiných států.

Vyhláška č. 294/2015 Sb.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stanoví též dopravní značení, včetně dopravní značky E 14 omezující vjezd nákladních vozidel nebo jízdních souprav s hmotností od 12 tun:

Časové zpoplatnění a vyhláška č. 306/2015 Sb.

Časové zpoplatnění

Časové zpoplatnění se týká pouze silničních motorových vozidel nejméně se čtyřmi koly (vyjmuta jsou tím jednostopá vozidla) s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny včetně. Do uvedené hmotnosti se již nezapočítává hmotnost přípojného vozidla. Časový poplatek lze uhradit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo na deset dnů. Kupony jsou vydávány pouze pro tuto hmotnostní kategorii. Vozidla se zpoplatňují bez ohledu na typ vozidla nebo způsob použití, tj. k soukromým nebo podnikatelským účelům.

Časový poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace a zaplacení se prokazuje platným dvoudílným kuponem. Kupon musí odpovídat stanovenému vzoru a mít hodnotu odpovídající době jeho platnosti.

Jeho první část musí být přímo nalepena na vnitřní straně předního čirého skla vozidla na pravém dolním okraji, aby neomezovala výhled řidiče a byla viditelná i z vnější strany vozidla. U vozidel bez předního skla se nalepuje v pravé přední části spojené s jeho nosnými částmi tak, aby byl kontrolovatelný a byl chráněn před přímým ostřikem koly vozidla. V případě jízdních souprav se kupon lepí do prvního motorového vozidla. Druhou část kuponu si řidič ponechá pro případnou kontrolu, ke které jsou oprávněni příslušníci Policie ČR nebo celní správy ve stejnokroji.

Platnost kuponu

Platnost kuponu je podmíněna vepsáním registrační značky (dále jen RZ) na oba jeho díly, a to ještě před použitím zpoplatněné komunikace. V případě jízdní soupravy jde o RZ prvního motorového vozidla. Je-li u vozidla změněna RZ, údaj na kuponu se nemění ani nepřepisuje. Na oba díly kuponu se vypisuje i RZ pro jednorázové použití s omezenou dobou platnosti, tj. do 10 dnů od jejího vydání. Po přidělení definitivní RZ lze kupon vyměnit – viz dále. Další podmínkou je, že kupon odpovídá vzoru stanovenému prováděcím předpisem, vydávaným pro každou emisi zvlášť. Kupon musí též obsahovat vyznačení doby platnosti odpovídající době, kdy vozidlo použije zpoplatněnou komunikaci. Z časového hlediska lze použít kupon:

 1. na kalendářní rok, s platností od 1. prosince předchozího roku do 31. ledna následujícího roku, tj. celkem 14 měsíců;
 2. na jeden měsíc, s platností ode dne vyznačeného na kuponu do číselně shodného dne po uplynutí bezprostředně následujícího měsíce; není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na poslední den tohoto měsíce;
 3. na deset dnů, s platností ode dne vyznačeného na kuponu do uplynutí desátého kalendářního dne.

Vzory všech kuponů stanoví příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.

Kupon na kalendářní rok:

Kupon na jeden měsíc:

Kupon na deset dnů:

Poznámka: U kuponů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok musí začátek doby platnosti vyznačit prodejce při jeho prodeji. Lze však požádat prodejce o vyznačení pozdějšího začátku platnosti kuponu, než je den jeho prodeje.

Konkrétní výši časových poplatků stanovila vláda ČR svým nařízením vlády č. 240/2014 Sb. – viz následující tabulka (v Kč).

Celková hmotnost   Kalendářní rok  Jeden měsíc  Deset dnů 
Do 3,5 t včetně  1 500  440  310 

Zpoplatněné úseky dálnic, jejichž užití podléhá časovému zpoplatnění od 1. 1. 2019 (příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.)

Označení Úsek Délka (km)
D0 Modletice-Slivenec (exity 76-16) 23
D1 Chodov-Kývalka (exity 2-182) 180
D1 Holubice-Kroměříž-západ (exity 210-258) 48
D1 Kroměříž-východ-Říkovice (exity 260-272) 12
D1 Lipník nad Bečvou-Ostrava, Rudná (exity 298-354) 58
D2 Chrlice-státní hranice (exit 3 až km 61) (v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka) 58
D3 Mezno-Čekanice (km 62 až exit 76) 14
D3 Měšice-Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79-104) 25
D4 Jíloviště-Háje (exity 9-45) 36
D5 Třebonice-Beroun-východ (exity 1-14) 14
D5 Beroun-západ-Ejpovice (exity 22-67) 45
D5 Sulkov-státní hranice (exit 89 až km 151) (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka) 62
D6 Jeneč-Nové Strašecí (exity 7-32) 25
D7 Kněževes-Knovíz (exity 3-18) 15
D8 Zdiby-Řehlovice (exity 1-65) 65
D8 Knínice-státní hranice (exit 80 až km 92) (v opačném směru bez poplatku) 12
D10 Stará Boleslav-Bezděčín (exity 14-39) 25
D10 Kosmonosy-Ohrazenice (exity 46-71) 25
D11 Jirny-Sedlice (exity 8-84) 76
D35 Mohelnice-jih-Křelov (exity 235-261) 26
D35 Holice-Lipník nad Bečvou (exity 276-296) 20
D46 Vyškov-východ-Prostějov-jih (exity 1-21) 21
D46 Držovice-Hněvotín (exity 26-37) 11
D48 Bělotín-Bělotín-východ (exity 1-3) 4
D48 Dobrá-Žukov (exity 54-70) 16
D52 Rajhrad-Pohořelice-sever (exity 10-23) 13
D55 Hulín-Otrokovice-sever (exity 16-30) 14
D56 Hrabová-průmyslová zóna-Frýdek-Místek-sever (exity 40-52) 12.

Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen:

 1. uhradit časový poplatek a přilepit díl kuponu celou plochou ve vozidle na určeném viditelném místě,
 2. vyznačit údaj o registrační značce vozidla na obou dílech kuponu,
 3. na požádání předložit ke kontrole příslušníku Policie České republiky nebo celníkovi druhý díl kuponu prokazujícího úhradu časového poplatku,
 4. odstranit ze skla vozidla první díl kuponu, jakmile jeho platnost skončila.

Vyhláška stanoví vzory kuponů, místo, kde musí být ve vozidle přilepen díl kuponu, způsob jejich vyplňování, způsob jejich evidence a u kuponů s kratší dobou platnosti než jeden rok způsob vyznačení počátku doby jejich platnosti. Změna RZ vozidla nemá vliv na platnost kuponu, na němž se ponechá původně napsaná RZ, pokud se řidič nerozhodne pro výměnu, viz dále.

Sankce

Zákon přesně definuje přestupky při porušení zákona v systému časového zpoplatnění. Jde o nevyznačení počátku platnosti kuponu prodejcem, řidičem neuhrazený časový poplatek (jízda bez kuponu), nepřilepení prvního dílu kuponu na určené místo ve vozidle, nevyznačení RZ na obou dílech kuponu, nepředložení druhého dílu ke kontrole na požádání policisty nebo celníka a neodstranění kuponu z vozidla bez zbytečného odkladu po skončení jeho platnosti. Přestupky řidičů lze řešit v blokovém řízení pokutou do výše 5 000 Kč, ve správním řízení do výše 100 000 Kč a v případě prodejců kuponů až do 300 000 Kč.

Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kuponů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR.

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI”) stanoví tímto metodickým pokynem společná pravidla postupu při výměně dvoudílných kuponů (dále jen kuponů).

Výměna kuponu

 1. Výměna z důvodů:
  1. poškození při výměně čelního skla motorového vozidla;
  2. chybná manipulace s kuponem (chyba při vyplňování RZ, poškození před vylepením apod.);
 2. výměna z důvodu poškození při výměně čelního skla motorového vozidla při zničení/poškození prvního dílu kuponu, kdy nelze uplatnit z důvodu jeho stavu výměnu podle bodu 1.;
 3. výměna z důvodu chybně vyplněné RZ;
 4. výměna z důvodu změny převozní značky na RZ;
 5. výměna z důvodu odcizení čelního skla z motorového vozidla s vylepeným prvním dílem kuponu nebo odcizení prvního dílu (netýká se odcizení motorového vozidla);
 6. výměna z důvodu odstranění prvního dílu kuponu z čelního skla v souvislosti se změnou/odcizením/ztrátou RZ, přičemž tento kupon by zůstal nadále v platnosti;
 7. výměna z důvodu odcizení druhého dílu kuponu;
 8. výměna vadného kuponu.

Výměna vadných kuponů se provádí bezplatně u všech kuponů (ročních, měsíčních, 10denních) bez vyplněné žádosti.

Vadný kupon je takový:

 • který nelze odlepit od nosného podkladového papíru;

 • u něhož došlo k částečnému nebo úplnému roztržení podkladového papíru a ten zůstane v kontaktu se sejmutou fólií;

 • u něhož při snímání došlo k porušení celistvosti kuponu vlivem vysoké přilnavosti lepidla k podkladovému papíru.

V případě výše uvedených vad kuponu je možné tyto vady reklamovat přímo u prodejce, u kterého byl kupon zakoupen, nebo na některém z oprávněných prodejních míst. Přitom se předloží oba díly kuponu a doklad o jeho zakoupení (s výjimkou reklamace uplatněné na oprávněném prodejním místě).

Veškeré bližší podrobnosti, včetně seznamu prodejním míst, oprávněných k výměně kuponů, jsou uvedeny na: http://www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2018/vymena-kuponu/metodicky-pokyn-k-provadeni-vymen-kuponu/ .

Informace lze získat též na dk@sfdi.cz . U SFDI lze také řešit případy, které nejsou uvedeny v tomto pokynu.

Výkonové zpoplatnění a vyhláška č. 470/2012 Sb.

Výkonové zpoplatnění se týká všech silničních motorových vozidel (včetně autobusů) s nejméně čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny. Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení, kterým musí být vozidlo vybaveno (palubní jednotka). Elektronické zařízení je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné komunikaci. Od 1. září 2011 se sazby rozlišují i podle druhu vozidla, kdy jsou samostatné sazby stanoveny pro autobusy, vozidla kategorie M2 a M3. Pro účely kontroly musejí být zvláštní palubní jednotkou vybavena i vozidla osvobozená od placení mýtného. Výjimkou jsou případy, kdy je zpoplatněná komunikace určena dopravním značením pro vedení objížďky.

Rozsah zpoplatněných úseků pozemních komunikací pro rok 2018 je uveden pro dálnice v příloze č. 1 a pro vybrané silnice I. třídy v příloze č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výši sazeb mýtného stanoví nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a sazby mýtného se člení podle:

 1. emisní třídy vozidla na sazby pro vozidla:
  1. do třídy EURO II,
  2. třídy EURO III a IV,
  3. třídy EURO V,
  4. třídy EURO VI, EEV a vyšší;
 2. počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se:
  1. dvěma nápravami,
  2. třemi nápravami,
  3. čtyřmi nebo více nápravami;
 3. doby jízdy po zpoplatněné komunikaci:
  1. v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně,
  2. pro ostatní dobu v týdnu.

Rozdělení sazeb podle počtu náprav, doby jízdy a druhu komunikace neplatí pro autobusy – vozidla kategorie M2 a M3 podle přílohy č. 2 k vyhlášce MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Sazby mýtného pro dálnice:

a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída EURO 0-II Emisní třída EURO III-IV Emisní třída EURO V Emisní třída EURO VI, EEV a vyšší
Počet náprav Počet náprav Počet náprav Počet náprav
2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤
4,24 8,10 11,76 3,58 6,87 9,94 2,33 4,46 6,46 2,12 4,05 5,88

b) pro ostatní časová období

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída EURO 0-II Emisní třída EURO III-IV Emisní třída EURO V Emisní třída EURO VI, EEV a vyšší
Počet náprav Počet náprav Počet náprav Počet náprav
2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤
3,34 5,70 8,24 2,82 4,81 6,97 1,83 3,13 4,52 1,67 2,85 4,12

Sazby mýtného pro silnice I. třídy:

a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída EURO 0-II Emisní třída EURO III-IV Emisní třída EURO V Emisní třída EURO VI, EEV a vyšší
Počet náprav Počet náprav Počet náprav Počet náprav
2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤
2,00 3,92 5,60 1,69 3,31 4,74 1,10 2,15 3,07 1,00 1,96 2,80

b) pro ostatní časová období

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída EURO 0-II Emisní třída EURO III-IV Emisní třída EURO V Emisní třída EURO VI, EEV a vyšší
Počet náprav Počet náprav Počet náprav Počet náprav
2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤ 2 3 4≤
1,58 2,74 3,92 1,33 2,31 3,31 0,87 1,50 2,15 0,79 1,37 1,96

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 pro dálnice a silnice I. třídy

 
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída EURO 0 - II Emisní třída EURO III - IV Emisní třída EURO V Emisní třídaEURO VI, EEV a vyšší
1,38 1,15 1,04 0,80

Slevy z mýtného

Poskytnutí slevy vyplývá z dohody Ministerstva dopravy ČR se Sdružením ČESMAD Bohemia z listopadu 2010. Jejich zavedení umožnila novela zákona o pozemních komunikacích č. 196/2011 Sb. Podrobnosti nově stanoví nařízení vlády č. 240/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015:

 • určeným časovým obdobím je kalendářní rok;

 • sleva se vypočítá zvlášť za každé vozidlo a platí pro oba platební režimy, tj. platbu následnou i předem;

 • podmínkou je předložení údajů do systému slev u provozovatele mýtného systému, včetně kopie technického průkazu;

 • provozovatel systému do 6 měsíců od konce kalendářního roku ověří poskytnutí potřebných údajů, mj. soulad s nahlášenou emisní třídou vozidla při registraci do mýtného systému; dále vypočte výši slevy od doby předložení údajů a vyzve uživatele k nahlášení bankovního účtu;

 • bezhotovostní výplata se uskuteční do 4 měsíců od nahlášení bankovního účtu.

Nařízení vlády stanovilo výši slevy, pokud výše uloženého mýtného dosáhne alespoň:

Uložené mýtné (v Kč)  Výše slevy (%) 
75 000 
110 000 
190 000  11 
300 000  13 

Bližší podrobnosti, včetně příslušného evidenčního formuláře a návodu k jeho vyplnění, jsou dostupné na: www.mytocz.cz nebo www.slevymyto.cz . Informace lze získat i na info-slevy@rsd.cz nebo telefonicky na čísle 844 124 100.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému v roce 2018

Označení Úsek Délka (km)
D0 Praha, Satalice – Praha, Běchovice 4,8
D0 Modletice (D1) – Praha, Ruzyně-staré letiště (exity 76–28) 35,4
D1 Praha, Spořilov – Říkovice (exity 1–272) 271,9
D1 Lipník nad Bečvou – státní hranice (exit 298 až km 377) 79,5
D2 Brno, jih – státní hranice (exit 1 až km 61) 61,0
D3 Mezno – Veselí nad Lužnicí, jih (exity 62–107) 45,9
D3 Borek – Úsilné (km 128–131) 2,7
D4 Jíloviště – Háje (exity 9–45) 36,4
D4 Radobytce – Nová Hospoda (exity 77–84) 6,8
D5 Praha, Třebonice – státní hranice (exit 1 až km 151) 150,9
D6 Praha, Řepy – Nové Strašecí (exity 1–32) 31,7
D6 Lubenec – Bošov (km 80 až exit 83) 3,8
D6 Jenišov – Cheb, sever (exity 131–169) 37,5
D7 Praha, Ruzyně-letiště – Knovíz (exity 2–18) 16,6
D7 Postoloprty – Spořice (exity 56–78) 22,1
D8 Praha, Březiněves – státní hranice (km -3,5 až km 92) 95,9
D10 Praha, Satalice – Ohrazenice (exity 1–71) 71,0
D11 Praha, Horní Počernice – Hradec Králové, Kukleny (exity 1–90) 90,7
D35 Sedlice – Opatovice (exity 126–129) 4,1
D35 Mohelnice, jih – Křelov (exity 235–261) 25,8
D35 Olomouc, Topolany – Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296) 33,0
D46 Vyškov, východ – Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) 39,2
D48 Bělotín – Bělotín, východ (exity 1–3) 3,5
D48 Rychaltice – Frýdek-Místek, západ (exit 38–45) 6,7
D48 Frýdek-Místek – Žukov (km 47 až exit 70) 19,4
D52 Rajhrad – Pohořelice, jih (exity 10–26) 16,9
D55 Hulín – Otrokovice (exity 16–32) 16,4
D56 Ostrava, Hrabová – Frýdek-Místek (exity 39–51) 12,2

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému v roce 2018

Označení Úsek Délka (km)
I/7 Panenský Týnec – Smolnice (exity 37–41) 2,5
I/7 Spořice – Chomutov (exity 78–82) 3,3
I/11 Hradec Králové, Kukleny – Hradec Králové, Plotiště nad Labem 3,4
I/11 Český Těšín, Svibice – Mosty u Jablunkova, státní hranice 27,4
I/30 Lhotka nad Labem – Ústí nad Labem, Vaňov 14,4
I/33 Plotiště nad Labem – Náchod, Branka 29,2
I/35 Horní Chrastava – Ohrazenice (exit 44) 30,3
I/35 Křelov – Olomouc, Řepčín (okružní křižovatka) 2,4
I/38 Jihlava, Bedřichov – Jihlava, západ 3,6
I/46 Olomouc, Slavonín – Olomouc, centrum 1,1
I/47 Kroměříž, východ – Hulín 3,6
I/47 Přerov – Bělotín 22,4
I/48 Bělotín, východ – Rychaltice 33,8
I/52 Modřice, sever – Rajhrad 4,3
I/52 Pohořelice, jih – Mikulov, státní hranice 20,7
I/55 Přerov, Horní Moštěnice – Hulín (I/47) 11,4
I/58 Skotnice – Krmelín 13,2
I/63 Bystřany – Řehlovice (exity 1–7) 7,4

Všechny dálnice a vybrané silnice I. třídy podléhající mýtnému jsou označeny předepsaným dopravním značením podle vyhlášky MD č. 294/2015 Sb. Označeny