dnes je 16.2.2019
Input:

Změny v provozování silničních nákladních vozidel od 1. 10. 2018

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Změny v provozování silničních nákladních vozidel od 1. 10. 2018

Mgr. Karel Kovář

Zákonem č. 193/2018 Sb. ze 13. ledna 2018 nastala změna v zákonech:

 • č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;

 • č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;

 • č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

 • č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

K uvedeným zákonům vyšly dne 27. září 2018 i nové prováděcí vyhlášky:

 • č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel;

 • č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (nahradila vyhlášku č. 302/2001 Sb.);

a dále byly novelizovány vyhlášky:

 • č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (novela vyhláškou č. 206/2018 Sb.);

 • č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (novela vyhláškou č. 207/2018 Sb.);

 • č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (novela vyhláškou č. 208/2018 Sb.).

Zákon č. 193/2018 Sb. představuje především implementaci práva EU do vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozici tří směrnic EU, a to:

 1. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES;
 2. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES;
 3. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES , kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Jedná se tedy o dvě nové směrnice EU v oblasti pravidelných technických prohlídek (upraveno v zákoně č. 56/2001 Sb., vyhlášce č. 211/2018 Sb. a vyhlášce č. 341/2014 Sb.) a silničních technických kontrol (upraveno v zákoně č. 361/2000 Sb. a vyhlášce č. 82/2012 Sb.), které ovšem navazují na úpravu již v unijním právu obsaženou, podrobněji ji rozvíjejí a zároveň nahrazují směrnice dříve přijaté. Dále jde o jednu směrnici pouze novelizující dílčím způsobem stávající úpravu maximálních povolených hmotností a rozměrů vozidel (upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb.). Změny uvedených vyhlášek jsou součástí samostatného legislativního procesu.

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Podle současné právní úpravy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel”), je možné od 1. 1. 2016 požádat vedle běžně přidělovaných registračních značek o přidělení registrační značky na přání a od 1. 4. 2019 o registrační značku s písmeny „EL”. Takto budou smět být označována vozidla používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík, případně vozidla kombinující tuto pohonnou energii s jiným palivem, pokud hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu bude nejvýše 50 g/km jízdy. O tuto registrační značku bude moci požádat vlastník nebo provozovatel vozidla s přidělenou běžnou registrační značkou nebo značkou na přání a samozřejmě i vlastník nebo provozovatel vozidla nově registrovaného.

Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat vozidlo:

 1. které je technicky nezpůsobilé k provozu;
 2. které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu;
 3. na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňující identifikaci vozidla;
 4. k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 5. které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly nebo jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou provedenou v členském státě, technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technickou prohlídkou jednotlivě dovezeného silničního vozidla nebo u něhož od provedení poslední takové technické prohlídky uplynula lhůta podle § 40; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky;
 6. které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla.

Technické prohlídky

Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol člení na:

 1. pravidelné technické prohlídky,
 2. technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
 3. technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
 4. technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel,
 5. technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu,
 6. technické prohlídky prováděné na žádost,
 7. opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru,
 8. samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla.

Dále dochází ke změnám lhůt pravidelných technických prohlídek:

Vozidlo kategorie M1, N1, O1 (brzděný), O2 a vozidlo konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, ve lhůtě let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě let.

Vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 ve lhůtě roku ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě roku.

Vozidlo kategorie M1, N1, L a vozidlo konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, pokud se jedná o provedení vozidla s právem přednostní jízdy nebo vozidlo zapsané v evidenci vozidel taxislužby, případně vozidlo určené k nájmu nebo provozované půjčovnou vozidel, ve lhůtě roku ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě roku.

Vozidla kategorie T s rychlostí do 40 km/h ve lhůtě let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě let.

Vozidla kategorie T s rychlostí nad 40 km/h ve lhůtě let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtělet.

Vozidla kategorie O1 (nebrzdněný) nebo L (všechny motocykly) ve lhůtě 6 let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě let.

Vozidla kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm2 nebo nejvyšší konstrukční rychlostí 50 km/h, pokud jsou opatřeny šlapadly, nepodléhají pravidelným technickým prohlídkám.

Z výše uvedeného výčtu vozidel je zřejmé, že nově budou podléhat technickým prohlídkám vozidla konstrukčně určená k pohybu na sněhu nebo ledu. Další novinka se týká motocyklů, kde je lhůta pravidelných technických prohlídek jednotná bez rozlišení objemu (výkonu) motoru. U traktorů se nově rozlišuje pro následný interval technické prohlídky konstrukční rychlost do 40 km/h a nad 40 km/h.

Měření emisí

Vzhledem k tomu, že se měření emisí stává součástí pravidelné technické prohlídky, je upuštěno od požadavku na to, aby se pravidelná technická prohlídka mohla provést pouze tehdy, je-li k dispozici kladný výsledek měření emisí. Při měření emisí nebude možné provádět opravy vozidla a případná zjištěná závada bude závadou druhého stupně (tj. vážná závada).

Při provedení měření emisí ve stanici měření emisí (tj. v případě, kdy může být i několikadenní časový rozestup mezi provedením úkonů ve stanici měření emisí a úkonů ve stanici technické kontroly) se za den provedení pravidelné technické prohlídky považuje den provedení kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly (tj. den, kdy byla pravidelná technická prohlídka dokončena).

S ohledem na délku maximálního časového rozestupu mezi provedením měření emisí a provedením ostatních kontrolních úkonů v rámci pravidelné technické prohlídky tak bude lhůta pro odstranění vážné závady zjištěné při měření emisí dvojnásobná než u jiných vážných závad (60 dní).

Od 1. 10. 2018 již majitelé „velkých motocyklů a čtyřkolek” nemají povinnost projít povinným měřením emisí, jinými slovy u vozidel kategorie L a elektromobilů se neprovádějí kontrolní úkony spojené s měřením emisí vozidel. Do 30. 9. 2018 dopadala výjimka nepodrobovat motocykl pravidelnému měření emisí pouze v případě, byla-li jeho provozní hmotnost nižší než 400 kg.

Technická prohlídka je platná ve všech zemích Evropského společenství, a pokud  silniční vozidlo bylo bezprostředně před registrací registrováno v jiném členském státě a má platnou technickou prohlídku, přistaví se takové vozidlo k další technické prohlídce v některé z lhůt výše uvedených. Byla-li u silničního vozidla zjištěna vážná závada (B), obecní úřad obce s rozšířenou působností na nálepce vyznačí termín opakované technické prohlídky, kterým je poslední den v měsíci následujícím po měsíci zápisu silničního vozidla do registru vozidel. V případě zjištění nebezpečné závady (C) vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a tudíž na registrační značce nebude vylepena nálepka.

Po absolvování technické prohlídky, případně evidenční kontroly, ve stanici technické kontroly je proveden zápis do centrálního informačního systému, který se nově jmenuje „Informační systém technických prohlídek” (nahrazuje název CIS STK) a je nadále spravován Ministerstvem dopravy ČR. Nově se do toho systému budou zapisovat i technické silniční kontroly.

Informační systém technických prohlídek slouží k evidenci, kontrole a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly a stanic měření emisí, k sestavení protokolů o technické prohlídce a k evidenci kontrolních nálepek. V informačním systému technických prohlídek jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly a stanici měření emisí, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky.

Pokud má provozovatel vozidla aktivní datovou schránku, Ministerstvo dopravy ČR 60 dnů před skončením platnosti technické prohlídky vyrozumí od 1. 4. 2019 o této skutečnosti jeho držitele.

Součástí technické prohlídky je i kontrola záznamu o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle stavu kilometrů, který nesmí být měněn. Pokud dojde například z důvodu opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti ke změně celkové ujeté vzdálenosti, musí být o této skutečnosti vyhotoven protokol, který provozovatel vozidla předá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole.

Tento protokol musí obsahovat:

 • VIN kód, není-li přidělen, pak výrobní číslo podvozku vozidla.

 • Údaje k osobě provádějící výměnu nebo opravu počítadla ujeté vzdálenosti.

 • Stav počítadla ujeté vzdálenosti před opravou nebo výměnou a stav počítadla ujeté vzdálenosti po provedení opravy nebo výměny.

 • Datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti.

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Novinkou je změna v obecném užívání pozemních komunikací, kdy při splnění podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu pozemní komunikace se na určených dálnicích, silnicích nebo místních komunikacích může rozšířit obecné užívání pozemních komunikací pro vozidla, jejichž:

 • výška, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní silniční přepravu, nebo

 • výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní přepravu dřeva, o využití pracovních strojů samojízdných pro zemědělské práce nebo pro opravy nebo údržbu pozemních komunikací.

Změny jsou zaznamenány rovněž v oblasti kontrolního vážení, které se bude nadále týkat vozidel kategorií N2, N3, O2, O3, O4, OT 3OT 4; dále k těmto kategoriím přibude kategorie vozidel M2, M3, N1, T, C, O1, R (nahrazuje přípojná vozidla kategorie OT 3 a OT 4), S a SS nebo jízdní soupravy tvořené těmito vozidly. Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotností na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravě. Součástí kontrolního vážení je i upevnění nákladu.

Novou povinností odesílatele zásilky, která je přepravována v kontejneru nebo výměnné nástavbě, je vydat

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz