dnes je 28.1.2023

Input:

Zákon o odpadech a logistika

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Zákon o odpadech a logistika

Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.

Zákon o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Vztahuje se na nakládání se všemi odpady, s výjimkou:

 • odpadních vod,

 • odpadů drahých kovů,

 • radioaktivních odpadů,

 • mrtvých těl zvířat,

 • exkrementů,

 • nezachycených emisí znečišťujících ovzduší,

 • odpadů trhavin, výbušnin a munice,

 • vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků.

Není-li stanoveno zvláštním právním předpisem jinak, vztahuje se zákon o odpadech také na nakládání:

 • s těžebním odpadem,

 • s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami,

 • s vedlejšími produkty živočišného původu.

Odpad je v tomto zákoně charakterizován jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Povinnost zbavit se movité věci má každá osoba, jestliže movitou věc nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Ve 4. paragrafu tohoto zákona jsou uvedeny všechny definice základních pojmů, z nichž nejdůležitější z pohledu logistiky jsou: nebezpečný odpad, komunální odpad, nakládání s odpady a shromažďování odpadů, skladování odpadů. Zároveň jsou definovány pojmy, např. co je rozuměno skládkou odpadů, sběrem odpadů, výkupem a odstraňováním odpadů aj.

Povinnosti při nakládání s odpady

Z logistického pohledu a vazby na životní prostředí je stěžejní částí zákona o dopadech jeho 3. část, která stanovuje povinnosti při nakládání s odpady. Uvádí se v ní, že každý má povinnost při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musejí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.

Právnická a fyzická osoba, jež jsou oprávněny k podnikání a které vyrábějí výrobky, jsou povinny tyto výrobky vyrábět tak, aby omezily vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

Zároveň má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Mezi obecné povinnosti dané tímto zákonem patří povinnost pro každého nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. S odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování.

Balení a označování nebezpečných odpadů

Ministerstvo životního prostředí stanovilo vyhláškou obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu. Podle identifikačního listu jsou původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, povinni zajistit, aby byly nebezpečné odpady označeny kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem, jedná-li se o odpady s nebezpečnou vlastností, anebo nápisem "nebezpečný odpad", jedná-li se o jiné nebezpečné odpady. Seznam nebezpečných vlastností odpadu s příslušným kódem je následující:

 • Výbušnost (H1),

 • Oxidační schopnost (H2),

 • Vysoká hořlavost (H3-A),

 • Hořlavost (H3-B),

 • Dráždivost (H4),

 • Škodlivost zdraví (H5),

 • Toxicita (H6),

 • Karcinogenita (H7),

 • Žíravost (H8),

 • Infekčnost (H9),

 • Teratogenita (H10),

 • Mutagenita (H11),

 • Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve

Nahrávám...
Nahrávám...