dnes je 24.2.2024

Input:

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.2 Zákon o obecné bezpečnosti výrobků

Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků

Vzhledem k tomu, že v některých členských státech EU byly přijaty právní předpisy o bezpečnosti výrobků a bylo velmi obtížné přijmout právní předpisy Unie pro každý výrobek, který na trhu již existoval nebo jenž mohl být vyvinut, bylo nezbytné vytvořit širší právní rámec horizontálního charakteru, který by zahrnoval všechny výrobky a vyplnil mezery ve zvláštních nebo již existujících právních předpisech tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob.

V roce 2001 přijala Rada Evropských společenství směrnici "O všeobecné bezpečnosti výrobků" (směrnice Rady 2001/95/ES), jejímž cílem bylo zajistit, aby spotřební výrobky uváděné na trh nepředstavovaly riziko při použití za běžných nebo předvídatelných podmínek. V souladu s právem Evropského společenství byl v České republice schválen zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Zákon definuje výrobek jako jakoukoliv movitou věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze za rozumně předvídatelných podmínek očekávat, že bude spotřebiteli užívána, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, včetně nabídky a dodání výrobku v rámci poskytnuté služby, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená.

Zákon se nevztahuje na použité výrobky prodávané jako starožitnosti nebo na výrobky, které musejí být před použitím opraveny nebo upraveny, a prodávající to kupujícímu prokazatelně sdělil.

Bezpečný výrobek

Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, jestliže v souladu s právem Evropských společenství stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena. Požadavky na tyto výrobky jsou stanoveny v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a v příslušných nařízeních vlády.

Bezpečným výrobkem dle zákona o obecné bezpečnosti výrobků "je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití pro spotřebitele představuje vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku". U bezpečných výrobků se sledují zejména

Nahrávám...
Nahrávám...