dnes je 3.6.2023

Input:

Vyňatá množství

12.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.15
Vyňatá množství

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Vyňatá množství

Vlivem harmonizace předpisů, které se zabývají přepravou nebezpečných věcí, byl do Dohody ADR zaveden pojem vyňatá množství - EQ, který je převzat z IATA-DGR (pravidla řešící leteckou přepravu nebezpečných věcí) a který je obdobou omezeného množství v ADR (LQ), ale s výrazně nižšími limity - maximálně 30 g nebo ml pro vnitřní obal s dalšími omezeními na skupinové balení. Kus pak je označen zvláštním symbolem červeně šrafovaného čtverce (lze nahradit černobílou variantou) s písmenem "E" v kruhu, který musí být doplněn o následující údaje:

Namísto * je nutné uvést číslo vzoru bezpečnostní značky, namísto ** je nutné uvést jméno odesílatele nebo příjemce, pokud tento údaj není uveden jinde na obalu.

Maximální počet kusů na vozidle nebo kontejneru je 1000. Takto zabalený a označený kus pak vyhoví předpisům jak pro silniční, tak i pro leteckou přepravu nebezpečných věcí tak, aby nebylo nutné dodržet větší část z obou předpisů.

Jakýkoliv průvodní doklad (nákladní list, dodací list apod.) musí obsahovat text "NEBEZPEČNÉ VĚCI VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH" a údaj o počtu kusů.

Přeprava vyňatého množství:

Kód  Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal
(v gramech pro tuhé látky a v ml pro kapaliny a plyny) 
Nejvyšší čisté množství na vnější obal
(v gramech pro tuhé látky a v ml pro kapaliny a plyny
nebo součet gramů a ml v případě smíšeného balení) 
E0  Není dovoleno jako vyňaté množství  Není dovoleno jako vyňaté množství 
E1  30  1000 
E2  30  500 
E3  30  300 
E4  500 
E5  300 

UN
číslo 
Pojmenování a popis  Třída  Klasifikační
kód 
Obalová
skupina 
Bezpečnostní
značky 
Omezená
a vyňatá množství 
  3.1.2  2.2   2.2  2.1.1.3  5.2.2  3.4.6  3.5.1.2 
(1)  (2)  (3a)  (3b)  (4)  (5)  (7a)  (7b) 
0336  VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY  1.4G    1.4  E0 
1266  VÝROBKY KOSMETICKÉ  F1  II  5 L  E2 
1791  CHLORNAN, ROZTOK  C9  III  5 L  E1 
1987  ALKOHOLY, J. N.  F1  II  1 L  E2 
1987  ALKOHOLY, J. N.  F1  III  5 L  E1 
3082  LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
KAPALNÁ, J. N. 
M6  III  5 L  E1 

Shrnutí všeobecných požadavků na přepravy:

BALENÍ JAKO OMEZENÉ MNOŽSTVÍ (LQ)
přeprava dle 3.4 ADR
Charakteristika: Nebezpečné věci musí být zabaleny do vnitřních obalů předepsané velikosti (např. 1 litr pro benzín nebo aerosoly, 5 litrů pro naftu motorovou apod.) a vloženy do lepenkové bedny. Lepenková bedna je dle ADR kusem, kus pak:
  • jeho hrubá hmotnost nesmí přesáhnout 30 kg; a

  • musí být značen značkou tzv. diamantu o velikosti min. 100x100 mm

Dále musí být splněny zejména tyto požadavky:
  • řidič musí být vyškolen dle 1.3 ADR (jako osoba podílející se na přepravě nebezpečných věcí)

  • v dokladech musí být uvedena hrubá hmotnost takto zabalených kusů

Nejsou vyžadovány přepravní doklady, dopravní jednotka se nijak neoznačuje (do 8 tun hrubé hmotnosti kusů balených jako omezené množství), není vyžadována žádná výbava dle ADR.

PODLIMITNÍ PŘEPRAVA
přeprava dle 1.1.3.6 ADR
Nahrávám...
Nahrávám...