dnes je 13.6.2024

Input:

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

4.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Mgr. Karel Kovář

Ve sbírce zákonů byla dne 9. června 2023 zveřejněna vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Předpis nabyl účinnosti dnem 24. června 2023. Prostřednictvím této vyhlášky dochází ke zrušení vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Vyhláška č. 153/2023 Sb. je prováděcím právním předpisem zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vychází z technických podmínek pro schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků obsažených v nařízení Evropské unie a mezinárodních úmluvách, kterými je Česká republika vázána. Dále vyhláška podrobně rozepisuje postup národního schvalování technické způsobilosti u vozidel, jejich systémů, samostatných technických celků a výbavy, které nepodléhají harmonizovanému a mezinárodnímu schvalování. Nově jsou do vyhlášky zařazeny technické požadavky na bezpečnost provozu vozidel, které nepodléhají schválení.

Primárním důvodem předložení nové vyhlášky je zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen "novela zákona"), který mimo jiné implementuje do českého právního řádu požadavky nařízení (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění (dále jen "nařízení (EU) 2018/858").

Uvedené ařízení EU bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno 14. června 2018, přičemž se použije ode dne 1. září 2020. Ve vztahu k nařízení (EU) 2018/858 lze konstatovat, že tento přímo použitelný předpis zrušil a nahradil směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).

Doposud se část třetí hlava I a II zákona 56/2001 Sb. použila kromě jiného i na schvalování typů silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků spadajících pod působnost směrnice 2007/46/ES. Šlo o motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu osob a jejich zavazadel (vozidla kategorie M), motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží (vozidla kategorie N), jakož i jejich přípojná vozidla (vozidla kategorie O). Po nahrazení předmětné směrnice přímo použitelným předpisem Evropské unie bylo nutné omezit působnost pravidel obsažených v části třetí hlavě II zákona toliko na schvalování typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, na které se unijní právo nepoužije. Současně poslední novela zákona reaguje též na skutečnost, že právní úprava obsažená v nařízení (EU) 2018/858 reguluje i schválení jednotlivě vyrobených silničních vozidel.

V návaznosti na přijetí nařízení (EU) 2018/858 obsahuje tedy poslední novela zákona komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti silničních i zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Přitom touto novelou došlo k provázání implementace nařízení (EU) 2018/858 se staršími nařízeními týkajícími se schvalování technické způsobilosti traktorů, jejich přípojných vozidel, výměnných tažených zařízení, dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků těchto vozidel (jde o nařízení 167/2013 a 168/2013).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poslední novelou zákona došlo k výrazné změně vnitrostátní právní úpravy schvalování technické způsobilosti, a to včetně vypuštění částí zákonných zmocnění pro přijetí prováděcí právní úpravy souvisejících s harmonizovaným schvalováním.

V souvislosti s novelou zákona bylo tedy nutné upravit prováděcí právní předpis v oblasti schvalování technické způsobilosti, což je vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen "vyhláška č. 341/2014 Sb."). Vzhledem k velkému rozsahu změn, které by bylo třeba učinit ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., bylo rozhodnuto, že nelze jednoduše provést novelizaci vyhlášky č. 341/2014 Sb., ale je lepší jít cestou vypracování nové vyhlášky s částečným využitím ustanovení původní vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Nová vyhláška nahrazující vyhlášku č. 341/2014 Sb. vychází z technických podmínek pro schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků obsažených v nařízení Evropské unie (jde především o nařízení (EU) 2018/858, 167/2013, 168/2013) a mezinárodních úmluvách, kterými je Česká republika vázána, a v mezinárodních technických předpisech přijímaných na základě těchto úmluv. Konkrétně se jedná o "Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel" (Ženeva 1958) a "Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)". K provádění těchto úmluv jsou vydávány schvalovací předpisy Evropské hospodářské komise OSN. Dále je ve vyhlášce podrobně rozepsán postup národního schvalování technické způsobilosti u vozidel, jejich systémů, samostatných technických celků a výbavy, které nepodléhají harmonizovanému a mezinárodnímu schvalování. Nově jsou také do právního řádu zařazeny technické požadavky na bezpečnost provozu vozidel, která nepodléhají schválení.

Předkládaná vyhláška po technické stránce přebírá většinu požadavků vyhlášky
č. 341/2014 Sb. a nezanáší do právního řádu žádné nové povinnosti.

Komentář k ustanovením vyhlášky

§ 1 Předmět úpravy

Tato část definuje, na jaké právní vztahy v oblasti schvalování technické způsobilosti
se vyhláška vztahuje. Z předmětu úpravy vyplývá, že vyhláška se vztahuje na právní vztahy, které nejsou upraveny v přímo použitelných předpisech Evropské unie o schvalování technické způsobilosti vozidel kategorií M, N, O, L, T, C, R, a S.

§ 2 Základní pojmy

Tato část zahrnuje úvodní informace potřebné pro další paragrafy vyhlášky. Definují se zde základní pojmy. Tyto pojmy vychází z jednotlivých právních předpisů Evropské unie nebo z ustáleného pojmosloví zavedeného stávající vyhláškou č. 341/2014 Sb. Způsob tohoto popisu byl zvolen tak, aby bylo v rámci vyhlášky jednoznačně definováno, co který termín přesně znamená.

§ 3 Typ konstrukčních částí vozidla a samostatných technických celků vozidla, které lze schválit nezávisle na vozidle

Zde jsou krátce popsány podmínky, za kterých lze konstrukční části a samostatné technické celky vozidla schválit nezávisle na vozidle a kdy musí být schvalováno společně s vozidlem. Tato úprava vychází z jednoznačné premisy, že pokud nejsou doloženy všechny technické požadavky, které budou mít vliv na vozidlo, pak ani není možné schválit technickou způsobilost bez montáže na vozidle.

§ 4 Kategorie vozidel

V § 4 jsou rozepsány jednotlivé kategorie silničních a zvláštních vozidel, a to buď odkazem na právní předpis, nebo u národních kategorií jejich přímým popisem. U vozidel kategorie S dochází oproti unijní úpravě k rozšíření o národní podkategorie SS, SN a SP. Tyto kategorie jsou již v současné době zapracovány v právním řádu a běžně využívány a týkají jen strojů, kterých se netýká unijní schvalování. Z tohoto důvodu není tato úprava v rozporu s unijním schvalováním.

§ 5 Mezinárodní schvalování

V tomto paragrafu je uveden systém mezinárodního schvalování. Tedy systém schvalování podle předpisů

Nahrávám...
Nahrávám...