dnes je 21.7.2019
Input:

Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

15.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.3
Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Ing. Jiří Novotný

Vyhláška č. 478/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v § 3 odst. 1 písmeni b) stanoví, že v souladu s nařízením ES a dohodou AETR určuje prováděcí předpis požadavky týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku pro ty řidiče, kteří nepodléhají mezinárodním předpisům (nařízení (ES) č. 561/2006 a dohodě AETR).

Účinnost novelizace vyhlášky

Vyhláška stanovuje požadavky na dobu řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku:

 1. v silniční dopravě prováděné vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové osobní dopravě, u níž délka žádného se spojů nepřesahuje 50 km;
 2. při provozování silniční dopravy na území České republiky při přepravách uvedených v článku 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006, na které se nevztahují ustanovení článků 5 až 9 tohoto nařízení a při přepravách uvedených v článku 14;
 3. v silniční dopravě pro cizí potřeby prováděné vozidly pro přepravu cestujících, jež jsou podle druhu své konstrukce a svého vybavení určena pro přepravu nejvýše devíti osob včetně řidiče.

Následovně:

a. Silniční doprava prováděná vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km.

Denní doba řízení nesmí přesáhnout 10 hodin. Celková doba řízení v období 2 po sobě následujících kalendářních týdnů nesmí překročit 100 hodin. Tyto doby řízení mohou být prodlouženy v nezbytném rozsahu za účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, vozidla nebo jeho nákladu za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu a důvody prodloužení uvede v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dojetí na vhodné místo zastávky.

Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4 hodin přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, kterou může řidič rozdělit do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut zařazených mezi jednotlivé části doby řízení. Do doby řízení se již nezapočítává přerušení kratší než 10 minut. V souladu se zákoníkem práce lze sloučit bezpečnostní přestávku a přestávku na jídlo a oddech.

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami musí činit alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek může být minimálně zkrácen až na 9 hodin, a to nejvýše třikrát v týdnu s tím, že v následujícím týdnu bude prodloužen o dobu předchozího zkrácení. Tento odpočinek lze výjimečně rozdělit na dvě nebo tři části ve dnech, přičemž musí jedna část činit alespoň 8 hodin a celkový odpočinek musí dosáhnout alespoň 12 hodin. Nepřetržitá doba odpočinku v týdnu během období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů musí být alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin.

b. Provozování silniční dopravy na území České republiky při přepravách uvedených v článku 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006, na které se nevztahují ustanovení článků 5 až 9 tohoto nařízení.

Konkrétně se jedná o přepravu:

 • vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a používanými k silniční dopravě, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se soukromými dopravci;

 • vozidly používanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;

 • zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;

 • vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která

  • používají poskytovatelé všeobecných služeb definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb nebo

  • pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, které řidič při výkonu svého povolání potřebuje.

Tato vozidla se smějí používat pouze na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;

 • vozidly provozovanými výlučně na ostrovech s rozlohou do 2300 km2, jež nejsou spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, který by mohl být používán motorovými vozidly;

 • vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5 tuny;

 • vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě zboží nebo cestujících;

 • vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací