dnes je 19.6.2024

Input:

Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.3
Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

redakce DLprofi.cz

V roce 2020 byly zveřejněny dvě novely vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu podnikatelů v silniční nákladní dopravě je významná zejména novela č. 370/2020 Sb.

Novela č. 370/2020 Sb.

Dne 17. září 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 370/2020 Sb. Hlavním cílem novely vyhlášky byla harmonizace s novelou zákona o silniční dopravě č. 337/2020 Sb. Tematicky lze obsah novely rozčlenit do následujících hlavních oblastí:

1) Stanovení náležitostí na doklad o nákladu. Povinnost dopravců zajistit, aby bylo vozidlo vybaveno dokladem o nákladu, a povinnost uchovat tento doklad, již byla obsažena v zákonu o silniční dopravě. Novelou zákona o silniční dopravě došlo k zakotvení nového zmocnění pro prováděcí právní předpis, jenž stanoví náležitosti předmětného dokladu, a to s ohledem na skutečnost, že v původní právní úpravě zákona o silniční dopravě nebyly stanoveny.

2) Stanovení způsobu a náležitostí zaznamenávaní údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě u tzv. výjimkových přeprav. Právní úprava výjimkových přeprav je nově stanovena zákonem o silniční dopravě, novela vyhlášky stanoví dílčí detaily týkající se evidovaných údajů a způsobu této evidence.

Komentář k vybraným ustanovením

Komentář k novelizovaným ustanovením vyhlášky č. 478/2000 Sb. je výňatkem z aplikace ODok.

§ 1 Náležitosti dokladu o nákladu

Ustanovení nově stanovuje povinné náležitosti dokladu o nákladu při provozování silniční nákladní dopravy pro cizí a vlastní potřebu, a to na základě zmocnění k provedení § 3 písm. b) zákona o silniční dopravě, kde je oproti nařízení č. 11 povinnost mít doklad o nákladu uložena širšímu okruhu subjektů, tj. všem tuzemským dopravcům. Náležitosti dokladu o nákladu stanovené vyhláškou se proto v mezích zákonného zmocnění budou vztahovat jak na dopravu pro vlastní potřebu, která je z působnosti nařízení č. 11 vyjmuta v čl. 9, tak na přepravy vyjmuté z působnosti nařízení č. 11 podle čl. 8. Jedná se tedy o právní úpravu nad rámec nařízení, když navržená právní úprava dokladu o nákladu má zohledňovat kromě základních údajů požadovaných nařízením č. 11 též mezinárodní úpravu obsaženou v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), jakož další údaje nezbytné k identifikaci dopravce pro účely kontroly a případné vedení správního řízení o uložení sankce za přestupek.

Těmito náležitostmi jsou:

  • označení dopravce,

  • státní poznávací značka vozidla, které přepravuje náklad,

  • jméno a sídlo odesílatele,

  • jméno a sídlo příjemce,

  • druh a hmotnost nákladu,

  • místo a datum nakládky a

  • místo a předpokládané datum vykládky.

V případě označení dopravce je požadováno jméno, popřípadě jména (má-li fyzická osoba více křestních jmen), příjmení, obchodní firma nebo název dopravce, jeho sídlo a identifikační číslo. V případě vozidla se uvede státní poznávací značka vozidla, které přepravuje náklad, v případě jízdní soupravy se uvedou státní poznávací značky vozidel tvořících jízdní soupravu, která přepravuje náklad. Dále se uvede jméno a sídlo subjektu, který je objednatelem přepravy, tzv. odesílatele, a jméno a sídlo subjektu, kterému je náklad určen, tzv. příjemce. U vykládky se uvede místo a předpokládané datum vykládky, neboť doklad o nákladu je vyplňován před provedením přepravy.

S ohledem na poměrně široký okruh adresátů je stanoveno, že v případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřebu ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o silniční dopravě bude vyžadován užší okruh náležitostí dokladu o nákladu, aby těmto dopravcům nevznikla nadbytečná administrativní zátěž. V případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřeby jsou tedy pro doklad o nákladu stanoveny pouze minimální požadavky, neboť u těchto přeprav některé údaje z povahy věci nelze vyžadovat (např. údaj o odesílateli). Požadavek na výše uvedený doklad o nákladu u dopravy pro vlastní potřeby souvisí s jeho nezbytností pro účely zajištění vymahatelnosti práva.

§ 1a Způsob zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 3 zákona

Ustanovení nově stanovuje způsob a náležitosti zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u tzv. výjimkových přeprav uvedených v § 3a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a to jak při vedení tohoto záznamu prostřednictvím tachografu, tak při vedení ručního záznamu, a to na základě zmocnění k provedení obsaženém v § 3a odst. 8 zákona o silniční dopravě. U tzv. výjimkových přeprav vozidly vybavenými digitálními tachografy je stanoveno, že před zahájením přepravy řidič prostřednictvím digitálního tachografu zadá režim mimo působnost (OUT). Obdobně jsou řešeny přepravy vozidly vybavenými analogovými tachografy s tím, že režim mimo působnost (OUT) řidič ručně zaznamená na zadní stranu záznamového listu před zahájením přepravy, přičemž uvede čas zahájení této přepravy, a bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost (OUT) uvede na zadní stranu záznamového listu čas ukončení této přepravy.

Tímto způsobem bude možné rozeznat přepravy realizované v plné působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 od tzv. výjimkových přeprav, které podléhají mírnějšímu režimu.

V případě, že vozidlo není vybaveno tachografem, je připuštěna možnost vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku ručně nebo jiným záznamovým zařízením, přičemž je zde

Nahrávám...
Nahrávám...