dnes je 3.7.2022

Input:

Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

5.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7
Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

redakce DLprofi.cz

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 49/2022 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje rozsah a způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, rozsah nízkorychlostního kontrolního vážení a úpravu náležitostí dokladů o výsledku kontrolního vážení a vážního lístku vysokorychlostního kontrolního vážení.

První oblast novely se týká vymezení rozsahu nízkorychlostního a vysokorychlostního kontrolního vážení. Vyhláška již upravuje způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, kdy zákon o pozemních komunikacích předpokládá, že vyhláška bude upravovat také jeho rozsah. S ohledem na uvedené, a na skutečnost, že součástí novely je také úprava rozsahu a způsobu provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, předkladatel přistoupil také k vymezení rozsahu u nízkorychlostního kontrolního vážení tak, aby byla zachována jednotnost k oběma typům kontrolního vážení.

Druhá oblast novely se týká dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení. Novela obsahuje několik oprav v jejich náležitostech a opravy v nadpisech a poznámkách pod čarou novelizované vyhlášky v návaznosti na provedené novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a nově přijatou vyhlášku upravující největší povolené hmotnosti a rozměry vozidel (vyhláška č. 209/2018 Sb., nahrazující ve vztahu k této části regulace část obsahu vyhlášky č. 341/2002 Sb.).

Druhá část novely se týká náležitostí vážního lístku. Vážní lístek je dokument, který předchází vydání dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení. Vážní lístek představuje záznam o provedeném vysokorychlostním kontrolním vážení, kde jsou zachyceny zjištěné skutečnosti a vydává jej subjekt zajišťující vysokorychlostní kontrolní vážení (např. vlastník nebo správce pozemní komunikace). Teprve na jeho základě může správní orgán po zjištění dalších skutečností z registru vozidel vydat doklad o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení, který doručí provozovateli vozidla a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o přestupku.

Z posledních zkušeností s vysokorychlostním kontrolním vážením vyplynulo, že některé správní orgány odmítají vážní lístky, které neobsahují všechny údaje stanovené vyhláškou. Konkrétně se jedná o údaj o tovární značce a typu vozidla a podpis oprávněné osoby vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo jím pověřené osoby. Cílem novely vyhlášky je tento problém odstranit. V souvislosti s popsanými změnami se upřesňuje označení osob vydávajících vážní lístek a doklad o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení apod.

Komentář k vybraným ustanovením vyhlášky z aplikace ODok:

§ 51a Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení

V nadpisu části desáté novelizované vyhlášky se opravuje označení odstavce ustanovení zákona o pozemních komunikacích, k jehož provedení slouží konkrétní část vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Nadpis § 51a se mění, a to s ohledem na rozšíření tohoto ustanovení o úpravu rozsahu nízkorychlostního kontrolního vážení.

Ustanovení § 51a nově upravuje nejen způsob ale také rozsah provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, čímž došlo k nové formulaci celého ustanovení. Rozsah nízkorychlostního kontrolního vážení upravený v odst. 1 novely předpokládá provádění kontroly ve všech zákonem o pozemních komunikacích předvídaných kategoriích. Způsob provádění upravený v odst. 1 je zachován dle dosavadního znění.

§ 51b Náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení

V náležitostech dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení v § 51b odst. 1 novelizované vyhlášky je nadbytečně, coby pozůstatek předchozí právní úpravy, uvedena okamžitá hmotnost vozidla, resp. okamžitá hmotnost na nápravu či skupinu náprav. Nejedná se přitom o výsledek měření [viz § 51b odst. 1 písm. d) novelizované vyhlášky] nebo označení pro naměřené hodnoty v dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení (viz bod 1 přílohy č. 10 novelizované vyhlášky). Nově se v tomto bodě uvádí údaj o největších povolených rozměrech, které se doposud v dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení povinně neuváděly, nicméně byly také jeho předmětem. Pro úplnost lze dodat, že v náležitostech dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení a vážním lístku údaje o rozměrech nejsou zahrnuty, neboť technologie používané při vysokorychlostním kontrolním vážení zatím neumožňují jejich měření.

Současně se opravuje poznámka pod čarou č. 10. Oprava spočívá v uvedení vyhlášky, která v roce 2018 nahradila původní vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, coby předpis upravující mj. největší povolené rozměry a hmotnosti vozidel.

Nově se do dokladu o nízkorychlostním kontrolním vážení uvádí údaje o největší technicky přípustné hmotnosti vozidla a jízdní soupravy, neboť u některých vozidel je nejvyšší technicky přípustná hmotnost nižší než největší povolená hmotnost dle vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, a je na místě, z hlediska zejména bezpečnosti silničního provozu, aby obsahem kontroly bylo také zjišťování, zda hmotnost kontrolovaného vozidla odpovídá jeho konstrukčním vlastnostem a provedení, které je vyjádřeno největší technicky přípustnou hmotností.

V § 51b odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 104/1997 Sb. se uvádí výsledek měření, tj. okamžité hmotnosti na nápravu a skupinu náprav a okamžité hmotnosti vozidla. Nesystematicky se v náležitostech dokladu a v jeho vzoru v příloze č. 10 neuvádí největší povolené rozměry ale obecný požadavek na údaje o měření rozměrů. Výsledek měření rozměrů vozidla je vyžadován dle § 51b odst. 1 písm. f) novelizované vyhlášky. Cílem změn je lepší přehlednost povinností a porušení konkrétní povinnosti v dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení.

Nově se výčet náležitostí dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení rozšiřuje o informaci o výsledku kontroly poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě a dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravě, což je odrazem vymezení rozsahu provádění nízkorychlostního kontrolního vážení dle § 51a odst. 1 písm. b) a e).

Ve výčtu náležitostí dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení v § 51b odst. 1 novelizované vyhlášky nebyl uveden podpis osoby, která jej provedla, přestože je nezbytný a vyžaduje se také na základě vzoru dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení dle bodu 1 přílohy č. 10. Tímto se opravuje nedostatek podpisu ve výčtu náležitostí dokladu.

§ 51c Rozsah a způsob provádění vysokorychlostního

Nahrávám...
Nahrávám...