dnes je 10.12.2022

Input:

Výdej povolení

2.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4
Výdej povolení

Ing. Ladislav Němec

Regulační opatření

Výdej povolení českým dopravcům upravuje vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Dopravci mohou získat v případě nedostatečného počtu zahraničních vstupních povolení pro jednotlivé státy zahraniční vstupní povolení přednostně pro přepravy vozidly, která z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu splňují nejpřísnější požadavky stanovené zvláštními předpisy a mezinárodními dohodami pro přepravy prováděné v režimu kombinované dopravy nebo pro přepravy sloužící k humanitárním účelům.

Přidělování povolení

Povolení CEMT přiděluje komise ministerstva dopravy.

Příděl jednorázových dvoustranných povolení

Povolení se přidělují na čtvrtletí. V případě nedostatečného množství se rozdělení provádí s využitím programu, který usiluje o maximální uspokojení požadavků dopravců. V případě dostatečného počtu se přidělují povolení podle žádostí dopravců.

Žádost o zahraniční povolení tuzemský dopravce podává na příslušné výdejní místo, tzn. na regionální pracoviště sdružení ČESMAD BOHEMIA podle svého sídla nebo bydliště.

Žádost o přidělení povolení musí obsahovat:

a) obchodní firmu, popřípadě název, sídlo, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, a identifikační číslo dopravce, pokud bylo přiděleno, je-li dopravcem právnická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu, a adresu místa podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li dopravcem fyzická osoba;

b) druh a počet požadovaných zahraničních vstupních povolení do jednotlivých států.

Žádost o přidělení zahraničního vstupního povolení musí být doložena:

a) kopií platné koncese k provozování mezinárodní silniční dopravy, pokud je dopravce jejich držitelem,

b) kopií technického průkazu silničního motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu; v případě, že dopravce není vlastníkem vozidla, též dokladem o tom, že je oprávněn vozidlo užívat.

Žádost o přidělení zahraničního vstupního povolení se předkládá výdejnímu místu v termínu:

  • nejpozději 25 dní před prvním dnem čtvrtletí, jde-li o žádost o přidělení jednorázového zahraničního vstupního povolení,

  • do 30. listopadu předchozího kalendářního roku, jde-li o žádost o přidělení povolení CEMT,

  • vyhlášeném

Nahrávám...
Nahrávám...