dnes je 19.2.2020

Input:

Všeobecné předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí

3.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2
Všeobecné předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Mezinárodní předpisy

Nutnost upravit přepravu nebezpečných věcí v jednotlivých dopravních oborech vedla k tomu, že v každém oboru je speciální předpis pro jejich přepravu:

  • silniční doprava (ADR),

  • železniční doprava (RID),

  • námořní doprava (IMDG CODE),

  • letecká doprava (IATA-DGR),

  • říční doprava (ADN).

Podkladem pro tvorbu těchto předpisů jsou vzorové předpisy „UN-Model Regulations”, zpracované Výborem expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR (L‘Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), jíž bylo Československo členem od roku 1986, byla přijata v Ženevě 30. září 1957. Znění Dohody ADR bylo vyhlášeno MZV pod č. 64/1987 Sb. Česká republika dne 2. června 1993 oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za vázanou Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ze dne 30. září 1957, včetně výhrad a prohlášení, s účinností od 1. ledna 1993.

Důležitou součástí Dohody ADR jsou její dvě technické přílohy:

Příloha A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů (část 1 - 7),

Příloha B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě (část 8 a 9).

Dohoda ADR 2019 byla vydána 13. 6. 2019 jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 23/2019 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Dohoda ADR byla sjednána v rámci EHK OSN a jejím smyslem je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazování nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a jejich školení, požadavků na bezpečnostní poradce apod.

Předpisy Evropské unie

V rámci Evropské unie je přeprava nebezpečných věcí regulována základními směrnicemi, které jinak nemění podstatu a smysl Dohody ADR:

  • směrnice Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2009 o pozemní přepravě nebezpečných věcí,

  • směrnice č. 95/50, o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.

Předpisy ČR

  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění jeho novelizací

  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zakotvení příloh Dohody ADR do právního řádu České republiky bylo nezbytné, aby povinnosti uváděné v těchto přílohách byly uloženy zákonem, proto zákon o silniční dopravě mimo jiné definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislostech s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Dále zákon uvádí, že silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „Dohoda ADR”), a to za podmínek v ní uvedených.

Přeprava jaderných materiálů a radionuklidových zářičů se přitom řídí zvláštními právními předpisy.

Ministerstvo dopravy může v souladu s Dohodou ADR povolit na omezenou dobu, nejvýše však pět let, provádění silniční přepravy nebezpečných věcí za odchylných podmínek od Dohody ADR. V České republice jsou v platnosti 2 mnohostranné dohody M279 „Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336” platná do 19. 8. 2019 a mnohostranná dohoda M287 „Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci” platná do 2. 8. 2020. Toto povolení nelze vydat pro přepravu jaderných materiálů a radionuklidových zářičů, jejichž přeprava je upravena zvláštními právními předpisy.

Ministerstvo dopravy je též oprávněno podle Dohody ADR pověřit právnické osoby se sídlem na území České republiky nebo fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky výkonem činností souvisejících s prováděním Dohody ADR. Pověření lze udělit osobě na základě písemné žádosti, která prokáže splnění technických podmínek pro výkon požadovaných činností a která prokáže odbornou způsobilost k výkonu požadovaných činností.

Zákon o silniční dopravě též přesně vymezuje