dnes je 4.10.2023

Input:

Návrh pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce

13.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.11
Návrh pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce

Mgr. Tomáš Roubal

Jak známo, pojišťovny jsou podnikatelskými subjekty. Je zřejmé, že jejich primárním zájmem nemůže být vyplácení náhradových plnění, nýbrž především získávání klientů a od nich plateb pojistného. Této realitě také pochopitelně odpovídají znění pojistných podmínek pojišťoven.

Je důležité, aby dopravce při čtení návrhu pojistné smlouvy, resp. při sjednávání svého pojištění a při řešení škodných (pojistných) událostí velmi pečlivě sledoval své vlastní oprávněné zájmy.

Na základě našich dlouhodobých zkušeností s vyřizováním škodných událostí s dopravci a s jejich pojistiteli je záměrem tohoto příspěvku připomenout alespoň některé základní a obecné skutečnosti, které by mezinárodní silniční dopravce rozhodně měl při sjednávání svého odpovědnostního pojištění vědět, sledovat, zvažovat.

Dopravce by při sjednávání pojištění odpovědnosti dopravce (při čtení návrhu podmínek pojistné smlouvy) a též i v průběhu pojištění měl, ve svém vlastním zájmu, dbát na tyto skutečnosti:

1. Uvědomovat si rozdíl mezi majetkovým (zbožovým) pojištěním zásilky a odpovědnostním pojištěním dopravce, tj. zejména to, že:

  • u majetkového (zbožového) pojištění přepravované zásilky je náhradové plnění pojistitele poskytováno z titulu a na základě prokázané škody a její výše;

  • u odpovědnostního pojištění je náhradové plnění pojistitele poskytováno na základě a z titulu prokázané odpovědnosti dopravce za prokázanou škodu.

Uvědomovat si v této souvislosti např. to, že i tehdy, pokud dopravce zajistí v zájmu odesílatele majetkové (zbožové) pojištění přepravované zásilky, bude sice v případě vzniku škodní události z titulu prokázané škody pojistitelem poskytnuto náhradové plnění poškozenému, nicméně pojistitel bude mít právo regresního nároku vůči dopravci z titulu odpovědnosti dopravce.
I z toho je patrný význam odpovědnostního pojištění dopravce, i když např. přepravu takzvaně "přeprodal".

2. Vědět, že se vyplatí porovnat si nabídky několika návrhů pojistných smluv, resp. pojistných podmínek pojištění odpovědnosti silničního dopravce, od několika pojistitelů, číst velmi pozorně celé návrhy pojistných podmínek (byť je to zpravidla nesnadné čtení) a v součinnosti s příslušnými pracovníky pojišťoven či makléřem a popřípadě též s nezávislými odborníky si před svým rozhodnutím a podpisem pojistné smlouvy důsledně osvětlit případné vlastní nejasnosti ohledně pojistných podmínek (pokud možno prokazatelně – písemně).

3. Vědět, že pojmy používané pojišťovnami v jejich pojistných podmínkách – např. pojmy jako "pohřešování", "odcizení", "krádež", "loupež" a další – jsou jednotlivými pojišťovnami nezřídka definovány různě.
Je proto nutné, aby dopravce jasně rozuměl tomu, co tyto pojmy znamenají v jeho pojistné smlouvě, tj. zejména jaké povinnosti dopravce a jaké výluky z pojištění se k těmto pojmům vztahují.

4. Uvědomovat si jasně, že pojistitel přistoupí k případnému poskytnutí náhradového plnění v zásadě jen za podmínek uzavřené pojistné smlouvy. Proto:

  • věnovat velkou pozornost tomu, zda je a bude dopravce skutečně důsledně schopen dodržovat v návrhu pojistné smlouvy stanovené pojistné podmínky – vlastní povinnosti dopravce;

  • věnovat velkou pozornost návrhu pojistné smlouvy a podrobně se v pojistných podmínkách seznámit s uvedenými výlukami z pojištění, tj. uvědomovat si možné situace (škodní události), na něž se konkrétní pojistná smlouva (v případě, že ji uzavřete) nebude vztahovat, tj. zvážit další možnosti prevence vzniku těchto pojištěním nepokrytých rizik (např. vlastními vnitřními organizačními opatřeními apod.).

5. Zvažovat to, aby sjednaná částka limitu pojistné ochrany dopravce byla přiměřená jeho odpovědnosti.
Tzn. že pokud se dopravce nepřipojišťuje na čl. 24 či čl. 26, příp. na čl. 29 Úmluvy CMR, je namístě úvaha, aby částka limitu pojistné ochrany vycházela ze znění čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR (tj. jde o cca 10 eur za kilogram váhy zásilky) a z maximální hmotnosti nákladu na vozidlech.
Jde zde i o to, aby dopravce neplatil za neúčelně vysoko stanovenou částku své pojistné ochrany zbytečně vysoké pojistné – neboť jestliže není v pojistné smlouvě sjednáno připojištění na čl. 24 či čl. 26, příp. na čl. 29 Úmluvy CMR, budou pro výpočet částky případného náhradového pojistného plnění pojistitele rozhodnými právě čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR a váha ztracené zásilky či její části.

6. Ujasnit si svá rizika spojená s odpovědností mezinárodního silničního dopravce za úplnou či částečnou ztrátu, poškození či opožděné dodání přepravované zásilky a zvažovat adekvátní pojistné krytí těchto rizik, které, mimo jiné, mohou vznikat např.:

  • při přepravách zásilek vysokých faktických hodnot převyšujících základní (standardní) limit odpovědnosti mezinárodního dopravce podle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR;

  • při přepravách, jež dopravce zajišťuje prostřednictvím jiných dopravců (svých poddopravců).


Jde tedy, mimo jiné, např.:

  • o zvážení toho, zda je pro konkrétního dopravce smysluplné zajistit si připojištění své odpovědnosti na čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR (ze znění těchto článků Úmluvy CMR je

Nahrávám...
Nahrávám...