dnes je 19.6.2024

Input:

Uskladňování v celním skladu

14.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.7 Uskladňování v celním skladu

Petr Škapa

Režim uskladňování v celním skladu

Režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat v celním skladu jak zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodněpolitickým opatřením, tak zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží.

Celním skladem se rozumí jakékoliv místo schválené celními orgány a pod jejich dohledem, kde je zboží skladováno za předepsaných podmínek. Jedno místo nemůže být ve stejné době schváleno jako více než jeden sklad.

Byl-li schválen soukromý celní sklad typu E, nemusí být zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu uskladněno v místech schválených jako celní sklad.

Celním skladem může být buď veřejný sklad, nebo soukromý sklad.

Veřejným skladem se rozumí celní sklad, který může pro skladování zboží použít jakákoliv osoba. Veřejné sklady se člení podle typu skladu na sklady typu A, pokud za sklad odpovídá skladovatel, typu B, pokud za sklad odpovídá ukladatel, a typu F, pokud je sklad provozován celními orgány.

Soukromým skladem se rozumí celní sklad vyhrazený k uskladňování zboží skladovatelem, který je totožný s ukladatelem, přičemž nemusí být vlastníkem zboží. Soukromé celní sklady se člení podle typu na sklady typu D, provádí-li se propuštění do volného oběhu formou místního celního řízení a může být provedeno na základě druhu, celní hodnoty a množství zboží při propuštění do režimu, typu E, pokud se uplatňuje tento režim, i když zboží nemusí být uskladněno v místě schváleném jako celní sklad (rovněž u tohoto typu lze uskladněné zboží propustit do volného oběhu formou místního celního řízení), a typu C, pokud jde o jinou situaci než u typů D a E.

Skladovatelem je osoba, která je oprávněná provozovat celní sklad. Ukladatelem zboží je osoba vázaná celním prohlášením, kterým bylo zboží propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, anebo osoba, na niž práva a povinnosti této osoby přešly.

Skladovatel odpovídá za to, že zboží nebude po dobu uskladnění v celním skladu odňato celnímu dohledu, že povinnosti vyplývající ze skladování zboží v režimu uskladnění v celním skladu budou plněny a že zvláštní podmínky stanovené v povolení celního úřadu budou dodržovány; celní úřad je oprávněn požadovat, aby skladovatel poskytl jistotu. Práva a povinnosti skladovatele mohou být se souhlasem celního úřadu převedena na jinou osobu.

Celní úřad může v povolení k provozování veřejného celního skladu stanovit, že výlučně ukladatel zboží odpovídá, namísto skladovatele, za to, že zboží nebude po dobu uskladnění v celním skladu odňato celnímu dohledu, že povinnosti vyplývající ze skladování zboží v režimu uskladnění v celním skladu budou plněny. Ukladatel zboží vždy odpovídá za plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.

Povolení

Celní sklad lze provozovat pouze po schválení celním úřadem (pokud celní sklad neprovozují celní orgány samy).

Osoba, která hodlá provozovat celní sklad, musí podat písemnou žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 67 nařízení č. 2454/93. Žádost musí obsahovat údaje nezbytné pro udělení povolení, zejména musí žadatel prokázat, že zřízení celního skladu je hospodářsky odůvodněné. Povolení stanoví podmínky provozování celního skladu. Povolení provozovat celní sklad může být uděleno pouze osobě usazené ve Společenství.

Povolení může být uděleno pouze tehdy, pokud obvyklá manipulace se zbožím nebo operace aktivního zušlechťování nebo přepracování pod celním dohledem nepřevažují nad uskladňováním zboží.

Povolení nemůže být uděleno tehdy, pokud jsou prostory celního skladu nebo skladovací zařízení používány pro maloobchodní prodej. To však neplatí, pokud je zboží prodáváno v maloobchodě s osvobozením od dovozního cla cestujícím směřujícím do třetích zemí (prodejny typu DUTY/TAX FREE), na základě diplomatických a konzulárních dohod a členům mezinárodních organizací nebo silám NATO.

Při prověřování, zda může celní úřad dohlížet na provádění tohoto režimu a kontrolovat jej, aniž by musel uplatňovat administrativní opatření, která jsou neúměrná daným hospodářským potřebám, zohlední mimo jiné i typ skladu a celní postupy, které zde mohou být používány.

Žadatel musí být o rozhodnutí, kterým je povolení uděleno, nebo o důvodech odmítnutí žádosti vyrozuměn do 60 dnů od podání žádosti, případně po obdržení požadovaných scházejících nebo doplňkových informací.

Povolení vydává celní úřad na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 67 nařízení č. 2454/93. Povolení nabývá účinnosti k datu svého vydání nebo k pozdějšímu datu uvedenému v povolení. Celní úřad může výjimečně sdělit svůj souhlas s používáním režimu ještě před skutečným vydáním povolení. Platnost povolení není časově omezena; ve výjimečných případech může celní úřad stanovit lhůtu, ve které je ukladatel povinen přidělit uskladněnému zboží jiné celně schválené určení.

V příslušném povolení celní úřad schválí prostory nebo jiná vymezená místa jako celní sklady typu A, B, C nebo D. Mohou také schválit dočasné skladovací prostory jako sklad jednoho z těchto typů.

Má-li být skladováno nebezpečné zboží nebo zboží, které by mohlo znehodnotit jiné zboží nebo vyžaduje z jiných důvodů zvláštní zařízení, může celní úřad v povolení stanovit, že bude skladováno v prostorách zvláště k tomu vybavených.

Provádění režimu

Opatření obchodní politiky uvedená v předpisech Společenství se vztahují na zboží, které není zbožím Společenství, pouze tehdy, vztahují-li se na vstup zboží na celní území Společenství.

Zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží, které je předmětem společné zemědělské politiky a bylo propuštěno do režimu uskladnění v celním skladu, musí být vyvezeno nebo mu musí být přiděleno jiné celně schválené určení podle zvláštních předpisů Společenství.

Osoba určená celním úřadem vede evidenci veškerého zboží skladovaného v režimu uskladňování v celním skladu ve formě schválené celním úřadem. V celních

Nahrávám...
Nahrávám...