dnes je 23.4.2024

Input:

Uprchlická krize z pohledu mezinárodní silniční nákladní dopravy

17.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3
Uprchlická krize z pohledu mezinárodní silniční nákladní dopravy

Mgr. Tomáš Roubal

Nezákonná migrace prostřednictvím silniční nákladní dopravy

Nezákonní imigranti pokoušející se překonat hranice států ukrytím se ve (na) vozidlech mezinárodních silničních nákladních dopravců bez vědomí a souhlasu dopravce, resp. jeho řidiče, jsou jednou z realit současné doby.

Tato realita přináší dopravcům a jejich řidičům nemalé problémy, nezřídka v podobě vysokých pokut, které státní orgány některých zemí dopravci a jeho řidiči vyměřují a udělují, jestliže při své kontrole zjistí ve (na) vozidle dopravce nezákonné imigranty.

Asi nejčastější jsou negativní zkušeností dopravců s problémy ohledně imigrantů usilujících se nelegálně dostat do Velké Británie – byť v posledních měsících britské i francouzské úřady realizovaly technická opatření, která omezila možnosti běženců vnikat do vozidel nákladních dopravců směřujících do Velké Británie.

Nákladní doprava do Velké Británie

Protože problematika nezákonných imigrantů je a může být i nadále pro dopravce značně aktuální, a to nejen u přeprav do Velké Británie, bude s využitím "britských zkušeností" užitečné uvést a připomenout:

 • Dokument Code of practice, resp. český překlad jeho části vztahující se k silniční nákladní dopravě, kde jsou stanovena konkrétní opatření, která jsou mezinárodní silniční nákladní dopravci a jejich řidiči povinni dodržovat v zájmu zabránění nelegálnímu překročení hranic (nelegálnímu vstupu na území Velké Británie) prostřednictvím ukrytí se v (na) vozidle dopravce.

 • Doklad Kontrolní list zabezpečení vozidla (Vehicle security checklist), v jehož předtisku je rovněž zjednodušenou formou uvedeno, co a jak (kdy) má řidič kontrolovat.
  Britská strana při své prevenci proti nezákonnému vstupu imigrantů na britské území požaduje po dopravcích, stručně vyjádřeno, řádné plnění těchto 3 povinností blíže stanovených v Code of practice:

  1. zabezpečit vozidlo a návěs proti vniknutí nežádoucích osob;
  2. kontrolovat vozidlo a návěs – tj. zejména kontrolovat vnitřní i vnější prostory (části) vozidla a návěsu; nepoškozenost plachty či střechy, řádné umístění a neporušenost celního lanka, plomby, visacího zámku;
  3. zaznamenat pečlivě (tzn. též ihned při provedení kontroly) výsledek kontroly do Kontrolního listu zabezpečení vozidla.
 • Několik praktických rad a poznámek k možnostem postupu dopravce a jeho řidiče v situaci, kdy již jim byly z důvodu zjištění nezákonných imigrantů v (na) vozidle státními orgány uděleny pokuty (resp. zahájeno správní řízení o udělení pokut(y)).

Code of practice

Seznamovat řádně a prokazatelně (na podpis) své řidiče – zejména ty, kteří jezdí do Velké Británie – s předpisem Code of practice, resp. s jeho částí vztahující se k silniční nákladní dopravě, a vytvářet materiální podmínky a dbát na ně, aby řidiči mohli v tomto předpise stanovené povinnosti řádně dodržovat, je nepochybně ve vlastním zájmu každého dopravce, který se chce vyhnout riziku nepříjemností (pokut) spojených s tím, jsou-li v (na) jeho vozidle zjištěni nezákonní imigranti.

Protože, bohužel, předpis Code of practice je nedostatečně znám i řadě dopravců, kteří provádějí časté přepravy do Velké Británie (a tím méně je znám dopravcům jezdícím do Velké Británie spíše jen výjimečně), uvádíme níže český překlad jeho části vztahující na silniční nákladní přepravy a předkládáme vzor Kontrolního listu zabezpečení vozidla (Vehicle security checklist), který je-li řidičem řádně veden a při kontrole předložen britským kontrolním orgánům, je důležitým důkazním prostředkem o řidičově provádění předepsaných kontrol.

Úplné české znění Code of practise:

VEŘEJNÉ POKUTY

PREVENCE PŘÍLIVU ILEGÁLNÍCH UPRCHLÍKŮ: STANOVY

Stanovy jsou vydané v souladu s paragrafem 33 Zákona o imigraci a azylu z roku 1999

VEŘEJNÉ POKUTY DLE ZÁKONA O IMIGRACI A AZYLU Z ROKU 1999

STANOVY PRO VOZIDLA

Tyto stanovy, které byly vydány v souladu s paragrafem 33 Zákona o imigraci a azylu z roku 1999 (zákon 1999) vytyčuje opatření, která musí být prováděna a postupy, které musí být dodržovány osobami provozujícími systém prevence přepravy ilegálních uprchlíků do Velké Británie na vozidlech.

V paragrafu 34 (3) zákona 1999, kde je uvedena osoba zodpovědná za pokutu dle paragrafu 32 tohoto zákona za přivezení ilegálních uprchlíků do Velké Británie je na obhajobu uvedeno, že:

 • nevěděl, ani neměl žádné podezření, že se ve vozidle ukrývají nebo mohli ukrývat ilegální uprchlíci;

 • přepravce používal efektivní systém, aby zabránil přepravě ilegálních uprchlíků; a

 • tuto zmiňovanou činnost osoba nebo osoby za ni zodpovědné prováděly náležitým způsobem.

Při stanovování, zda byl systém efektivní, budou brány v potaz tyto stanovy (paragraf 34 (4) zákona 1999).

V těchto stanovách "předepsaná kontrolní zóna" znamená kontrolní zónu předepsanou nařízeními Ministra zahraničí.

Část 1 Silniční přeprava a ostatní komerčně využívaná vozidla

"Komerční vozidlo" znamená jakékoliv vozidlo kromě autobusů, autokarů, osobních automobilů, vozidel taxislužby, obytných vozidel a karavanů. "Vozidlo" se vztahuje na celé vozidlo, včetně jakéhokoliv přípojného vozidla (vozidel) a jakékoliv převážené přepravní skříně. Vztahuje se také k připojenému přívěsu, kde v tomto případě jakékoliv odvolávky na "řidiče" budou uváděny jako "obsluhu".

1.1 Opatření k zajištění vozidel před neoprávněným vniknutím

1.1.1 Před poslední nakládkou musí být veškeré porušení na vnějším krytu nebo plachtě vozidla, které přesahuje délku 25 centimetrů, opraveny a zajištěny, aby se zabránilo neoprávněnému vniknutí.

1.1.2 Pokud je při poslední nakládce přítomen, musí vlastník, pronajímatel nebo řidič vozidlo zkontrolovat, aby se ujistil, že do něj nevstoupily neoprávněné osoby a nebudou zapečetěny uvnitř vozidla. Vozidlo poté musí být uzamčeno, zapečetěno nebo jinak zabezpečeno před neoprávněným vniknutím. Pokud není vlastník, pronajímatel nebo řidič při poslední nakládce přítomen, musí, tam, kde je to možné, zajistit provedení takových kontrol odpovědnými osobami a poté získat psané potvrzení o náležitém provedení těchto kontrol a že ve vozidle nebyly v době poslední nakládky a zajištění přítomny žádné osoby.

1.1.3 Po dokončení poslední nakládky musí být ihned nákladový prostor zajištěn zámkem, plombou nebo jiným bezpečnostním zařízením, které zabrání neoprávněnému přístupu.

1.1.4 Plachtové lano a popruhy, kde jsou použity, musí být neporušené, musí procházet všemi upevňovacími body, musí být napnuté a zajištěné zámkem, plombou nebo jiným bezpečnostním zařízením.

1.1.5 Do nákladového prostoru nesmí být umožněn jiný přístup, než přes přístupová místa zajištěná zámkem, lanem/popruhem a plombou nebo jiným bezpečnostním zařízením.

1.1.6 Zámky, lanka, popruhy a jiná zařízení použitá k zajištění nákladového prostoru musí být pevná a poskytovat účinné zajištění.

1.1.7 Plomby jiného typu než celních plomb musí být rozlišeny číslem série, která je jedinečná pro majitele, pronajímatele nebo řidiče.

Musí být zaznamenáno v dokumentaci provázející vozidlo.

1.1.8 V případě přepravy zapečetěného kontejneru (kromě kontejneru zapečetěného na celnici) na vozidle, musí majitel, pronajímatel nebo řidič zkontrolovat, zda neobsahuje neoprávněné osoby. Poté musí být opět zapečetěn a zajištěn podle výše uvedených požadavků. Tyto kroky a číslo nové plomby musí být zaznamenány do dokumentace provázející vozidlo.

1.1.9 Stejná kontrola, zabezpečení a zaznamenání do dokumentace, uvedené v paragrafu 1.1.8 výše, musí být prováděna tam, kde byl nákladový prostor otevřen majitelem, pronajímatelem, řidičem nebo jinou osobou před konečnými kontrolami, jejichž detaily jsou uvedeny .2 níže.

1.1.10 V případě, že odpovědnost za vozidlo směřující do Velké Británie přebírá nový řidič, musí se také přesvědčit, že nákladový prostor neobsahuje neoprávněné osoby a že byly splněny výše uvedené požadavky.

1.1.11 Paragrafy 1.1.1. až 1.1.10 neplatí pro vozidla, jež není možné zajistit zámkem, plombou nebo jiným bezpečnostním zařízením. V takových případech však musí majitel, pronajímatel nebo řidič zajistit alternativní kroky k zabránění neoprávněného vstupu a být schopen prokázat, že takové kroky provedl.

1.2 Opatření, která musí být provedena těsně před naloděním vozidla na loď, letadlo nebo vlak směřující do Velké Británie nebo před příjezdem k imigrační kontrole ve Velké Británii prováděné v předepsaných kontrolních zónách mino území Velké Británie.

1.2.1 Tam, kde jsou použity, zkontrolujte lano plachty a popruhy, zda nevykazují známky porušení, poškození nebo oprav.

1.2.2 Tam, kde jsou použity, zkontrolujte, zda nebyly odstraněny, poškozeny nebo vyměněny plomby, zámky nebo jiné bezpečnostní zařízení. Aby se zajistilo, že nedošlo k jejich záměně, musí být zkontrolována čísla na plombách, aby se ověřilo, zda odpovídají číslům uvedeným v dokumentaci doprovázející vozidlo.

1.2.3 Zkontrolujte vnější plášť / plachtu vozidla, zda nevykazuje známky poškození nebo neoprávněného vniknutí,

zvláště pak věnujte pozornost střeše, kterou můžete zkontrolovat jak z vnější, tak z vnitřní strany vozidla.

1.2.4 Zkontrolujte případné vnější úložné prostory, krabice na nářadí, deflektor vzduchu a prostor pod vozidlem.

1.2.5 Zkontrolujte vnitřní části vozidla. Pro tento účel mohou být dle rozhodnutí majitele, pronajímatele nebo řidiče použita účinná detekční zařízení, avšak jejich použití není důvodem k vynechání výše uvedených kontrol. Tam, kde není možné zajistit vozidlo pomocí zámku, plomby nebo jiného bezpečnostního zařízení, musí být provedena pečlivá manuální kontrola nákladu a nákladového prostoru.

1.3 Obecná pravidla

1.3.1 Vozidla směřující do Velké Británie musí být pravidelně kontrolována, aby bylo zjištěno, že nedošlo k vniknutí neoprávněných osob, zvláště pokud je při zastávce ponecháno bez dozoru.

1.3.2 Vozidlo musí doprovázet dokument poskytující detaily o prováděném systému zabránění vstupu neoprávněných osob, aby mohl být na požádání ihned předložen imigračnímu úředníkovi v případě hrozícího udělení pokuty.

1.3.3 Ve vozidle musí být také zpráva s detaily provedených kontrol. Pokud je to možné, měla by být zpráva potvrzena nezávislou osobou, která byla svědkem nebo sama prováděla kontroly podle pokynů majitele, pronajímatele nebo řidiče, protože taková zpráva bude mít větší průkaznou hodnotu.

1.3.4 Přestože majitelé, pronajímatelé nebo řidiči mohou uzavírat smlouvy s jinými osobami, které mohou provádět kontroly jejich jménem, zůstávají odpovědní za případnou pokutu uloženou v případě nedodržení efektivního systému nebo správného dodržování zmíněných postupů.

1.3.5 Tam, kde provedené kontroly odhalily, že mohlo dojít k narušení bezpečnosti vozidla nebo jestliže majitel, pronajímatel nebo řidič jiným způsobem pojal podezření, že se do vozidla dostaly neoprávněné osoby, nesmí být vozidlo naloděno na loď, naloženo do letadla nebo na vlak směřující do Velké Británie nebo k britské imigrační kontrole prováděné v předepsané kontrolní zóně mimo území Velké Británie. Jakékoliv takovéto okolnosti musí být při nejbližší příležitosti ohlášeny na policii příslušné země nebo nejpozději celním úřadům v místě vstupu k přepravě. V případě problémů musí majitelé, pronajímatelé nebo řidiči kontaktovat pohraniční a imigračního úřad v místě určení pro poskytnutí rady.

Část 2 Autobusy a zájezdové autobusy

se vozidlem myslí i jakékoliv připojené přívěsné vozidlo (a).

2.1 Opatření k zajištění vozidel před neoprávněným vniknutím

2.1.1 Vozidlo a jakékoliv vnitřní části vozidla přístupné zvenčí musí být možné zajistit zámkem, který zamezí neoprávněnému vniknutí.

2.1.2 Při zanechání bez dozoru musí být vozidlo uzamčeno a všechny vnitřní prostory (např. zavazadlový prostor) přístupné zvenčí musí být zamčeny.

2.1.3 Majitel, pronajímatel nebo řidič musí dohlížet kdykoliv cestující nastupují nebo vystupují z vozidla a při nakládání nebo vykládání zavazadel, aby se přesvědčil, že do vozidla nemohla vniknout žádná neoprávněná osoba.

2.1.4 Majitel, pronajímatel nebo řidič musí mít seznam se jmény všech přepravovaných cestujících ve vozidle, při nalodění na loď, letadlo nebo vlak směřující do Velké Británie

Nahrávám...
Nahrávám...