dnes je 23.4.2024

Input:

Úmluva CMR: Vzor objednávky přepravy

7.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.17
Úmluva CMR: Vzor objednávky přepravy

Mgr. Tomáš Roubal

Uvádíme příklad smluvního dokumentu využívaného ve smluvních vztazích v zájmu právní jistoty a právní prevence účastníků přepravní smlouvy. Vzhledem k různorodosti přepravovaných zásilek, organizačních a technických předpokladů konkrétních dopravních firem k řádnému obstarání či provedení přepravy, a (především) k jejich podnikatelským strategiím (tj. zvláště k různorodosti míry a projevů jejich odpovědnosti případně nezodpovědnosti či alibismu při sjednávání, zajišťování či provádění přeprav) nelze tento příklad označit za vždy a pro každého použitelný vzor. Jde o příklad, jehož ustanovení mohou být pro sjednávání podmínek přepravních smluv užitečnou inspirací či vodítkem.

Objednávka přepravy (přepravní smlouva) č: ...........................

odeslaná dne: ..............................

Objednavatel: ..........................................................................................

Kontakt:...................................................................................................

Dopravce: ................................................................................................

Kontakt:...................................................................................................

Druh vozidla: ..........................................................................................

Náklad: ...................................................................................................

Datum a čas nakládky: .................................................................................

Místo nakládky: .......................................................................................

Datum a čas vykládky: .................................................................................

Místo vykládky: ..........................................................................................

Cena (Kč + DPH): .......................................................................................

RZ a telefon na řidiče (doplní dopravce při přijetí objednávky): ..............................

Poznámky: .............................................................................................

Všeobecné podmínky pro přepravu: ...............................................................

1. Přijetím objednávky se dopravce zavazuje a je povinen provést přepravu sám. Není mu dovoleno bez předchozího písemného souhlasu objednatele zapojení dalšího dopravce. Přikládka nebo překládka zásilky není bez předchozího písemného souhlasu objednatele povolena.

2. Mezinárodní přepravu dopravce provádí v souladu s Úmluvou CMR a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Dopravce je povinen mít pro mezinárodní přepravy sjednáno platné pojištění odpovědnosti dopravce ve smyslu Úmluvy CMR, které kryje jeho odpovědnost minimálně ve výši 8 000 000 Kč.

3. Vnitrostátní přepravu dopravce provádí v souladu s občanským zákoníkem ČR a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Dopravce je povinen mít pro vnitrostátní přepravy sjednáno platné pojištění odpovědnosti dopravce, které kryje jeho odpovědnost minimálně ve výši 8 000 000 Kč.

4. U mezinárodních silničních přeprav je dopravce v případě udání ceny zásilky nebo částky zvláštního zájmu na dodání zásilky převyšující limit odpovědnosti dopravce dle čl. 23, odst. 3 Úmluvy CMR, povinen zajistit si pro danou přepravu u svého odpovědnostního pojistitele adekvátní připojištění své odpovědnosti dopravce i na čl. 24 Úmluvy CMR či na čl. 26 Úmluvy CMR.

5. Dopravce, který realizuje přepravu pro společnost objednavatele poprvé, zašle (faxem nebo e-mailem) společně s potvrzenou objednávkou přepravy i koncesní listinu, výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci DPH a kopii pojistné smlouvy dle bodu 2. a/nebo 3. těchto všeobecných podmínek.

6. Dopravce je při provádění přepravy zejména povinen a zavazuje se:

a) K nakládce přistavit vozidlo v bezvadném stavu a s čistou podlahou.

b) Pro nakládku mít k dispozici – podle uváděného druhu nákladu – zajišťovací materiály na upevnění nákladu, případně je povinen si u nakládky tento

Nahrávám...
Nahrávám...