dnes je 24.1.2019
Input:

Tranzitní systém TIR

13.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.4
Tranzitní systém TIR

JUDr. Josef Pumpr

Úmluva TIR

Jde o mezinárodní tranzitní systém přepravy zboží pod celním dohledem od celního úřadu odeslání jedné smluvní strany k celnímu úřadu určení druhé smluvní strany v silničních vozidlech, v jízdních soupravách nebo kontejnerech za podmínky, že se alespoň jedna část přepravy mezi začátkem a koncem operace TIR uskuteční po silnici. Tento systém vznikl jako produkt mnohostranné Celní úmluvy o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR, uzavřené v Ženevě roku 1959. V roce 1975 byla přijata nová, podstatným způsobem revidovaná Celní úmluva TIR, 1975, zveřejněná u nás naposledy v úplném znění jako příloha sdělení MZV č. 61/2008 Sb.m.s. Po jeho vydání bylo zveřejněno postupně ještě 5 dílčích změn jeho textu, naposledy sdělením MZV č. 6/2014 Sb.m.s. Karnet TIR je v podstatě písemné celní prohlášení na propuštění zboží v mezinárodním režimu tranzitu, tzn., že přepravní operace musí alespoň jednou překračovat státní (celní) hranice. Karnet je současně také ručebním dokumentem za vymahatelná cla a jiné poplatky váznoucí na přepravovaném zboží. V ceně karnetu si jeho držitel vlastně zaplatí ručení respektované všemi smluvními státy. Při jízdě na karnet TIR není zboží obvykle na hranicích podrobováno vnitřní celní prohlídce a pohraniční celní úřady kontrolují pouze neporušenost celních závěr. Na hranicích není nutná asistence speditérů, karnet předkládá celnímu úřadu pouze řidič vozidla.

Úmluva TIR vytvořila pro usnadnění mezinárodní přepravy zboží pod celním dohledem kvalitní a dosud nejrozsáhlejší mezinárodní záruční systém. Základními články záručního systému jsou jednotlivá záruční sdružení, která reprezentují dopravce určitého státu a jsou schválena celními orgány tohoto státu jako ručitel za celní dluh ve všech tranzitních přepravách s karnetem TIR. Záruční sdružení může být schváleno jako ručitel pouze tehdy, je-li jeho zárukou kryta rovněž odpovědnost, která v této zemi vzniká při přepravách prováděných na podkladě karnetů TIR vydaných zahraničními záručními sdruženími svým dopravcům. Garantem a správcem celého systému TIR je Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU – se sídlem v Ženevě.

Schvalovací osvědčení

Každé silniční vozidlo, jež přepravuje zboží na podkladě karnetu TIR, musí být pro přepravu zboží pod celní závěrou předepsaným způsobem schváleno. Schválena mohou být ovšem pouze taková silniční vozidla, která odpovídají Řádu o technických podmínkách, obsaženému v příloze č. 2 Celní úmluvy TIR, 1975. Na žádost majitele nebo provozovatele silničního vozidla provede místně příslušný celní úřad kontrolu vozidla, a pokud vozidlo odpovídá stanoveným podmínkám, vydá mu schvalovací osvědčení pro přepravu zboží pod celní závěrou. K osvědčení se přikládají fotografie, které celní úřad ověří, a jejich počet zaznamená do rubriky č. 6 osvědčení. Originál osvědčení musí vždy doprovázet vozidlo a na požádání je řidič předkládá ke kontrole celním úřadům zapojeným do tranzitní operace. Schvalovací osvědčení vystavené pro silniční vozidlo platí dva roky a po předvedení vozidla celnímu úřadu může být platnost osvědčení prodloužena o další dva roky. Osvědčení musí být platné po celou dobu tranzitní přepravní operace. Jestliže zjistí celní úřad, že vozidlo již neodpovídá stanoveným podmínkám (např. je protržena plachta, jsou ulomena oka na bočnici, nelze uzavřít nákladový prostor apod.), učiní o tom záznam do rubriky 10 schvalovacího osvědčení. Jakmile byla závada na vozidle odstraněna, předvede se vozidlo celnímu úřadu a ten znovu obnoví platnost osvědčení záznamem v rubrice 11. Žádné vozidlo, které má záznam v rubrice 10 osvědčení, nesmí být použito k mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR, dokud zjištěná závada není odstraněna. Záznamy celního úřadu ve schvalovacím osvědčení musejí být vždy opatřeny datem, razítkem a podpisem celního orgánu.

Předepsané tabulky

Jestliže se přepravní operace TIR uskutečňuje silničním vozidlem nebo jízdní soupravou, musejí být vpředu i vzadu na vozidle nebo jízdní soupravě viditelně umístěny předepsané obdélníkové tabulky. Tabulky jsou modré barvy, o rozměrech 250 x 400 mm, s bílými písmeny TIR o výšce 200 mm a šířce písma 20 mm. Tabulky musejí být buď snímatelné, nebo upevněny takovým způsobem, aby v případě, že se konkrétní přeprava vozidlem neprovádí pod karnetem TIR, mohly být překlopeny, zakryty, složeny nebo jakýmkoliv jiným způsobem jednoznačně informovaly, že nejde o přepravu TIR. Podobným způsobem jako silniční vozidla se schvalují pro přepravu pod celní závěrou také kontejnery. Řád o technických podmínkách platných pro kontejnery je připojen jako příloha č. 7 Celní úmluvy TIR, 1975. Schvalovací řízení může být provedeno u jednotlivých kontejnerů nebo jako schválení určitého konstrukčního typu, platné pro celou typovou sérii kontejnerů. Po provedeném schválení kontejneru nebo příslušného konstrukčního typu se na každý kontejner pevně připevní schvalovací štítek s identifikačním číslem, které celní úřad přidělí v osvědčení. Platnost schválení kontejnerů trvá po celou dobu, po kterou kontejner odpovídá podmínkám, za kterých byl schválen. Při celní kontrole během přepravních operací TIR se u kontejnerů nepředkládá žádné osvědčení, ale postačí schvalovací štítek, který musí být trvale připevněn v dolní polovině kontejneru, nejlépe u dveřních otvorů, aby mohl být při nakládce zboží snadno zkontrolován.

Přepravy těžkého nebo objemného zboží

Zvláštní postup platí pro přepravy tzv. těžkého nebo objemného zboží, které nemohou probíhat za standardních podmínek. Úmluva definuje těžké a objemné zboží jako veškeré těžké nebo objemné předměty, které se pro svou váhu, pro své rozměry nebo pro svou povahu zpravidla nepřepravují v uzavřeném vozidle ani v uzavřeném kontejneru, a to znamená, že se přepravují také bez prostorových celních závěr. U silničních vozidel nebo kontejnerů, jimiž se přepravuje těžké nebo objemné zboží, se proto také nepožaduje schvalovací osvědčení. Karnet TIR musí mít v takovém případě na obálce a na všech útržkových listech tučnými písmeny vytištěn nápis „těžké nebo objemné zboží”, a to v angličtině nebo francouzštině („heavy or bulky goods”, popřípadě „les marchandises pondéreuses ou volumineuses”). O tom, zda jde o přepravu těžkého nebo objemného zboží, rozhodne celní úřad odeslání a současně také určí, jakým způsobem bude zajištěna totožnost přepravovaného zboží. V případě potřeby si vyžádá pro účely identifikace fotografie, výkresy, náčrty apod. přepravovaného zboží (nákladu), připojí je ke 2. straně obálky karnetu a učiní o tom záznam do rubriky 10 všech útržkových listů karnetu.

Mezinárodně uznávané záruky

Funkce mezinárodně uznávané záruky v tranzitním systému TIR je jednoduchá. Každé sdružení zastupující dopravce v určité zemi (v České republice je to Sdružení ČESMAD BOHEMIA) a schválené celními orgány této země ručí společně a nerozdílně spolu s držitelem karnetu za úhradu všech cel a poplatků, které mohou být vybírány orgány celní správy, pokud přeprava zboží pod celním dohledem neproběhla v souladu s podmínkami tranzitního režimu. Celní orgány mohou uplatnit nárok státu vůči odpovědné osobě v případě jakéhokoli porušení podmínek stanovených držiteli karnetu (jako tzv. držiteli režimu) při propuštění zboží do tranzitního režimu, popřípadě v dalším průběhu tranzitní operace. V postavení držitele režimu jsou v systému TIR především dopravci, kteří jsou oprávněnými držiteli karnetu a kteří také svým jménem předkládají karnet celním úřadům. Odpovědnost ručitele je v systému TIR, na rozdíl od jiných tranzitních celních režimů, omezena maximální částkou. Celní úmluva TIR doporučuje jak ve vysvětlivkách, tak i v komentáři k článku 8, aby celní orgány omezily maximální částku případně požadovanou na záručním sdružení na 50 000 USD za jeden použitý běžný karnet TIR. Cena přepravovaného zboží v tomto tranzitním režimu nemá rozhodující význam a není v textu Úmluvy vůbec zmiňována. Maximální možnou částku, do níž záruční sdružení odpovídá za celní dluh, sjedná vždy příslušné sdružení ve smlouvě s celními orgány svého státu. V České republice, jakož i ve většině smluvních stran Úmluvy, bylo akceptováno ručení do částky doporučené Úmluvou jako dostatečné, což znamená, že i když vznikne celní dluh vyšší, na ručiteli nemůže celní správa požadovat částku vyšší než 50 000 USD. Prováděcí nařízení k celnímu kodexu Unie stanoví, že pokud se operace TIR uskutečňuje na celním území Unie, může se kterékoli záruční sdružení usazené na celním území Unie stát odpovědným za úhradu celního dluhu až do výše 60 000 EUR. Smluvně se sjednala stejná výše odpovědnosti také s Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem. Pro přepravy mezi Kazachstánem a Ukrajinou se používá dokonce karnet se zvýšeným ručením až do částky 100 000 USD, tzv. TIR+. Pro ostatní státy platí i nadále jako závazná částka 50 000 USD.

Podle Celní úmluvy TIR, 1975 je v tranzitním režimu možno přepravovat i takové zboží, u něhož hodnota ohrožených cel a poplatků překračuje částku 50 000 USD. V takových případech ovšem celní orgány mohou požadovat, aby v souladu s článkem 23 Úmluvy byla silniční vozidla po území jejich státu doprovázena, a to na náklady dopravce. Pokud celní úřad trvá z výše uvedeného důvodu na úředním doprovodu vozidla, je držitel karnetu povinen buď vyhovět, nebo zvolit na území tohoto státu jiný typ tranzitního dokladu s novou, dostatečně vysokou zárukou a projet tímto územím jako územím nesmluvního státu. Při vstupu na území následujícího státu může potom dopravce znovu pokračovat v jízdě na karnet TIR. K záruce 50 000 USD nelze totiž přidávat žádné další záruky nebo příplatky až do faktické výše celního dluhu. Platí zde obecná zásada – jeden doklad a jeden ručitel, který ovšem vždy musí zajistit celní dluh v dostatečné výši. Jediný případ ručení omezeného maximální částkou plnění ručitele tak dovoluje pouze systém TIR.

Zakázané přepravy

Vedle běžného karnetu zavedla Celní úmluva TIR, 1975 počátkem 90. let také tzv. karnet TIR T/A se zvýšenou zárukou,  to pro přepravy nedenaturovaného alkoholu, lihu, likérů a jiných alkoholických nápojů, pro přepravy cigaret, doutníků a tabáku ke kouření. Tyto karnety byly jak na obalu, tak na všech útržkových listech uvnitř sešitu výrazně označeny tiskem „Tabac/Alcool” a „Tobacco/Alcohol” a na zvláštním listu vloženém do karnetu hned za tuhý obalový list byly uvedeny podrobnosti o druzích zboží, na které se dotyčný karnet vztahoval, s uvedením příslušných položek harmonizovaného systému číselného

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz