dnes je 15.2.2019
Input:

Tranzitní celní prohlášení

6.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.3
Tranzitní celní prohlášení

JUDr. Josef Pumpr

Celní prohlášení pro režim tranzitu

Celní prohlášení pro režim tranzitu se na území smluvních stran Úmluvy o společném tranzitu podává celnímu úřadu odeslání elektronicky, elektronicky probíhá i veškerá komunikace s celními úřady zapojenými do tranzitní operace. Tento systém je všeobecně známý pod zkratkou NCTS (nový tranzitní computerizovaný systém). To znamená, že celním prohlášením na propuštění zboží do režimu tranzitu je definovaný datový soubor, který se podepsaný elektronickým podpisem zašle celnímu úřadu. Po propuštění zboží do tranzitního režimu se dopravce vydává na cestu s jedním vyhotovením tranzitního doprovodného dokladu, který je vlastně potvrzením o podání celního prohlášení. Také u celního úřadu určení je možno ukončit tranzitní operaci v systému NCTS elektronicky a tento celní úřad odešle po dodání zboží elektronicky na celní úřad odeslání datový soubor jako potvrzení o ukončení konkrétní tranzitní operace.

V souvislosti s celkovým procesem převádění veškeré komunikace s celními úřady na bázi elektronické výměny dat podle časového plánu schváleného Evropskou komisí bude s účinností od 1. 10. 2018 také dosavadní systém NCTS aktualizován a uživatelsky zjednodušen. Pro uživatelskou praxi bude nový systém označen NITS – nový informatizovaný tranzitní systém.

Dřívější varianta

Dřívější varianta tranzitu s papírovým tiskopisem jednotného správního dokladu (listy 1, 4, 5) tak zůstala omezena na dopravu zboží pod celním dohledem v cestovním styku a také jako náhradní řešení (tzv. havarijní postup), pokud by elektronická komunikace u celního úřadu nefungovala. Počet a druh údajů uváděných do celního prohlášení a stejně tak i způsob jejich zadávání se nijak podstatně nezměnil. Vychází z nově vydaných prováděcích nařízení k celnímu kodexu Unie. Doplňující náležitosti celního prohlášení stanoví vyhláška č. 245/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, a to ve své příloze č. 1. Na obrazovce komputeru se tak až do zmíněné aktualizace systému v roce 2018 vyplňují stejné odstavce (kolonky) prohlášení jako na původním tiskopisu jednotného správního dokladu se zeleným podtiskem.

Vnější tranzit (kód T1); vnitřní tranzit (kód T2)

V odstavci 1 se uvedením příslušného kódu rozliší, zda jde o vnější tranzit Unie (kód T1), vnitřní tranzit (kód T2) anebo o vnitřní tranzit z území nebo na území Unie, kde neplatí pravidla Evropské unie pro daň z přidané hodnoty (kód T2F – například San Marino, Goricia, Kanárské ostrovy apod.). Je-li jednotný správní doklad použit nikoli jako tranzitní prohlášení, ale pouze pro účely prokázání statusu zboží, uvádějí se do tohoto odstavce kódy T2L nebo T2LF.

Povinné údaje tiskopisu

Povinně musí být v odstavci 8 celního prohlášení uveden příjemce, v odstavci 2 se uvádí prodávající, popřípadě odesílatel zboží. V odstavci 31 musí být slovně popsáno zboží, které má být do režimu tranzitu propuštěno, a jeho množství (nákladové kusy). Hrubá hmotnost a vlastní hmotnost zboží se uvádějí do odstavců 35 a 38 tiskopisu. Údaje o držiteli režimu se zapisují do odstavce 50, včetně jeho evidenčního čísla EORI (daňového identifikačního čísla). Svým podpisem pod údaji celního prohlášení potvrzuje držitel režimu správnost údajů uvedených v tranzitním celním prohlášení a přebírá za ně odpovědnost. Přitom celní úřad odeslání není povinen kontrolovat, zda je v tiskopisu uveden správný celní úřad určení (odst. 53). Je tedy na držiteli režimu a dopravci, aby si přesně zjistili celní úřad, kterému je nutno zboží dopravit k dalšímu celnímu řízení. Obvykle to bývá celní úřad místně příslušný podle sídla dovozce nebo příjemce zboží.

Odeslání údajů na celní úřad

Po vyplnění všech potřebných údajů odešle držitel režimu datový soubor na celní úřad, a pokud celní prohlášení obsahuje všechny potřebné údaje, celní úřad je přijme a buď se rozhodne provést kontrolu, nebo propustí zboží do navrhovaného režimu bez fyzické kontroly zboží. Jako potvrzení o propuštění zboží zašle držiteli režimu zpět evidenční číslo přijatého celního prohlášení (MRN). Potom už je možno na celním úřadu vytisknout tzv. tranzitní doprovodný doklad, který má stejnolehlé rubriky jako původní zelený tiskopis jednotného správního dokladu. Pokud by došlo k situaci, že elektronický přenos dat mezi celním úřadem a držitelem režimu nefunguje v důsledku závady na straně celní správy, je možno použít tzv. havarijního postupu a vytisknout klasické celní prohlášení na tiskopis jednotného správního dokladu (JSD).

Další doklady k celnímu prohlášení

Celní prohlášení musí být doloženo také dalšími doklady potřebnými podle celních předpisů upravujících režim, do kterého má být zboží propuštěno. V režimu tranzitu je to především doklad o ceně zboží, ale také přepravní doklad (nákladní list), někdy také osvědčení o původu zboží, dovozní nebo vývozní licence, průvodní list o odpadech, popřípadě veterinární nebo rostlinolékařské osvědčení, pokud dovážené nebo vyvážené zboží takové kontrole podléhá.

Teprve na základě přesně a úplně vyplněného celního prohlášení doloženého všemi předepsanými doklady může celní úřad objektivně rozhodnout, zda se zboží do navrhovaného režimu propustí. Propuštění zboží potvrdí celní úřad odeslání otiskem razítka a podpisem v odstavci D tranzitního doprovodného dokladu. Ve stejném odstavci zaznamená celní úřad ještě údaj o počtu a identifikačních znacích přiložených celních závěr a lhůtu k předložení zboží celnímu úřadu určení. Dodací lhůta není v právních předpisech přesně vymezena, ale stanoví ji celní úřad vždy s přihlédnutím k přepravní trase, dopravnímu prostředku, platným dopravním a jiným právním předpisům a případně také k údajům sděleným držitelem režimu.

Postup po dodání zboží

Po předložení zboží spolu s tranzitním doprovodným dokladem sdělí celní úřad určení elektronicky celnímu úřadu odeslání, že zboží bylo řádně dodáno a tím byl konkrétní režim tranzitu ukončen. Na žádost držitele režimu uvede celní úřad určení v předloženém tranzitním doprovodném dokladu poznámku „Alternativní důkaz 99202”, doplní datum, razítko a podpis úředníka a vrátí doklad držiteli režimu. Po zavedení aktualizace elektronického systému v roce 2018 už nebude třeba předkládat celnímu úřadu určení tranzitní doprovodný doklad, ale postačí předložit zboží a sdělit evidenční číslo MRN. Pokud při dodání zboží požádá dopravce o potvrzení této skutečnosti na předepsaném tiskopisu TC.11, celní úřad mu vyhoví. Toto potvrzení o předložení zboží může sloužit zejména pro potřebu dopravce. Nicméně je třeba upozornit na skutečnost, že tiskopis TC.11 nelze použít jako jednoznačný důkaz o řádném ukončení tranzitního režimu.

Alternativní důkaz

Tranzitní režim Unie se považuje za řádně ukončený, jestliže držitel režimu předloží celnímu úřadu odeslání tzv. alternativní důkaz. Jako alternativní důkaz je možno použít doklad o předložení zboží potvrzeného celním úřadem určení nebo tzv. oprávněným příjemcem, potvrzení celního orgánu o tom, že zboží fyzicky opustilo celní území Unie, nebo také celního dokladu o propuštění zboží do celního režimu ve třetí zemi. Uvedené doklady je třeba předkládat v originále, popřípadě jako kopie ověřené orgánem, který potvrdil původní doklad.

Režim společného tranzitu

Ve společném režimu tranzitu má držitel režimu stejné povinnosti a odpovědnost jako v tranzitu Unie. Stejným způsobem zde odpovídají celnímu úřadu odeslání také dopravce a příjemce zboží. Předpisy, postupy, záruky i používané doklady ve společném režimu tranzitu jsou v podstatě shodné s tranzitem Unie.

Tranzitní celní prohlášení

Tranzitní celní prohlášení se vystavuje pro jeden celní úřad určení a obvykle také pro jednu zásilku. Může být vystaveno pro jedno vozidlo nebo kontejner, ale také pro více kontejnerů na jednom vozidle, popřípadě pro soupravu spřažených vozidel (s přívěsy nebo návěsy). Stejně jako v jiných celních režimech se i v tranzitním

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz