dnes je 29.6.2022

Input:

Technické prohlídky a technické silniční kontroly

23.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4
Technické prohlídky a technické silniční kontroly

Mgr. Karel Kovář

Silniční kontroly užitkových vozidel

Namátkové silniční kontroly užitkových vozidel se zaměřením na jejich technický stav odsouhlasil Evropský parlament v roce 2000, kdy přijal směrnici 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství.

Směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU. Důvodem tohoto opatření je reakce na stále se zvyšující nárůst silniční dopravy na území Evropského společenství, kdy pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a ochrany životního prostředí bylo nutné přijmout opatření, která budou tuto problematiku řešit. Takovým řešením jsou silniční technické kontroly, protože pravidelné roční technické prohlídky užitkových vozidel, prováděné v jednotlivých státech nejsou zárukou jejich způsobilosti po celou dobu platnosti technické prohlídky. Průzkumy prokázaly v mnohých případech nedůsledné provádění technických prohlídek a svoji roli sehrává i skutečnost, že užitková vozidla mají mezi jednotlivými technickými prohlídkami vysoký proběh kilometrů, což se projevuje v kolísání kvality technického stavu těchto vozidel. Úkolem technických silničních kontrol je vyplnit prostor mezi pravidelnými technickými prohlídkami prováděnými ve stanicích technických kontrol a přinutit tak provozovatele užitkových vozidel udržovat tato vozidla v řádném technickém stavu v průběhu celého období.

Technické silniční kontroly se následně, po vstupu České republiky do Evropské unie, staly součástí naší legislativy a jejich prováděním byla pověřena Policie ČR a Celní správa GŘ cel (dále jen: "kontrolor"). Od 1. 10. 2018 Celní správa ČR již technické silniční kontroly neprovádí a tato problematika je v ČR svěřena výhradně Policii ČR, která o provedené kontrole technického stavu vyhotoví "Doklad o provedení technické silniční kontroly" (dále jen "doklad o výsledku kontroly") a v případě zjištění technické závady na vozidle přestupek projedná s řidičem.

Po novelizaci zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (dále jen "zákon o silničním provozu"), jenž nabyl účinnosti dne 1. 7. 2006, bylo striktně stanoveno řidiči uložit, pokud byl technický stav kontrolovaného vozidla hodnocen jako nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích, pokutu ve správním řízení v rozpětí 5000 až 10 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od 6 do 12 měsíců při současném připočtení 5 trestných bodů. Vedle postihu řidiče je ve správním řízení rovněž sankcionován i provozovatel vozidla podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. l) zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podmínkách provozu vozidel") a jde-li o právnickou nebo fyzickou podnikající osobu, je tato postižena podle ustanovení § 83a odst. 2 písm. b) citovaného zákona.

Od 1. 8. 2011 začala platit další novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon o silničním provozu), která v ustanovení § 6a dává povinnost řidiči při kontrole technického stavu zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu (STK), pokud zajížďka, včetně cesty zpět od místa odklonění není delší než 8 km. Novelou zákona o silničním provozu, platnou od 1. 10. 2018, může být tato zajížďka až 16 km.

Odklonění vozidla ke stanici technické kontroly slouží výhradně k odhalování technických závad, které není možné zjistit běžnou pohledovou kontrolou, ale je nutné použít speciální kontrolní zařízení, např. válcovou zkušebnu brzd.

Další významnou změnou pro technické silniční kontroly bylo již zmíněné datum 1. 10. 2018, kdy nabyl účinnosti zákon č. 193/2018 Sb. a sním současně následující prováděcí vyhlášky:

 • vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (nahradila vyhlášku č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel);

 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;

 • vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách);

 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích;

 • vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

Současně došlo k novému rozčlenění technických prohlídek, které se dělí na:

 1. pravidelné technické prohlídky,
 2. technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
 3. technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
 4. technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel,
 5. technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu,
 6. technické prohlídky prováděné na žádost,
 7. opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru a
 8. samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla.

Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 stupně závad, kterými jsou

 1. lehká závada, která nemá významný vliv na provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ani životní prostředí,
 2. vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, je způsobilá ohrozit provoz na pozemních komunikacích nebo může nepříznivě působit na životní prostředí, nebo
 3. nebezpečná závada, která ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na pozemních komunikacích nebo životní prostředí.

K drobným změnám došlo i v intervalech pravidelných technických prohlídek:

 • Vozidlo kategorie M1, N1, O1 (brzděný), O2 a vozidlo konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, ve lhůtě 4 let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a po té pravidelně ve lhůtě 2 let.

 • Vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 ve lhůtě 1 roku ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a po té pravidelně ve lhůtě 1 roku.

 • Vozidlo kategorie M1, N1, L a vozidlo konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, pokud se jedná o provedení vozidla s právem přednostní jízdy nebo vozidlo zapsané v evidenci vozidel taxislužby, případně vozidlo určené k nájmu nebo provozované půjčovnou vozidel, ve lhůtě 1 roku ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a po té pravidelně ve lhůtě 1 roku.

 • Vozidla kategorie T s rychlostí do 40 km/h ve lhůtě 4 let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a po té pravidelně ve lhůtě 4 let.

 • Vozidla kategorie T s rychlostí nad 40 km/h ve lhůtě 4 let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a po té pravidelně ve lhůtě 2 let.

 • Vozidla kategorie O1 (nebrzdněný) nebo L (všechny motocykly) ve lhůtě 6 let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a po té pravidelně ve lhůtě 4 let.

 • Vozidla kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm2 nebo nejvyšší konstrukční rychlostí 50 km/h, pokud jsou opatřeny šlapadly, nepodléhají pravidelným technickým prohlídkám.

Má-li provozovatel silničního motorového vozidla zpřístupněnou datovou schránku (§ 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti technické prohlídky vozidla ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku, vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti pravidelné technické prohlídky.

Technické silniční kontroly

Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad. Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly, ve stanici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu záznamového zařízení v autorizovaném metrologickém středisku.

Technická silniční kontrola prováděná policistou zahrnuje:

 1. kontrolu osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem, včetně dokladu o osvědčení v elektronické podobě, ověření odstranění závad technického stavu vozidla v rozsahu výsledku poslední pravidelné technické prohlídky a výsledku poslední technické silniční kontroly, které bylo vozidlo podrobeno, a
 2. kontrolu technického stavu vozidla prováděnou vizuálně.

Kontrolní úkony se provádějí jednak při prvotní kontrole metodou vizuální kontroly prohlédnutím kontrolovaných položek a v případě potřeby fyzickým prověřením jejich ovládání s výjimkou kontrol brzdových zařízení a emisí vozidel, které se provádějí

 • Stanicí technické kontroly nebo pomocí

 • Mobilní kontrolní jednotky (mobilní STK)

Technická silniční kontrola prováděná policistou může dále zahrnovat kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu.

Jednotlivé závady se hodnotí způsobem stanoveným pro technické prohlídky v STK.

Možnost odklonění vozidla k zařízení technické kontroly upravuje § 6a zákona o silničním provozu, kde je stanovena povinnost:

 • zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly, do stanice měření emisí nebo do autorizovaného metrologického střediska, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů,

 • předložit doklady podle § 6 odst. 7 písm. e), zákona o silničním provozu jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 nebo vozidlo kategorie T2) s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, (doklad o poslední technické prohlídce).

 • řídit se pokyny osoby provádějící kontrolu.

O provedené technické silniční kontrole vydá policie řidiči doklad. Údaje obsažené v tomto dokladu předá policie Ministerstvu dopravy, které tyto údaje zpřístupní prostřednictvím informačního systému technických prohlídek. Náklady na provedení technické silniční kontroly uhradí ten, kdo ji provedl, to je policie. Zjistí-li se při technické silniční kontrole vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu.

Technický stav a výbava vozidla se tak v rámci Evropského společenství kontrolují pomocí zmiňovaných kontrolních úkonů, které jsou rozděleny:

0. Identifikace vozidla.

1. Brzdové zařízení.

2. Řízení.

3. Výhledy.

4. Svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení.

5. Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav.

6.

Nahrávám...
Nahrávám...