dnes je 9.12.2023

Input:

Statistické vykazování silniční přepravy zboží 2017

31.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2017.775
Statistické vykazování silniční přepravy zboží 2017

Evropská komise, Eurostat

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží

1. ÚVOD

1.1. Cíl zprávy

Podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží1 musí Komise Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2014, a poté každé tři roky, předložit zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Toto je druhá zpráva, kterou se uvedený požadavek splňuje.

Tato zpráva popisuje souvislosti, politický kontext a oblast působnosti uvedeného právního předpisu. Dále pojednává o otázkách spojených s jeho prováděním a předkládá dosažené statistické výsledky. Poslední oddíly pojednávají o činnostech navazujících na návrhy pro dalšího rozvoj statistiky silniční nákladní dopravy obsažené v první zprávě.

1.2. Souvislosti právního rámce

Nařízení (EU) č. 70/2012 je přepracovaným zněním nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je sladit právní základ pro shromažďování údajů o silniční dopravě s ustanoveními Lisabonské smlouvy. Nařízení jako takové znamená pokrok ve vývoji dopravních statistik v EU. Nařízení poskytuje právní základ pro shromažďování široké škály údajů v oblasti silniční nákladní dopravy. Požadavkem, aby mikrodata ze zjišťování o silniční nákladní dopravě byla zasílána Komisi, také klade důraz na kvalitu a srovnatelnost statistických informací.

Nařízení (EU) č. 70/2012 byl vytvořeno k zajištění toho, aby Komisi, ostatním orgánům EU a vládám jednotlivých zemí byly poskytovány srovnatelné, spolehlivé, harmonizované, pravidelné a úplné statistické údaje o rozsahu a vývoji silniční přepravy zboží. Tyto údaje jsou potřebné pro přípravu, sledování a hodnocení politiky EU.

Členské státy zasílají tyto informace Komisi ve formě mikrodat: to umožňuje, aby s ohledem na ochranná opatření týkající se důvěrnosti byly uživatelům poskytovány statistické tabulky obsahující různé kombinace proměnných.

Nařízení (EU) č. 70/2012 bylo koncipováno tak, aby co nejvíce omezovalo zátěž pro dopravní společnosti. Shromažďování údajů je založeno na výběrovém šetření. Informace jsou tedy vyžadovány pouze za výběrový soubor motorových vozidel a za omezenou dobu (obvykle týden). Členské státy mohou ze zjišťování vyjmout dopravu uskutečňovanou vozidly nedosahujícími určité prahové hodnoty2.

1.3. Politický kontext

Rozvoj společné dopravní politiky vyžaduje důkladné znalosti rozsahu a vývoje silniční nákladní dopravy.

Význam z hlediska politiky je velmi vysoký: bílá kniha nazvaná "Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje"3 stanoví deset cílů pro konkurenceschopný dopravní systém účinně využívající zdroje (referenční hodnoty pro dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 60 %). Podrobné statistiky silniční nákladní dopravy jsou zapotřebí ke sledování pokroku k dosažení některých z uvedených cílů (např. cíle přesunout do roku 2030 30 % silniční nákladní dopravy na vzdálenost přesahující 300 km na jiné druhy dopravy).

Pro provádění úkolů jí svěřených v souvislosti se společnou dopravní politikou potřebuje Komise srovnatelné, spolehlivé, harmonizované, pravidelné a úplné statistické údaje o rozsahu a vývoji silniční přepravy zboží prováděné vozidly registrovanými k provozu v EU a o míře využívání vozidel provádějících tuto přepravu.

Údaje shromážděné v rámci nařízení (EU) č. 70/2012 mají rovněž velký význam pro profesní organizace, dopravní podniky, výzkumné pracovníky a tvůrce modelů v oblasti silniční dopravy, jelikož důkladná znalost trhu pomáhá zlepšit konkurenceschopnost podniků v tomto odvětví.

1.4. Pokrytí členských států a ostatních zemí

Nařízení (EU) č. 70/2012 se použije přímo a v celém rozsahu na všechny členské státy.

Vyžaduje, aby údaje poskytovaly všechny členské státy. Podle čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení je jedinou výjimkou z tohoto pravidla Malta, vzhledem k nízkému počtu nákladních silničních vozidel registrovaných v této zemi a vybavených ověřenou kopií licence Společenství. Shromažďování smysluplných a spolehlivých údajů z malého počtu vozidel by pro maltské podniky představovalo nepřiměřenou zátěž.

Údaje poskytují také dva státy ESVO – Norsko a Švýcarsko.

2. SLEDOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ

2.1. Dodržování právních povinností

Míra dodržování povinností týkajících se poskytování údajů podle definice v nařízení (EU) č. 70/2012 je velmi vysoká. Požadované soubory údajů předložily všechny členské státy, přičemž ke zpoždění došlo jen v malém počtu případů, zejména v důsledku změn v oblasti IT na vnitrostátní úrovni. Díky tomu lze vytvářet vysoce kvalitní a spolehlivé statistiky v oblasti silniční nákladní dopravy v Evropě.

2.2. Metody shromažďování údajů používané v členských státech

Metodická opatření nařízení (EU) č. 70/2012 poskytují společný rámec pro zajištění harmonizovaného shromažďování údajů a srovnatelnost údajů.

Komise shromažďuje informace o vnitrostátních metodách shromažďování údajů (používání registrů, metodika výběru, rozsah atd.) každé tři roky a zveřejňuje je v dokumentu "Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States and candidate countries" (Metodiky používané při zjišťováních týkajících se silniční nákladní dopravy v členských státech a kandidátských zemích).

2.3. Administrativní zátěž pro členské státy

Nařízení (EU) č. 70/2012 bylo koncipováno s konkrétním cílem minimalizovat zátěž pro členské státy. Ve většině vykazujících zemí nemusela být přijata žádná konkrétní dodatečná opatření, jelikož stávající postupy byly ke splnění požadavků na shromažďování údajů postačující. Komise rovněž shromáždila informace o zátěži pro respondenty.

Obecně lze říci, že pouze několik členských států bylo schopno zátěž plynoucí z provádění tohoto nařízení přesně posoudit. Nicméně lze vyvodit tyto závěry:

 • Pokud jde o pravidelné poskytování údajů, převážná většina vykazujících zemí, které odpověděly, považovala zátěž za přijatelnou.

 • Zátěž spojená se shromažďováním údajů se v jednotlivých zemích značně liší, především podle toho, jaké jsou k dispozici vnitrostátní systémy sestavování údajů. Na základě vzorku vykazujících zemí, které poskytly příslušné informace, se konkrétně zdá, že:

  1. průměrná doba, kterou respondenti potřebují k vykázání údajů o jednom vozidle s jízdami v průběhu období zjišťování, byla odhadnuta na 10 až 45 minut, v závislosti na používaném systému shromažďování údajů,
  2. průměrná doba, kterou respondenti potřebují k vykázání údajů o jednom vozidle bez činnosti v průběhu období zjišťování, byla odhadnuta na přibližně 2 až 7 minut,
  3. možnost shromažďovat a odesílat údaje v elektronické formě výrazně snižuje zátěž respondentů spojenou s vykazováním.

Je třeba poznamenat, že zátěž způsobenou shromažďováním údajů z průzkumu provedeného v rámci nařízení (EU) č. 70/2012 kompenzuje přidaná hodnota výsledné statistiky. Konkrétně:

 • Komise spravuje důvěrná mikrodata poskytovaná jednotlivými členskými státy a sestavuje podrobné vnitrostátní údaje (přehledy D). Tyto přehledy umožňují každé vykazující zemi mít úplné statistické informace o všech operacích v silniční nákladní dopravě na jejím území kdekoli v EU (kromě Malty), ve Švýcarsku a v Norsku. Provádění tohoto nařízení a služba poskytovaná Komisí zamezují duplikaci shromažďování údajů na vnitrostátní úrovni, pokud jde o zahraniční nákladní vozidla.

 • Zúčastněné země mají na vytvářených statistikách velký zájem; výsledky zjišťování poskytly přidanou hodnotu a mají zásadní význam pro sledování trhu v oblasti silniční nákladní dopravy v Evropě.

 • Shromažďování a správa informací na úrovni mikrodat poskytuje pružnost při plnění konkrétních potřeb politiky EU, kde jsou vyžadovány statistické informace, a to neprodleně a aniž by to vyžadovalo další úsilí na vnitrostátní úrovni. Tyto informace často vyžadují útvary politiky k vypracování zpráv nebo vyhodnocení příslušných právních předpisů a cílů politik.

2.4. Snížení a zjednodušení administrativní zátěže

Komise má neustálý zájem o snížení a zjednodušení administrativní zátěže. Komise na základě zpětné vazby členských států ve spolupráci s národními statistickými úřady provádí zvláštní opatření ke snížení zátěže orgánů členských států a respondentů zjišťování vyplývající se shromažďování údajů a vytváření zpráv. Tato opatření zahrnují:

1. vývoj nástrojů pro snadnější předávání údajů týkajících se regionů (NUTS 3);

2. vývoj automatizovaných nástrojů pro předávání a validaci mikrodat a běžné postupy, které členským státům poskytují pro každý soubor údajů zpětnou vazbu o kvalitě údajů a o konkrétních chybách;

3. podporu a pomoc při sestavování elektronických dotazníků a on-line systémů předávání údajů na vnitrostátní úrovni;

4. pořádání pravidelných setkání národních odborníků z členských států (pracovní skupiny) a odborníků ze sousedních zemí za účelem výměny osvědčených postupů a diskuse o kvalitě údajů, problémech a řešeních.

2.5. Validace údajů a kvalita obdržených statistických údajů

Zatímco za kvalitu provádění zjišťování týkajícího se silniční nákladní dopravy zodpovídají členské státy, Komise přijímá veškerá opatření ke zjištění chyb v obdržených údajích a udržuje fungující a spolehlivý systém IT pro validaci a zpracování údajů. Komise pravidelně poskytuje členským státům zpětnou vazbu o otázkách, které mohou vyžadovat další šetření.

Vykazující země vyvíjejí veškeré

Nahrávám...
Nahrávám...