dnes je 23.4.2024

Input:

Spotřební daň

19.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.12 Spotřební daň

Petr Škapa

Dne 23. 10. 2003 vstoupil v platnost zákon o spotřební dani č. 353/2003 Sb. Tento zákon upravuje podmínky zdanění minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků. Zákon pro tyto komodity zboží používá jednotný název "vybrané výrobky". Dále pak jsou zákonem stanoveny podmínky pro přepravu, přijímání, skladování a výrobu vybraných výrobků.

Základní pojmy

Podmíněné osvobození od daně je odklad povinnosti daň přiznat, vyměřit a zaplatit do dne uvedení vybraných výrobků, na něž se vztahuje režim podmíněného osvobození od daně, do volného daňového oběhu.

Daňovým skladem je prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, ve kterém provozovatel daňového skladu vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá a odesílá, přičemž hranice takovéhoto místa nesmějí být přerušeny.

Provozovatel daňového skladu (daňový subjekt) je osoba, jíž příslušný celní úřad vydal povolení k provozování daňového skladu.

Oprávněný příjemce je osoba, která není provozovatelem daňového skladu a která na základě povolení vydaného celním úřadem opakovaně nebo jednorázově přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravené z jiného členského státu. Oprávněný příjemce oproti provozovateli daňového skladu nesmí vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat.

Uvedením do volného daňového oběhu je každé i protiprávní:

  • vyjmutí vybraných výrobků z režimu podmíněného osvobození od daně,

  • výroba vybraných výrobků mimo režim podmíněného osvobození od daně (mimo daňový sklad),

  • dovoz vybraných výrobků mimo režim podmíněného osvobození od daně.

  • Dále každé skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, že se jedná o výrobky zdaněné (prokazování např. formou daňových nebo přepravních dokladů), nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně.

Výrobou je pro účely zákona o SPD proces, při kterém:

  • vybraný výrobek vznikne,

  • z vybraného výrobku vznikne jiný vybraný výrobek,

  • z minerálního oleje jednoho čísla kombinované nomenklatury vznikne minerální olej jiné kombinované nomenklatury.

Doprava vybraných výrobků

Ve vztahu k dopravě vybraných výrobků je vždy nutné rozlišovat, zda jsou přepravovány v podmíněném režimu osvobození od daně nebo již uvolněné do volného daňového režimu.

Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu

V souladu s § 5 zákona o SPD je nutné na daňovém území České republiky v jakýkoliv moment (tedy i v průběhu přepravy či skladování) prokázat zdanění vybraných výrobků. Správce daně (celní správa) tedy bude při kontrole zdanění vybraných výrobků vyžadovat předložení daňového dokladu, dokladu o prodeji nebo dokladu o dopravě vybraných výrobků. Tyto doklady musejí splňovat náležitosti stanovené uvedeným paragrafem, především pak přesnou identifikaci výrobků, u nichž spotřební daň vznikla, a výši spotřební daně celkem.

V případě, kdy mají být přepravovány vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu do jiného členského státu EU, musí být pro tuto přepravu v souladu s § 31 zákona o SPD vystaven třídílný zjednodušený průvodní doklad, jehož podoba je vystavena na webových stránkách celní správy.

Vzhledem k možnosti nárokovat vrácení SPD dodáním vybraných výrobků mimo daňové území ČR stanovuje zákon o SPD následující postup.

Před samotným zahájením přepravy vybraných výrobků musí budoucí žadatel o vratku SPD informovat správce daně (celní úřad) o zamýšleném záměru podat žádost o vrácení daně. Tato žádost je podávána volnou formou a musí mimo jiné obsahovat popis zboží a čísla daňových dokladů, kterými se prokazuje, že daň z vybraných

Nahrávám...
Nahrávám...