dnes je 19.7.2019
Input:

Služby související s přepravou zboží

17.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.2
Služby související s přepravou zboží

Ing. Dagmar Fitříková

Dopravci a spediční firmy zajišťují na různých územích nejen přepravu zboží, ale v některých případech i tzv. služby související s přepravou zboží. Pro zajištění správného postupu při uplatnění DPH při poskytování těchto služeb je rozhodující stanovení místa plnění. Pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí služeb souvisejících s přepravou zboží upravená zákonem o DPH se s účinností od 1. 1. 2016 nemění.

Služby související s přepravou zboží

Zákon o DPH upravuje místo plnění při poskytnutí služeb souvisejících s přepravou zboží, ale nevymezuje, které konkrétní služby do této kategorie služeb patří. V případě služeb souvisejících s přepravou zboží poskytovaných pro osobu nepovinnou k dani je v § 10g písm. a) ZDPH specifikováno, že místo plnění se určí podle místa, kde je předmětná služba skutečně poskytnuta, pouze u služeb „souvisejících s přepravou zboží, jako je nakládka, vykládka, manipulace a podobná služba”. U služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží, tj. mimo jiné i u služeb souvisejících s přepravou zboží při dovozu a vývozu, se plátce daně může dostat do situace, kdy je jím takto poskytnutá nebo přijatá služba s místem plnění v tuzemsku od daně osvobozena podle § 69 odst. 3 ZDPH.

Pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí služeb souvisejících s přepravou zboží

Základní informace týkající se pravidel pro určení místa plnění při poskytování služeb, které je plátce povinen respektovat, jsou uvedeny v kap. Práva a povinnosti dopravce při uplatňování DPH v tuzemsku. Z těchto principů je nutné vycházet i při stanovení místa plnění při poskytování služeb, které patří do kategorie služeb souvisejících s přepravou zboží. Základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 1 ZDPH, podle kterého se místo plnění při poskytnutí služeb neuvedených v § 10 a § 10a až § 10i ZDPH stanoví podle sídla, místa podnikání, popř. podle umístění provozovny příjemce služby, se použije pouze v případě, že jde o službu neuvedenou ve výjimkách ze základního pravidla a poskytovanou osobě povinné k dani. Taková situace nastane v případě, že je služba související s přepravou zboží poskytována osobě povinné k dani. Pokud je stejná služba poskytována osobě nepovinné k dani, jde o službu uvedenou v § 10g ZDPH, tj. v tzv. výjimce ze základního pravidla. V těchto případech nelze pro určení místa plnění použít základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 2 ZDPH. Pokud je příjemcem takto poskytovaných služeb osoba nepovinná k dani, je nutné při určení místa plnění respektovat pravidlo upravené v § 10g ZDPH. Naproti tomu služby související s přepravou zboží poskytované pro osobu povinnou k dani nejsou v § 10 a § 10a až § 10i ZDPH uvedeny, a proto se místo plnění v těchto případech určuje podle základního pravidla vymezeného v § 9 odst. 1 ZDPH.

Místo plnění při poskytnutí služby související s přepravou zboží

Jak již bylo výše zdůrazněno, při poskytování služeb souvisejících s přepravou zboží je nutné rozlišovat, kdo je v pozici příjemce služby. Místo plnění při poskytování služeb souvisejících s přepravou zboží pro osobu nepovinnou k dani je upraveno v § 10g ZDPH, tzn., že takto poskytované služby patří mezi výjimky, u kterých se místo určí podle pravidla upraveného tímto ustanovením, nikoli podle základního pravidla vymezeného v § 9 odst. 2 ZDPH. Naproti tomu tytéž služby, tj. služby související s přepravou zboží, pokud jsou poskytovány pro osobu povinnou k dani, nepatří do kategorie služeb uvedených ve výjimkách ze základního pravidla, a proto se v těchto případech určuje místo plnění podle základního pravidla upraveného v § 9 odst. 1 ZDPH. U služeb souvisejících s přepravou zboží s místem plnění v tuzemsku, pokud jde o služby přímo vázané na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží, je nutné si uvědomit, že při splnění podmínek stanovených v § 69 odst. 3 ZDPH jsou takto poskytnuté služby od daně osvobozeny.

V následujícím textu je na konkrétních příkladech provedeno vyhodnocení místa plnění při poskytování služeb souvisejících s přepravou zboží, a to s rozlišením na situace, kdy je taková služba poskytnuta osobě povinné k dani a kdy osobě nepovinné k dani. Místo plnění u posuzovaných služeb je v níže uvedených příkladech řešeno variantně, tzn., že v pozici poskytovatele služby je český plátce a v pozici příjemce služby související s přepravou zboží je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku i mimo tuzemsko a pro srovnání je místo plnění u služeb souvisejících s přepravou zboží vyhodnoceno v případech, kdy je v pozici příjemce služby osoba nepovinná k dani. Služby související s přepravou jsou v návaznosti na určení místa plnění posouzeny i v případech, kdy je český plátce v pozici příjemce takové služby. Součástí řešení každého příkladu je i postup při uvádění údajů týkajících se přijatých nebo poskytovaných služeb uvnitř EU a ve vztahu k třetím zemím v daňovém přiznání k DPH a popř. v souhrnném hlášení.

Služby související s přepravou zboží pro osobu nepovinnou k dani

Pokud poskytuje plátce službu přímo související s přepravou zboží pro osobu nepovinnou k dani, použije pro určení místa plnění pravidlo vymezené v § 10g ZDPH. V ustanovení § 10g ZDPH jsou jako služby přímo související s přepravou zboží uvedeny činnosti, jako je nakládka, vykládka, manipulace se zbožím a podobně. Podle § 10g ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží osobě nepovinné k dani místo, kde je předmětná služba skutečně poskytnuta. Při určení místa plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravní službou pro osobu nepovinnou k dani, pokud jde o služby, jako je nakládka, vykládka, manipulace se zbožím a podobná činnost, se při určení místa plnění nepoužije základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 2 ZDPH, ale místo plnění se určí podle místa, kde je taková služba skutečně poskytnuta.

Příklad 1:

Plátce zajistil pro českého občana, nepodnikatele, za úplatu nakládku a vykládku nábytku v místě zahájení a ukončení přepravy. Předmětný nábytek byl jiným plátcem (dopravcem) přepraven z Prahy do Ostravy. Příjemcem služby je osoba nepovinná k dani. Místo plnění se při poskytnutí služby – nakládky a vykládky zboží – stanoví podle § 10g ZDPH, tj. podle místa, kde je nakládka a vykládka nábytku skutečně poskytnuta, a to je v daném případě na v tuzemsku. Takto poskytnutá služba podléhá české DPH. Jde o službu neuvedenou v příloze č. 2 ZDPH, tzn., že podléhá základní sazbě daně (§ 47 ZDPH).

Příklad 2:

Plátce zajistil pro slovenského občana, nepodnikatele, nakládku nábytku, který byl jiným plátcem (dopravcem) přepraven z Prahy do Bratislavy. Za nakládku zboží požaduje český plátce uhradit částku 1 210 Kč. Příjemcem takto poskytnuté služby je osoba nepovinná k dani s místem pobytu na Slovensku. Místo plnění se při poskytnutí služby – nakládky nábytku – stanoví podle § 10g ZDPH, tj. podle místa, kde je nakládka nábytku skutečně poskytnuta, a to je v daném případě v tuzemsku. Takto poskytnutá služba podléhá české DPH. Jde o službu neuvedenou v příloze č. 2 ZDPH, tzn., že podléhá základní sazbě daně (§ 47 ZDPH).

Příklad 3:

Plátce zajistil pro slovenského občana, nepodnikatele, nakládku nábytku v místě zahájení přepravy a vykládku nábytku v místě ukončení přepravy. Přepravu nábytku z Prahy do Bratislavy zajistila jiná přepravní firma. Za nakládku zboží požaduje český plátce uhradit částku 1 210 Kč. Za vykládku zboží požaduje český plátce uhradit rovněž částku 1 210 Kč. Příjemcem takto poskytnutých služeb je osoba nepovinná k dani s místem pobytu na Slovensku. Místo plnění se při poskytnutí služby – nakládky a vykládky nábytku – stanoví podle § 10g ZDPH, tj. podle místa, kde jsou posuzované služby skutečně realizovány, a to je v daném případě v tuzemsku (nakládka) a na Slovensku (vykládka). Úplata za nakládku nábytku podléhá české DPH. Jde o službu neuvedenou v příloze č. 2 ZDPH, tzn., že podléhá základní sazbě daně (§ 47 ZDPH). Úplata za vykládku nábytku realizovaná v Bratislavě nepodléhá české DPH, protože jde o poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko. U takto poskytnuté přepravní služby nevzniká českému dopravci, plátci daně, povinnost přiznat daň v tuzemsku. Český plátce daně je však povinen registrovat se k DPH na Slovensku a zde mu vzniká z úplaty sjednané za vykládku nábytku povinnost přiznat a zaplatit slovenskou DPH ve výši sazby daně platné na Slovensku.

Služby související s přepravou zboží pro osobu povinnou k dani

Služby související s přepravou zboží uskutečněné ve prospěch osoby povinné k dani nepatří do kategorie služeb uvedených ve výjimkách ze základního pravidla, a proto se pro určení místa plnění v těchto případech použije základní pravidlo upravené v § 9 odst. 1 ZDPH. Podle § 9 odst. 1 ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby související s přepravou zboží pro osobu povinnou k dani místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání. Pokud je služba související s přepravou zboží pro osobu povinnou k dani poskytnuta provozovně příjemce služby, určí se místo plnění podle umístění této provozovny. Pro určení místa plnění při poskytnutí služby související s přepravou zboží pro osobu povinnou k dani není důležité, kde je předmětná služba fakticky realizována, ale kde má osoba povinná k dani (příjemce služby) své sídlo, místo podnikání, popř. kde má umístěnu provozovnu, pokud jsou předmětné služby poskytnuty pro tuto provozovnu. Pokud má příjemce služby související s přepravou zboží sídlo, místo podnikání, popř. provozovnu, mimo území ČR, určí se místo plnění vždy mimo tuzemsko. Splnění podmínek vymezených v § 69 odst. 3 ZDPH umožňuje uplatnění osvobození od daně u služeb přímo vázaných na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 ZDPH a u služeb přímo vázaných na vývoz zboží s výjimkou služeb uvedených v § 51 ZDPH, pokud zákon o DPH nestanoví jinak.

Příklad 4:

Český plátce zajišťuje pro českou obchodní korporaci, rovněž plátce, za úplatu nakládku zboží v místě zahájení přepravy, tj. v Německu, a také jeho vykládku, která je realizována v ČR. Příjemcem takto