dnes je 24.1.2019
Input:

Služby související s přepravou zboží

17.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.2
Služby související s přepravou zboží

Ing. Dagmar Fitříková

Dopravci a spediční firmy zajišťují na různých územích nejen přepravu zboží, ale v některých případech i tzv. služby související s přepravou zboží. Pro zajištění správného postupu při uplatnění DPH při poskytování těchto služeb je rozhodující stanovení místa plnění. Pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí služeb souvisejících s přepravou zboží upravená zákonem o DPH se s účinností od 1. 1. 2016 nemění.

Služby související s přepravou zboží

Zákon o DPH upravuje místo plnění při poskytnutí služeb souvisejících s přepravou zboží, ale nevymezuje, které konkrétní služby do této kategorie služeb patří. V případě služeb souvisejících s přepravou zboží poskytovaných pro osobu nepovinnou k dani je v § 10g písm. a) ZDPH specifikováno, že místo plnění se určí podle místa, kde je předmětná služba skutečně poskytnuta, pouze u služeb „souvisejících s přepravou zboží, jako je nakládka, vykládka, manipulace a podobná služba”. U služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží, tj. mimo jiné i u služeb souvisejících s přepravou zboží při dovozu a vývozu, se plátce daně může dostat do situace, kdy je jím takto poskytnutá nebo přijatá služba s místem plnění v tuzemsku od daně osvobozena podle § 69 odst. 3 ZDPH.

Pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí služeb souvisejících s přepravou zboží

Základní informace týkající se pravidel pro určení místa plnění při poskytování služeb, které je plátce povinen respektovat, jsou uvedeny v kap. Práva a povinnosti dopravce při uplatňování DPH v tuzemsku. Z těchto principů je nutné vycházet i při stanovení místa plnění při poskytování služeb, které patří do kategorie služeb souvisejících s přepravou zboží. Základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 1 ZDPH, podle kterého se místo plnění při poskytnutí služeb neuvedených v § 10 a § 10a až § 10i ZDPH stanoví podle sídla, místa podnikání, popř. podle umístění provozovny příjemce služby, se použije pouze v případě, že jde o službu neuvedenou ve výjimkách ze základního pravidla a poskytovanou osobě povinné k dani. Taková situace nastane v případě, že je služba související s přepravou zboží poskytována osobě povinné k dani. Pokud je stejná služba poskytována osobě nepovinné k dani, jde o službu uvedenou v § 10g ZDPH, tj. v tzv. výjimce ze základního pravidla. V těchto případech nelze pro určení místa plnění použít základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 2 ZDPH. Pokud je příjemcem takto poskytovaných služeb osoba nepovinná k dani, je nutné při určení místa plnění respektovat pravidlo upravené v § 10g ZDPH. Naproti tomu služby související s přepravou zboží poskytované pro osobu povinnou k dani nejsou v § 10 a § 10a až § 10i ZDPH uvedeny, a proto se místo plnění v těchto případech určuje podle základního pravidla vymezeného v § 9 odst. 1 ZDPH.

Místo plnění při poskytnutí služby související s přepravou zboží

Jak již bylo výše zdůrazněno, při poskytování služeb souvisejících s přepravou zboží je nutné rozlišovat, kdo je v pozici příjemce služby. Místo plnění při poskytování služeb souvisejících s přepravou zboží pro osobu nepovinnou k dani je upraveno v § 10g ZDPH, tzn., že takto poskytované služby patří mezi výjimky, u kterých se místo určí podle pravidla upraveného tímto ustanovením, nikoli podle základního pravidla vymezeného v § 9 odst. 2 ZDPH. Naproti tomu tytéž služby, tj. služby související s přepravou zboží, pokud jsou poskytovány pro osobu povinnou k dani, nepatří do kategorie služeb uvedených ve výjimkách ze základního pravidla, a proto se v těchto případech určuje místo plnění podle základního pravidla upraveného v § 9 odst. 1 ZDPH. U služeb souvisejících s přepravou zboží s místem plnění v tuzemsku, pokud jde o služby přímo vázané na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží, je nutné si uvědomit, že při splnění podmínek stanovených v § 69 odst. 3 ZDPH jsou takto poskytnuté služby od daně osvobozeny.

V následujícím textu je na konkrétních příkladech provedeno vyhodnocení místa plnění při poskytování služeb souvisejících s přepravou zboží, a to s rozlišením na situace, kdy je taková služba poskytnuta osobě povinné k dani a kdy osobě nepovinné k dani. Místo plnění u posuzovaných služeb je v níže uvedených příkladech řešeno variantně, tzn., že v pozici poskytovatele služby je český plátce a v pozici příjemce služby související s přepravou zboží je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku i mimo tuzemsko a pro srovnání je místo plnění u služeb souvisejících s přepravou zboží vyhodnoceno v případech, kdy je v pozici příjemce služby osoba nepovinná k dani. Služby související s přepravou jsou v návaznosti na určení místa plnění posouzeny i v případech, kdy je český plátce v pozici příjemce takové služby. Součástí řešení každého příkladu je i postup při uvádění údajů týkajících se přijatých nebo poskytovaných služeb uvnitř EU a ve vztahu k třetím zemím v daňovém přiznání k DPH a popř. v souhrnném hlášení.

Služby související s přepravou zboží pro osobu nepovinnou k dani

Pokud poskytuje plátce službu přímo související s přepravou zboží pro osobu nepovinnou k dani, použije pro určení místa plnění pravidlo vymezené v § 10g ZDPH. V ustanovení § 10g ZDPH jsou jako služby přímo související s přepravou zboží uvedeny činnosti, jako je nakládka, vykládka, manipulace se zbožím a podobně. Podle § 10g ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží osobě nepovinné k dani místo, kde je předmětná služba skutečně poskytnuta. Při určení místa plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravní službou pro osobu nepovinnou k dani, pokud jde o služby, jako je nakládka, vykládka, manipulace se zbožím a podobná činnost, se při určení místa plnění nepoužije základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 2 ZDPH, ale místo plnění se určí podle místa, kde je taková služba skutečně poskytnuta.

Příklad 1:

Plátce zajistil pro českého občana, nepodnikatele, za úplatu nakládku a vykládku nábytku v místě zahájení a ukončení přepravy. Předmětný nábytek byl jiným plátcem (dopravcem) přepraven z Prahy do Ostravy. Příjemcem služby je osoba nepovinná k dani. Místo plnění se při poskytnutí služby – nakládky a vykládky zboží – stanoví podle § 10g ZDPH, tj. podle místa, kde je nakládka a vykládka nábytku skutečně poskytnuta, a to je v daném případě na v tuzemsku. Takto poskytnutá služba podléhá české DPH. Jde o službu neuvedenou v příloze č. 2 ZDPH, tzn., že podléhá základní sazbě daně (§ 47 ZDPH).

Příklad 2:

Plátce zajistil pro slovenského občana, nepodnikatele, nakládku nábytku, který byl jiným plátcem (dopravcem) přepraven z Prahy do Bratislavy. Za nakládku zboží požaduje český plátce uhradit částku 1 210 Kč. Příjemcem takto poskytnuté služby je osoba nepovinná k dani s místem pobytu na Slovensku. Místo plnění se při poskytnutí služby – nakládky nábytku – stanoví podle § 10g ZDPH, tj. podle místa, kde je nakládka nábytku skutečně poskytnuta, a to je v daném případě v tuzemsku. Takto poskytnutá služba podléhá české DPH. Jde o službu neuvedenou v příloze č. 2 ZDPH, tzn., že podléhá základní sazbě daně (§ 47 ZDPH).

Příklad 3:

Plátce zajistil pro slovenského občana, nepodnikatele, nakládku nábytku v místě zahájení přepravy a vykládku nábytku v místě ukončení přepravy. Přepravu nábytku z Prahy do Bratislavy zajistila jiná přepravní firma. Za nakládku zboží požaduje český plátce uhradit částku 1 210 Kč. Za vykládku zboží požaduje český plátce uhradit rovněž částku 1 210 Kč. Příjemcem takto poskytnutých služeb je osoba nepovinná k dani s místem pobytu na Slovensku. Místo plnění se při poskytnutí služby – nakládky a vykládky nábytku – stanoví podle § 10g ZDPH, tj. podle místa, kde jsou posuzované služby skutečně realizovány, a to je v daném případě v tuzemsku (nakládka) a na Slovensku (vykládka). Úplata za nakládku nábytku podléhá české DPH. Jde o službu neuvedenou v příloze č. 2 ZDPH, tzn., že podléhá základní sazbě daně (§ 47 ZDPH). Úplata za vykládku nábytku realizovaná v Bratislavě nepodléhá české DPH, protože jde o poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko. U takto poskytnuté přepravní služby nevzniká českému dopravci, plátci daně, povinnost přiznat daň v tuzemsku. Český plátce daně je však povinen registrovat se k DPH na Slovensku a zde mu vzniká z úplaty sjednané za vykládku nábytku povinnost přiznat a zaplatit slovenskou DPH ve výši sazby daně platné na Slovensku.

Služby související s přepravou zboží pro osobu povinnou k dani

Služby související s přepravou zboží uskutečněné ve prospěch osoby povinné k dani nepatří do kategorie služeb uvedených ve výjimkách ze základního pravidla, a proto se pro určení místa plnění v těchto případech použije základní pravidlo upravené v § 9 odst. 1 ZDPH. Podle § 9 odst. 1 ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby související s přepravou zboží pro osobu povinnou k dani místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání. Pokud je služba související s přepravou zboží pro osobu povinnou k dani poskytnuta provozovně příjemce služby, určí se místo plnění podle umístění této provozovny. Pro určení místa plnění při poskytnutí služby související s přepravou zboží pro osobu povinnou k dani není důležité, kde je předmětná služba fakticky realizována, ale kde má osoba povinná k dani (příjemce služby) své sídlo, místo podnikání, popř. kde má umístěnu provozovnu, pokud jsou předmětné služby poskytnuty pro tuto provozovnu. Pokud má příjemce služby související s přepravou zboží sídlo, místo podnikání, popř. provozovnu, mimo území ČR, určí se místo plnění vždy mimo tuzemsko. Splnění podmínek vymezených v § 69 odst. 3 ZDPH umožňuje uplatnění osvobození od daně u služeb přímo vázaných na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 ZDPH a u služeb přímo vázaných na vývoz zboží s výjimkou služeb uvedených v § 51 ZDPH, pokud zákon o DPH nestanoví jinak.

Příklad 4:

Český plátce zajišťuje pro českou obchodní korporaci, rovněž plátce, za úplatu nakládku zboží v místě zahájení přepravy, tj. v Německu, a také jeho vykládku, která je realizována v ČR. Příjemcem takto

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz