dnes je 13.4.2024

Input:

Vybrané změny zákona o provozu na pozemních komunikacích

13.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10
Vybrané změny zákona o provozu na pozemních komunikacích

Mgr. Karel Kovář

V současné době prochází zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích rozsáhlou novelizací zahrnující nejen změny legislativního charakteru, ale změní se i výše sankcí za ukládané přestupky, včetně bodového hodnocení řidičů. Policie bude moci, oproti současnému stavu, projednávat více přestupků příkazem na místě, přičemž pokuta je podle závažnosti přestupku rozdělena do 4 pásem.

 • pásmo do 1 500 Kč

 • pásmo od 1 500 Kč do 2 000 Kč

 • pásmo od 2 500 Kč do 3 500 Kč

 • pásmo od 4 500 Kč do 5 500 Kč

Pokuty ukládané ve správním řízení mají rozpětí od 2.000 do 75.000 Kč; u dopravní nehody může viník zaplatit pokutu až 100.000 Kč. Zákaz řízení motorových vozidel u stanovených přestupků projednávaných ve správním řízení má rozpětí 4. – 36. měsíců. Současně dochází ke zrušení tzv. "opakovacích přestupků", to znamená vyjmenovaných přestupků spáchaných v průběhu 12 měsíců opakovaně, kde vedle pokuty následoval i zákaz řízení motorových vozidel v délce 1. – 6. měsíců. Tuto právní úpravu v novelizovaném zákoně plně nahrazuje bodové hodnocení řidičů.

Novelizovaný zákon vymezuje použití chodníku výhradně chodcům; jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není zákonem stanoveno jinak nebo pokud nejde o užití chodníku vozidlem základní složky integrovaného záchranného systému nezbytné k plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností nebo vozidlem obecní policie při plnění jejích úkolů.

Rozšiřuje se povinné použití ochranné přilby schváleného typu i pro osoby mladší 18 let přepravované na jízdním kole.

Změna nastává i u povinnosti řidiče mít na sobě oděvní doplňky opatřené reflexním materiálem. Podle současné právní úpravy se tato povinnost týká pouze řidičů, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; nově tato povinnost bude platit pro řidiče i v obci. Nadále zůstává tato povinnost pouze pro řidiče, netýká se spolucestujících ve vozidle a rovněž se tato povinnost netýká řidičů motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

Při zadržení řidičského průkazu, v případě jeho nepředložení řidičem, může policista řidičský průkaz prohlásit za zadržený a držitel takového řidičského průkazu má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne jeho prohlášení za zadržený, odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, že tak neučiní, hrozí ve správním řízení pokuta od 2.000 do 5.000 Kč. Obdobně se postupuje v případě zadržení osvědčení o registraci vozidla, které nebylo předloženo.

Řídi-li řidič vozidlo s řidičským průkazem, který byl prohlášen za zadržený nebo držitel řidičské oprávnění pozbyl, případně mu bylo odňato nebo pozastaveno nebo byl vydán exekuční příkaz, případně pokud předloží řidič při kontrole vozidla osvědčení o registraci vozidla, které bylo prohlášeno za zadržené, lze ve správním řízení uložit pokutu v rozmezí od 7.000 do 25.000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel od 6. do 18. měsíců. S tímto přestupkem vzniká nové oprávnění pro policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka odejmout tento doklad a současně povinnost o tomto úkonu řidiči vystavit potvrzení a odejmutý doklad bezodkladně odevzdat příslušné obci s rozšířenou působností.

Policie České republiky je oprávněna zadržet řidičský průkaz na místě v případě:

 • Zavinění dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby.

 • Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky nebo v takové době, kdy je ještě řidič alkoholem nebo návykovou látkou ovlivněn.

 • Odmítnutí podrobit se vyšetření, zda je řidič ovlivněn alkoholem nebo návykovou látkou.

 • Řízení vozidla, aniž by byl řidič držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.

 • Řidič při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více.

Dále platí, že provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti a v případě, že nezná údaje k určení totožnosti řidiče, hrozí provozovateli pokuta od 7.000 do 25.000 Kč, přičemž institut osoby blízké zůstal nedotčen.

V případě, že řidič řídí motorové vozidlo a není držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu, ve správním řízení je třeba počítat s pokutou od 25.000 do 75.000 Kč a zákazem řízení motorových vozidel od 18. do 36. měsíců.

Při přepravě nákladu zůstává v platnosti původní ustanovení, které ponechává povinnost odesilateli předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu na vozidle, ale pokud odesilatel tuto povinnost nesplní, vystavuje se nově ve správním řízení pokutě v rozmezí od 10.000 do 100.000 Kč.

Dopravně psychologické vyšetření se rozšiřuje o terapeutický program, to je program sociálního výcviku určený zejména pro osoby, které pozbyly řidičské oprávnění na základě rozhodnutí:

 • soudu nebo příslušného správního úřadu, při uložení zákazu řízení motorových vozidel na 18 měsíců a delším;

 • ve věcech trestního řízení, kterým bylo uloženo omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel;

 • kterým bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, pro jehož účely se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel nebo podmíněného zastavení trestního stíhání.

Absolvování terapeutického programu je podmínkou vrácení řidičského oprávnění. Jeho rozsah je stanoven 20 hodin s rozdělením do čtyř dnů (4 x 5 hodin). Dokladem o úspěšném absolvování terapeutického programu je certifikát. Předpokládaná cena má činit 14.000 Kč.

Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče profesionály, respektive držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E, a C1+E, který řídí vozidlo s hmotnostní převyšující 7.500 kg a držitele řidičských oprávnění D a D+E a podskupin, D1+E je beze změny, ale v případě, že se řidič nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření a řídí vozidlo, na něž je třeba takové vyšetření, hrozí mu ve správním řízení sankce od 2.000 do 5.000 Kč. (před novelou bylo rozpětí sankce 2.500 5.000 Kč).

Naproti tomu, ke změnám dochází u zdravotní způsobilosti řidiče. Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

Nově může na zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel upozornit obecní úřad obce s rozšířenou působností i policista, vojenský policista, strážník obecní policie nebo celník, zjistí-li skutečnost důvodně nasvědčující tomu, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

Pravidelné lékařské prohlídky zůstávají beze změny, vyjma případu, kdy se řidič nepodrobí pravidelné lékařské prohlídce, pokud se na něj vztahuje. Podle současné právní úpravy chybějící lékařská prohlídka představuje ve správním řízení pokutu v rozpětí od 5.000 do 10.000 Kč a současně zákaz řízení motorových vozidel na 6. až 12. měsíců. Nová právní úprava umožňuje takové zjištění projednat příkazem na místě pokutou do 1.500 Kč; ve správním řízení je rozpětí pokuty od 2.000 do 5.000 Kč. Zákaz řízení motorových vozidel byl u tohoto přestupku vypuštěn.

Poměrně zásadní změnou prochází řidičské oprávnění skupiny B, kdy osoba, které je držitelem skupiny B nejméně 2 roky, bude moci také řídit vozidla bez přípojného vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladu a jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3.500 kg, ale nepřevyšuje 4.250 kg, pokud:

a) jde o vozidla používající alespoň zčásti jako palivo nebo zdroj energie elektřinu, vodík, stlačený nebo zkapalněný zemní plyn, včetně biometanu, zkapalněný ropný plyn nebo mechanickou energii ze zásobníku nebo zdroje ve vozidle, včetně odpadního tepla,

b) je hmotnost převyšující 3 500 kg způsobena výlučně hmotností pohonného systému vozidla používajícího palivo nebo zdroj energie podle písmene a) ve srovnání s hmotností pohonného systému vozidla stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie, a

c) hmotnost přepravitelného nákladu ve vozidle používajícím palivo nebo zdroj energie podle písmene a) není zvýšena oproti hmotnosti přepravitelného nákladu ve vozidle stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie.

Nově řidičské oprávnění skupiny B bude možnost získat s písemným souhlasem zákonného zástupce ve věku 17 let, ale držitel oprávnění skupiny B, který nedosáhl věku 18 let je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor. Až 4 mentory, kteří musí být zapsáni v registru řidičů, si může zvolit řidič, který nedosáhl věku 18 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Mentorem může být osoba:

a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

d) která nemá zadržený řidičský průkaz,

e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod

f) která s takovým zápisem souhlasí.

Řídí-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.

Mentor nesmí vykonávat doprovod:

 1. pod vlivem alkoholu nebo návykové látky
 2. jeho schopnost je snížena v důsledku zdravotního stavu

Příslušná obec s rozšířenou působností zruší zápis mentora v registru řidičů:

a) požádal-li o to sedmnáctiletý řidič, nebo

b) přestal-li mentor splňovat některou z výše uvedených podmínek

Pokud by řidič, který nedosáhl věk 18 let, řídil vozidlo a neměl doprovod mentora, hrozí mu ve správním řízení pokuta od 2.000 do 5.000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na 6 až 12 měsíců.

Novelizovaný zákon rovněž zpřísňuje podmínky pro začínající řidiče, kteří poprvé získali řidičské oprávnění, přičemž není rozhodující, v jakém věku žadatel poprvé jakékoli řidičské oprávnění získal. Při rozšíření řidičského oprávnění se již nejedná o začínajícího řidiče.

Pokud začínající řidič ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. Nepředloží-li potvrzení do 3 měsíců ode dne doručení výzvy k absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů, pozbývá uplynutím posledního dne této lhůty řidičské oprávnění a je povinen nejpozději v tento den odevzdat příslušné obci s rozšířenou působností řidičský průkaz. Účelem dopravně psychologického pohovoru v předepsaném rozsahu 4 hodin je získání a prohloubení znalostí o nejčastějších příčinách dopravních nehod a jejich předcházení a o prevenci řešení mimořádných situací v provozu na pozemních komunikacích.

Povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor musí rovněž osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyla v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění. Pokud ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, je

Nahrávám...
Nahrávám...