dnes je 25.3.2023

Input:

Školení řidičů referentů

4.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10
Školení řidičů referentů

Mgr. Karel Kovář

Úvod

Řidiči tzv. referentských vozidel, řídící vozidla kategorie:

 • L – motocykly, včetně čtyřkolek;

 • M1 – motorová vozidla určená především pro přepravu osob s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa řidiče;

 • N1 – vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 t vozidla;

 • T, C – traktory kolové nebo pásové;

 • SS – pracovní stroje samojízdné,

používané pro výkon povolání, zaměstnání nebo podnikání by měli každoročně absolvovat školení zaměřené prioritně na zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podle zákoníku práce toto školení organizuje zaměstnavatel, který jej zajistí sám z vlastních zdrojů a prostředků, případně může tímto školením pověřit nějakou organizaci zabývající se školením řidičů, např. ČESMAD BOHEMIA, nebo kteroukoli registrovanou autoškolu. Bude-li školení zakončeno přezkoušením, je na úvaze organizátora školení. Zajistil-li zaměstnavatel pro své řidiče takové školení, kontroluje inspektorát bezpečnosti práce.

Školení zaměřené na odbornou způsobilost řidičů pro účely profesní způsobilosti se musí podrobit řidiči vozidel skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, které zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se týká kategorie vozidel:

 • M2 – vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a maximální hmotností nepřevyšující 5 t,

 • M3 – vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a maximální hmotností převyšující 5 t,

 • N2 – vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 t, ale nepřevyšující 12 t,

 • N3 – vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 12 t.

Zúčastní-li se řidič pravidelného školení v rámci profesní způsobilosti řidičů podle ustanovení § 48 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění novel, není nutné absolvovat v této oblasti další školení.

Řidičské průkazy

Od 1. 7. 2018 došlo ke změně ve vydávání řidičských průkazů, kdy je možné podat žádost o vydání:

 • řidičského průkazu,

 • mezinárodního řidičského průkazu,

 • průkazu profesní způsobilosti řidiče (zapsání kódu 95),

 • paměťové karty řidiče,

na kterékoli obci s rozšířenou působností. Žádost o vydání řidičského průkazu se podává písemnou formu a musí v ní být uvedeno:

 • jméno a příjmení žadatele,

 • datum a místo narození, včetně rodného čísla,

 • adresa trvalého nebo dlouhodobého pobytu žadatele.

Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu se předkládá doklad totožnosti (občanský průkaz), a je-li žadatel držitelem řidičského průkazu, i řidičský průkaz. Nově již nebude potřeba mít fotografii, ale tato bude pořízena při podání žádosti na obci s rozšířenou působností (obdobný postup jako při podání žádosti o vydání občanského průkazu).

Výměna řidičského průkazu před uplynutím jeho platnosti (stát má stanovenou lhůtu pro vydání řidičského průkazu 20 kalendářních dní) se provádí bezplatně. Při podání nové žádosti po uplynutí platnosti řidičského průkazu je jeho vydání zpoplatněno. Žádost o vydání řidičského průkazu je rovněž zpoplatněna, má-li být vyřízena ve zkrácené lhůtě (5 pracovních dnů). Držitel řidičského průkazu je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na obci s rozšířenou působností, kde byla žádost podána. Rovněž je držitel řidičského průkazu povinen odevzdat řidičský průkaz, jehož platnost skončila.

Dále vzniká povinnost odevzdat řidičský průkaz v případě:

 • Nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu řídit motorová vozidla.

 • Odnětí řidičských oprávnění.

 • Vzdání se řidičských oprávnění.

 • Jestliže se řidič zaváže zdržet se řízení motorových vozidel.

 • Pozbytí odborné nebo zdravotní způsobilosti.

Lhůta na odevzdání řidičského průkazu je stanovena do 5 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí nebo 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k odevzdání řidičského průkazu. Jeli držitel řidičského průkazu současně držitelem mezinárodního řidičského průkazu, případně paměťové karty řidiče, má povinnost odevzdat mezinárodní řidičský průkaz, případně i paměťovou kartu řidiče.

Není-li odevzdán řidičský průkaz (mezinárodní řidičský průkaz, paměťová karta řidiče) v uvedených lhůtách, může být uložena ve správním řízení sankce ve formě pokuty v rozpětí od 2500 do 5000 Kč.

Řidičské průkazy se od 19. ledna 2013 vydávají pro:

 • skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, B+E a T s platností na 10 let (členské státy mohou zvolit platnost až 15 let);

 • skupiny C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E s platností na 5 let (ve všech členských státech Evropské unie).

Držitel řidičského průkazu smí být držitelem pouze jednoho platného řidičského průkazu, ať již je vydán členským státem nebo státem třetí země. K řidičskému průkazu může mít pouze mezinárodní řidičský průkaz, který se vydává na dobu 3 let, přičemž jeho platnost nesmí být delší, než je platnost řidičského průkazu. Dále je důležité upozornit na skutečnost, že mezinárodní řidičský průkaz neosvědčuje řidičská oprávnění na území ČR, to znamená, že na území České republiky se jím řidič, který má vydaný řidičský průkaz v České republice, nesmí prokazovat.

Řidičský průkaz je neplatný:

 • uplynutím doby jeho platnosti,

 • pokud údaje uvedené v ŘP neodpovídají skutečnosti.

(Změny údajů, které jsou zaznamenány v řidičském průkazu, je jeho držitel povinen provést do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.)

 • Je-li poškozený tak, že záznamy v něm provedené jsou nečitelné (řidičský průkaz je veřejná listina).

 • Byla-li ohlášena jeho ztráta, odcizení, poškození nebo zničení.

Závěrem je třeba upozornit na skutečnost, že ne všechny úkony ohledně řidičského průkazu je možné provádět na kterékoli obci s rozšířenou působností, ale v níže uvedených případech musí být úřední úkon proveden na obci s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo dlouhodobého pobytu.

Jedná se zejména o tyto případy:

 • Podmínění omezení řidičského oprávnění v rámci zdravotní a odborné způsobilosti.

 • Odebrání řidičského oprávnění.

 • Pozastavení řidičského oprávnění.

 • Přezkoumání zdravotní způsobilosti.

 • Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.

 • Vrácení řidičského oprávnění.

 • Vydání řidičského průkazu v případě podmínění a omezení řidičského oprávnění nebo zrušení podmínění či omezení řidičského oprávnění.

 • Odevzdání řidičského průkazu v případech pozastavení řidičského oprávnění

 • Vrácení řidičského průkazu.

Zadržení řidičského průkazu, respektive zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, který je ukládán u vybraných přestupků, ve správním řízení (délka zákazu činnosti podle závažnosti spáchaného přestupku je v rozpětí od 1 měsíce do 2 let) musí správní orgán uložit vždy, na rozdíl u zákazu činnosti ukládaného u trestných činů, kde se tento zákaz ukládá alternativně pouze u trestných činů, které umožňují zákaz činnosti uložit. Jeho délku soudce, pokud se rozhodne zákaz činnosti uložit, může stanovit maximálně na 10 let. To znamená, že soudce v trestním řízení není uložením trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení vázán tak jako správní orgán ve správním řízení.

Policie České republiky může zadržet řidičský průkaz na místě pouze v případě:

 • Zavinění dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví.

 • Ujetí z místa dopravní nehody, kterou byl řidič povinen oznámit.

 • Odmítnutí podrobit se dechové zkoušce, a je-li tato zkouška pozitivní, lékařskému vyšetření a odběru krve.

 • Odmítnutí podrobit se vyšetření na zjištění ovlivnění návykovou látkou a následnému lékařskému vyšetření, jež je spojeno s odběrem moči a krve.

 • Řízení vozidla, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.

 • Řízení vozidla, ačkoli byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Od 1. 7. 2018 nastala změna v rozsahu řidičských oprávnění a pro kategorii vozidel M-1, a pokud povolená hmotnost takového vozidla překročí 3500 kg, je k jeho řízení nově předepsáno řidičské oprávnění minimálně skupiny D1, případně skupiny D, přičemž do 30. 6. 2018 k řízení takového vozidla postačovalo řidičské oprávnění C1 nebo C.

Pro řízení traktorů a pracovních strojů s povolenou hmotností nad 3500 kg je od 19. ledna 2013 předepsáno řidičské oprávnění skupiny T, tedy nepostačuje řidičské oprávnění skupiny C, případně C+E, které postačovalo do 19. ledna 2013.

Řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění je přestupkem, za který lze uložit ve správním řízení pokutu od 25 000 do 50 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v rozpětí od jednoho do dvou let. Pokud by bylo motorové vozidlo řízeno osobou, která má pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu zakazující řídit motorová vozidla, dopouští se taková osoba trestného činu uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění novel, kdy se konkrétně jedná o trestný čin podle ustanovení § 337 "Maření úředního rozhodnutí a vykázání".

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Řidiči motorových vozidel, kteří:

 • řídí vozidlo v pracovně právním vztahu a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

 • řídí vozidlo při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností, používají zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

 • využívají vozidlo k samostatné výdělečné činnosti,

 • řídí vozidlo jako učitelé pro výcvik řidičů v řízení motorových vozidel,

 • jsou držiteli řidičských oprávnění C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T,

se musejí podrobit vstupní lékařské prohlídce před zahájením činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám jednou za dva roky; pokud řidič dosáhne věku 50 let, je povinen absolvovat lékařskou prohlídku každoročně. Interval lékařských prohlídek se stanovuje od poslední provedené lékařské prohlídky. Nově u řidičů pracujících v noci není třeba provádět lékařskou prohlídku každoročně, jak tomu bylo do konce roku 2017, ale i na tyto řidiče se vztahuje interval dvou let, pokud nedosáhli věku 50 let.

Držitel řidičského oprávnění, který nepoužívá vozidlo k výdělečné činnosti, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce v 65 letech, následně v 68 letech a po dovršení věku 68 let každé 2 roky, přičemž lékařskou prohlídku může absolvovat nejdříve 6 měsíců před dovršením stanoveného věku. Lékařský posudek musí být zpracován na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR, nelze mít u sebe jeho kopii ani jej rozměrově nijak upravovat. Pokud řidič i v tomto věku řídí motorové vozidlo, které je druhem sjednané práce v pracovní smlouvě nebo jej používá k výdělečné činnosti, může uvedený posudek nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce.

Od 22. 3. 2018 vstoupila v platnost vyhláška č. 37/2018 Sb., která mění přílohu č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tato novela definuje nemoci nebo stavy vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení

Nahrávám...
Nahrávám...