dnes je 29.6.2022

Input:

Silniční daň: Uplatnění jako daňového výdaje

19.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6
Silniční daň: Uplatnění jako daňového výdaje

Ing. Karel Janoušek

Z hlediska daně z příjmů je důležité, zda silniční daň byla do daňových výdajů (nákladů) uplatněna:

  • správným subjektem,

  • ve správné výši a

  • ve správném zdaňovacím období.

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (ZDP), je silniční daň daňově uznatelným výdajem (nákladem). Samozřejmou podmínkou je, že daňový subjekt, který daň silniční uplatňuje jako daňový výdaj (náklad), je také poplatníkem daně za příslušné vozidlo. To je také zdůrazněno ustanovením § 25 odst. 1 písm. r) ZDP, podle kterého není daňovým výdajem (nákladem) daň zaplacená za jiného poplatníka (výjimky jsou uvedeny níže). Z toho také vyplývá, že v zásadě jen ten, kdo je poplatníkem daně silniční, si ji může uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (náklad).

V § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP není uvedena podmínka, že daňovým výdajem je zaplacená daň. Proto je u poplatníka vedoucího účetnictví daňově uznatelným nákladem předpis daňové povinnosti (účet 531 - Daň silniční). Účtování se pak bude provádět např. s těmito souvztažnostmi:

  • předpis 531/345,

  • platba zálohy, daně 345/211, 221,

  • doměrek daně 531/345,

  • platba doměrku 345/211, 221.

Vede-li poplatník daně daňovou evidenci podle § 7b ZDP, je daňovým výdajem skutečně a ve správné výši zaplacená daň.

U poplatníků, kteří uplatňují výdaje procentem z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7, nelze o zaplacenou silniční daň takto stanovené výdaje zvýšit (§ 7 odst. 8 ZDP). To se týká také poplatníků, kteří platí daň z příjmů paušální částkou podle § 7a ZDP.

Je-li předmětem daně vozidlo, které je společným jměním manželů (viz § 708 NOZ a další), je podle § 24 odst. 2 písm. u) ZDP daňovým výdajem silniční daň zaplacená tím z manželů, který je zapsán jako vlastník (provozovatel, držitel) motorového vozidla v technickém průkazu, i když je vozidlo používáno pro podnikání druhým z manželů. Přestože podle dikce ZDP jde o motorová vozidla, nebylo by vůbec logické, kdyby stejný postup nebyl uplatněn i u nemotorových silničních vozidel.

Daňovým výdajem je také silniční daň zaplacená veřejnou obchodní společností za společníka v. o. s. nebo komanditní společností za komplementáře k. s., který používá k pracovním cestám pro společnost vlastní vozidlo.

V případě sdružení osob bez právní subjektivity mohou být jednotlivými účastníky sdružení používána vozidla:

  • vlastní, nevnesená do sdružení,

  • vnesená (poskytnutá) do sdružení na základě smlouvy mezi jednotlivými účastníky sdružení, určená druhově nebo individuálně,

  • získaná (pořízená) z

Nahrávám...
Nahrávám...