dnes je 9.12.2022

Input:

Silniční daň: Praktické dotazy a příklady

28.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7
Silniční daň: Praktické dotazy a příklady

Ing. Karel Janoušek

Dotaz

Je předmětem silniční daně osobní automobil, který má právnická osoba vedený na účtu 022 – dlouhodobý hmotný majetek, uplatňuje daňové odpisy, ale jinak ho vůbec nepoužívá, protože automobil není v provozuschopném stavu?

Odpověď:

Předmětem daně silniční jsou podle ustanovení § 2 ZDSIL silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána  právnickou osobou. Bez ohledu na to, zda jsou používána, jsou předmětem daně nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Z toho je zřejmé, že uvedený osobní automobil, který nebyl ve skutečnosti používán, není předmětem daně silniční, i když byl zahrnut v obchodním majetku právnické osoby a odpisován.

Dotaz

Fyzická osoba-podnikatel uplatňuje při stanovení svého základu daně z příjmů výdaje paušálem, neúčtuje o výdajích spojených s provozem vozidla a nevede ani záznamy o používání vozidla. Musí platit silniční daň? Četl jsem, že v takovémto případě nemusí.

Odpověď:

V zákoně o dani silniční není žádné ustanovení, ve kterém by byla uvedena nějaká souvislost se způsobem uplatňování daňových výdajů (nákladů) při zjišťování výše daně z příjmů právnických či fyzických osob. Ve smyslu ustanovení § 2 ZDSIL jsou předmětem daně silniční v zásadě všechna silniční vozidla s tuzemskou standardní registrační značkou použitá v ČR k nebo v souvislosti se  samostatnou činností podle § 7 ZDP. Přímé uplatňování či neuplatňování výdajů souvisejících s vozidlem do základu daně z příjmů na to nemá vůbec žádný vliv. Jde pouze o to, zda vozidlo bylo či nebylo k uvedenému účelu použito, a pokud použito v ČR bylo, je předmětem daně silniční. To se netýká nákladních automobilů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaných v ČR a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaných v ČR, neboť tato vozidla jsou předmětem daně vždy, tj. i v případě, kdy nejsou vůbec používána.

Dotaz

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, používal svůj pick-up k podnikání pouze několik měsíců v roce. Platí silniční daň za celý rok, nebo pouze za tyto měsíce?

Odpověď:

Předmětem daně silniční jsou ve smyslu § 2 ZDSIL nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny pouze v těch kalendářních měsících, v nichž byly v ČR k činnosti anebo v souvislosti s činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti fyzické osoby podle ZDP.

Dotaz

Daňový subjekt zakoupil v květnu havarované vozidlo (s registrační značkou). Protože před uvedením vozidla do užívání musela být na tomto vozidle provedena oprava, bylo vozidlo použito k podnikání až v měsíci červenci, pak ještě v srpnu a září. V tomto měsíci daňový subjekt vozidlo prodal a k podnikání již nebylo používáno. Byl uvedený daňový subjekt povinen platit zálohy na daň silniční za toto vozidlo již od května, kdy vozidlo zakoupil?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že podle § 2 odst. 1 a § 9 ZDSIL se vozidlo registrované v ČR stává předmětem daně silniční až jeho použitím k příslušné zdaňované činnosti, bylo uvedené vozidlo předmětem daně v měsíci červenci, srpnu a září. Protože po prodeji nedošlo ke změně v osobě poplatníka, nebylo možno postupovat podle § 8 odst. 2 ZDSIL a uvedený daňový subjekt byl povinen zaplatit zálohy na daň do 15. října ve výši 3/12 příslušné roční sazby daně. Pro rok 2022 byla povinnost platit zálohy na daň na zdaňovací období roku 2022 prominuta Rozhodnutím ministra financí č. j. MF-8118/2022/3901-2 o prominutí záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2022. Prominutím těchto záloh na daň ale nedošlo k prominutí daně silniční za zdaňovací období roku 2022.

Jiný postup by byl v případě nákladního automobilu s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny nebo přípojného vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, neboť takové vozidlo by bylo předmětem daně po celý rok a ke změně v osobě poplatníka by tak došlo. V takovém případě by uvedenému daňovému subjektu skončila daňová povinnost v srpnu.

Dotaz

Provozujeme vysokozdvižnou plošinu, která je používána na stavbě a občas se převáží jako přívěs za vozidlem na jinou stavbu. V technickém průkazu je uvedeno v kolonce druh vozidla: PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ PV-O2-PS-J. Je tato plošina předmětem daně silniční?

Odpověď:

Při řešení problému je nejdříve nutno zjistit, zda jsou splněny podmínky uvedené v § 2 odst. 1 ZDSIL, tj. zda jde o silniční vozidlo. To lze zjistit z technického průkazu, kde je uvedeno, že jde o přívěs speciální, tj. druh vozidla PV, kategorie O2. Tato plošina je tedy nepochybně silniční vozidlo.

Dále je nutno zjistit, zda je toto vozidlo registrováno v ČR. V dotazu není uvedeno, zda toto vozidlo má registrační značku, nicméně z toho, že je přepravováno za vozidlem, lze předpokládat, že má.

Další otázkou, na niž je nutno odpovědět, je, zda je plošina provozována na území ČR. Z dotazu je nepochybné, že ano.

Posledním problémem, který je nezbytné vyřešit, je, zda je plošina používána k činnosti, z níž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů podle § 7 ZDP nebo § 18 ZDP. Opět z dotazu vyplývá kladná odpověď, neboť plošina je používána na stavbě a občas se převáží jako přívěs za autem na jinou stavbu.

Vzhledem k uvedenému je jednoznačně zřejmé, že tato plošina je předmětem daně silniční.

Dotaz

Máme stavební stroj Caterpillar, který má registrační značku jinou než běžné motorové vozidlo, pohybuje se po silnici a platíme za něj povinné pojištění z provozu vozidel. Máme platit silniční daň, když v technickém průkazu je uvedena kategorie vozidla SS?

Kromě uvedeného stroje používáme i pojízdné maringotky, za něž jsme také zaplatili povinné pojištění. Jsme povinni za ně platit silniční daň?

Odpověď:

V případě uvedeného stavebního stroje jde o pracovní stroj se zvláštní registrační značkou. Pracovní stroje nejsou silniční vozidla, a nejsou tedy ani předmětem silniční daně. Proto se za uvedený stroj neplatí zálohy na daň silniční ani daň.

Pokud jde o pojízdné maringotky, jde zpravidla o přípojná vozidla, která jsou předmětem daně silniční, pokud mají standardní registrační značku a jsou-li používána na pozemních komunikacích v ČR.

Dotaz

Speciální vozidlo – autojeřáb na podvozku Tatra s celkovou hmotností 20 tun - byl pro nedostatek práce v prostoji od 10. listopadu do 15. února. Musí se platit silniční daň za toto vozidlo za měsíce prosinec a leden?

Odpověď:

Na uvedené speciální vozidlo se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 3 ZDSIL, což znamená, že toto vozidlo není předmětem daně silniční nepřetržitě (ať je či není používáno). Je předmětem daně silniční pouze v těch kalendářních měsících, kdy je používáno právnickou osobou nebo fyzickou osobou v souvislosti s činností, z níž plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů. Prokáže-li tedy poplatník daně silniční, že uvedené vozidlo nebylo používáno po celý kalendářní měsíc prosinec a leden, nebude toto vozidlo předmětem daně v těchto měsících a nebude za tyto měsíce ani platit za předmětné vozidlo daň silniční.

Dotaz

Používáme k podnikání traktor, který má v technickém průkazu uvedeno, že jde o traktor kolový. Podle § 2 odst. 4 ZDSIL nejsou předmětem daně traktory zemědělské a lesnické. Musíme za náš traktor platit silniční daň?

Odpověď:

Přestože podle uvedeného ustanovení nejsou předmětem daně zemědělské a lesnické traktory, je z tohoto ustanovení také zřejmé, že předmětem daně nejsou zvláštní vozidla. Protože podle zákona č. 56/2001 Sb. jsou všechny traktory, bez ohledu na jejich podrobnější označení, zvláštními vozidly, nejsou předmětem daně silniční ani kolové, ani pásové traktory.

Dotaz

Podnikatel-fyzická osoba má vypůjčeno vozidlo od svého otce, který nepodniká. Je poplatníkem daně silniční podnikatel jako uživatel vozidla?

Odpověď:

Podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDSIL je poplatníkem daně provozovatel (vlastník) vozidla zapsaný v technickém průkazu, tj. otec podnikatele. Podnikatel by byl jako uživatel vozidla poplatníkem daně v případě uvedeném v § 4 odst. 1 písm. b) ZDSIL, tj. v případě, kdyby provozovatel uvedený v technickém průkazu zemřel anebo kdyby byl odhlášen z registru silničních vozidel.

Dotaz

Podnikatel si zakoupil v dubnu nový osobní automobil a v květnu na něm nechal provést přestavbu na používání LPG. Může uplatnit u tohoto automobilu osvobození od daně silniční podle § 3 písm. f) ZDSIL nebo až od dalšího zdaňovacího období podle § 14 ZDSIL?

Odpověď:

Provedení uvedené úpravy na používání jiného paliva není přestavbou vozidla, kterou by se měnil základ daně. Proto se v tomto případě ustanovení § 14 ZDSIL nepoužije. Osvobození podle § 3 písm. f) ZDSIL se na vozidlo vztahuje od kalendářního měsíce, v němž byla změna na používání LPG provedena.

Dotaz

Podnikatel provozující autoškolu zakoupil osobní automobil, v jehož technickém průkazu je uvedeno jako palivo buď benzín Natural 95, nebo LPG. Je tento automobil osvobozen od silniční daně?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3 písm. f) ZDSIL (bod 3) jsou od 1. 1. 2009 od daně silniční osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která používají jako palivo zkapalněný ropný plyn (LPG), nebo stlačený zemní plyn (CNG).

Protože v tomto ustanovení není jako podmínka osvobození od daně uvedena např. výlučnost použití LPG, je od daně osvobozeno nejen vozidlo, které používá jako palivo výlučně LPG, ale i vozidlo, které kromě tohoto paliva používá i palivo jiné (např. v uvedeném případě benzín Natural BA 95B). Od daně je tak uvedené vozidlo osvobozeno i v případě, kdy při startování, k zahřátí motoru, příp. i jinak výjimečně (např. při nedostatku LPG v nádrži) použije jako palivo benzín, tedy i v případě, že bude v kalendářním měsíci používat obě uvedené pohonné hmoty. Nepoužije-li však v kalendářním měsíci LPG ani jednou, nelze v tomto měsíci nárok na osvobození od daně uplatnit.

Nárok na uvedené osvobození od daně lze ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 ZDSIL uplatnit za celé kalendářní měsíce, v nichž byly splněny podmínky pro uplatnění osvobození od daně. To tedy v předmětném případě z hlediska prokazatelnosti prakticky znamená, že vozidlo lze od daně osvobodit za ty kalendářní měsíce, ve kterých byl do přídavné nádrže vozidla prokazatelně pořízen LPG.

Dotaz

Podnikatel má v obchodním majetku zahrnut automobil, který je zapsán v technickém průkazu jako sportovní vozidlo, toto vozidlo odpisuje. Vozidlo používá ke své podnikatelské činnosti. Musí za toto vozidlo platit silniční daň?

Odpověď:

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZDSIL jsou předmětem daně silniční vozidla registrovaná v registru silničních vozidel, tj. vybavená standardní registrační značkou.

Sportovní vozidlo je vozidlo zapsané v registru sportovních vozidel, kterému byl místo osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) vydán průkaz sportovního vozidla. Takové vozidlo je vybaveno zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla – viz § 23 písm. d) bod 5 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění.

Používání sportovního vozidla na pozemních komunikacích je povoleno pouze v místě a čase konání sportovních podniků pořádaných FAS AČR a nesmí být použito na pozemních komunikacích ani při tréninku či při jízdách do místa konání podniku a zpět. Je-li tedy uvedené vozidlo vybaveno zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla, nemůže být používáno na pozemních komunikacích a není tedy ani předmětem daně silniční. Není-li vozidlo předmětem daně silniční, neplatí se za něj zálohy na daň ani se neuvádí v daňovém přiznání.

Pokud by ke sportovnímu vozidlu byla vlastníku či provozovateli vozidla udělena registračním místem výjimka k použití na pozemních komunikacích mimo soutěž, bylo by toto vozidlo předmětem daně silniční v tom kalendářním měsíci, v němž bylo v dotazu uvedeným způsobem použito.

Má-li ale uvedené vozidlo přidělenu standardní registrační značku, je předmětem daně silniční v případě, že je použito v souvislosti se zdaňovaným příjmem nějaké osoby, tedy např. také při pracovní cestě. Jde-li o nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny se standardní registrační značkou, je předmětem daně silniční, i když není použito.

Dotaz

Podnikatel kupuje automobil na splátky. Do uhrazení celé kupní ceny bude v technickém průkazu uveden jako provozovatel prodávající.

Kupující podnikatel platí podle dohody s prodávajícím silniční daň. Je tato daň daňově uznatelným nákladem z pohledu daně z příjmů?

Odpověď:

Daň silniční je daňovým výdajem (nákladem) poplatníka daně silniční. Protože poplatníkem daně za vozidlo je v uvedeném případě provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu daného vozidla, není kupujícím podnikatelem uhrazená daň daňovým výdajem (nákladem) tohoto podnikatele.

Kromě toho to, že daň silniční uhradil podnikatel, který ještě není vlastníkem vozidla ani provozovatelem zapsaným v technickém průkazu vozidla, nezbavuje daňové povinnosti poplatníka daně, tj. prodávajícího, jenž je dosud jako provozovatel zapsán v technickém průkazu vozidla.

Dotaz

Podnikám jako fyzická osoba. V daňové evidenci jsem přešel na paušální výdaje a přestal jsem uplatňovat náklady na provoz vozidla. Vozidlo nemám v obchodním majetku. Proto nebudu za vozidlo platit silniční daň. Je nutné se z platby silniční daně odhlašovat?

Odpověď:

Předpokládám, že jde o silniční vozidlo, v jehož technickém průkazu jste zapsán jako provozovatel vozidla. Jestliže budete uvedené vozidlo i nadále požívat ke své samostatné činnosti podle § 7 ZDP nebo toto vozidlo bude takto použito někým jiným nebo pro někoho jiného, bude i nadále předmětem daně silniční s povinností tuto daň vč. záloh na daň platit. Pro rok 2022 byla povinnost platit zálohy na daň na zdaňovací období roku 2022 prominuta Rozhodnutím ministra financí č. j. MF-8118/2022/3901-2 o prominutí záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2022. Prominutím těchto záloh na daň ale nedošlo k prominutí daně silniční za zdaňovací období roku 2022.

Silniční vozidlo registrované v ČR není totiž předmětem daně silniční v zásadě pouze v případě, že není používáno k  samostatné činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. To, že není zahrnuto v obchodním majetku nebo v souvislosti s ním nejsou uplatňovány žádné výdaje (náklady), není pro účely daně silniční vůbec podstatné. Stejně tak není vůbec důležité, zda poplatník uplatňuje pro účely daně z příjmů výdaje v prokázané výši nebo zda výdaje stanoví procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, ani to, zda případně platí daň z příjmů paušální částkou podle § 7a ZDP. Jde-li o nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny nebo přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, pak není ani podstatné, zda je nebo není  vůbec používáno.

Vzhledem k uvedenému je případné zrušení registrace k dani silniční bezpředmětné, a nemělo by tedy být provedeno.

Dotaz

Podnikatel-fyzická osoba používá ke svým pracovním cestám svůj osobní automobil a přívěs za tento automobil. Může ke stanovení výše daně použít denní sazbu daně 25 Kč?

Odpověď:

Přestože si podnikatel uplatňuje do daňových výdajů (nákladů) cestovní náhrady podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, nemůže při stanovení výše daně silniční použít denní sazbu daně. Tuto sazbu může totiž použít výhradně zaměstnavatel, a to v případech uvedených v § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL, tj. při pracovních cestách svých zaměstnanců.

Dotaz

Zaměstnanec používá na pracovních cestách své vozidlo, které má v technickém průkazu uvedenou kategorii N1G. Lze u tohoto vozidla použít denní sazbu daně ve výši 25 Kč/den?

Odpověď:

Denní sazbu daně uvedenou v § 6 odst. 4 ZDSIL lze použít v případě uvedeném v ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL, tj. pouze v případě, kdy zaměstnanci příslušejí cestovní náhrady podle zákoníku práce za použití osobního automobilu anebo jeho přípojného vozidla. Protože v uvedeném případě jde o vozidlo kategorie N1G, tj. o nákladní automobil terénní, nelze u něj denní sazbu daně použít. Za uvedené vozidlo proto nebude poplatníkem daně silniční ani zaměstnavatel. Přestože jde o vozidlo zaměstnance použité na pracovní cestě, bude poplatníkem daně provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla, tj. v uvedeném případě zřejmě zaměstnanec. Ten pak při stanovení záloh na daň a výše daně použije roční sazbu uvedenou v § 6 odst. 1 ZDSIL (příp. sníženou anebo zvýšenou roční sazbu) a zálohu na daň bude platit ve výši 1/12 této roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, v němž vozidlo na pracovní cestě pro svého zaměstnavatele použil. Pro rok 2022 byla povinnost platit zálohy na daň na zdaňovací období roku 2022 prominuta Rozhodnutím ministra financí č. j. MF-8118/2022/3901-2 o prominutí záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2022. Prominutím těchto záloh na daň ale nedošlo k prominutí daně silniční za zdaňovací období roku 2022. Pokud by daň silniční za uvedené vozidlo zaplatil zaměstnavatel, šlo by o daň zaplacenou za jiného poplatníka, která by u zaměstnavatele byla daňově neuznatelným nákladem.

Dotaz

Musí zaměstnavatel platit silniční daň za soukromé vozidlo zaměstnance, které zaměstnanec použije bez povolení zaměstnavatele na pracovní cestě?

Odpověď:

Podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL je zaměstnavatel poplatníkem daně silniční za soukromý osobní automobil zaměstnance, pokud za jeho použití na pracovní cestě vyplácí (je povinen vyplatit) zaměstnanci náhradu jízdních výdajů. Náhrada jízdních výdajů přísluší zaměstnanci za použití jeho soukromého vozidla pouze v případě, že ho o použití takového vozidla zaměstnavatel požádal (§ 157 odst. 3 ZP) anebo s jeho použitím souhlasil (§ 157 odst. 2 ZP).

Z dotazu je zřejmé, že tomu tak nebylo, zaměstnanci tedy nepřísluší žádná náhrada jízdních výdajů za použití vozidla, a zaměstnavatel tedy není ani poplatníkem daně silniční za neoprávněné použití předmětného vozidla zaměstnancem. Poplatníkem daně silniční za toto vozidlo je tak provozovatel zapsaný v jeho technickém průkazy, tedy zřejmě zaměstnanec.

Dotaz

Zaměstnanec použije podle § 157 odst. 2 ZP se souhlasem zaměstnavatele na pracovní cestě místo určeného hromadného dopravního prostředku

Nahrávám...
Nahrávám...