dnes je 15.8.2020

Input:

Silniční daň: Placení daně a záloh na daň

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5
Silniční daň: Placení daně a záloh na daň

Ing. Karel Janoušek

Zálohy na daň

V průběhu zdaňovacího období je povinen poplatník daně platit zálohy na daň, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího po čtvrtletí. Výjimkou je poslední čtvrtletí roku, kdy se záloha na daň platí za měsíce říjen a listopad do 15. prosince. Za měsíc prosinec se záloha na daň neplatí. Do uvedených termínů se tak platí záloha na daň za vozidla, která byla předmětem daně v předchozích kalendářních měsících. Tzn. že zálohy na daň se platí takto:

  • do 15. dubna za vozidla, která byla předmětem daně v lednu, únoru a březnu, příp. v některém z uvedených měsíců,

  • do 15. července za vozidla, která byla předmětem daně v dubnu, květnu a červnu, příp. v některém z uvedených měsíců,

  • do 15. října za vozidla, která byla předmětem daně v červenci, srpnu a září, příp. v některém z uvedených měsíců,

  • do 15. prosince za vozidla, která byla předmětem daně v říjnu a listopadu, příp. v některém z uvedených měsíců.

Za vozidla, která byla předmětem daně v prosinci, se záloha na daň neplatí. Daňová povinnost se u nich vyrovná až při placení daně.

Přestože zákon č. 299/2020 Sb., kterým byly mj. změněny u vozidel s nejvyšší hmotností nad 3,5 tuny roční sazby daně, nabyl účinnosti k 1. 7. 2020, použijí se, podle bodu 2 přechodných ustanovení k části III uvedeného zákona, tyto nové sazby daně také pro účely výpočtu záloh na daň silniční splatných k 15. dubnu 2020 i k 15. červenci 2020, tj. i záloh za vozidla, která byla předmětem daně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Ve zdaňovacím období roku 2020 bylo možno bez sankcí uhradit zálohy na daň splatné do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020 nejpozději do 15. 10. 2020 (viz také Rozhodnutí MF č.j. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události). Podle čl. III tohoto rozhodnutí vydaného v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, byly totiž poplatníkům daně silniční prominuty úroky z prodlení podle § 252 daňového řádu a úroky z posečkané částky podle § 157 daňového řádu vzniklé na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období 2020 splatných do 15. dubna 2020 a do 15. července 2020, pokud k jejich úhradě došlo nejpozději dne 15. října 2020.

Podle bodu 3 přechodných ustanovení k části III zákona č. 292/2020 Sb., pak v případě, že poplatník zaplatil na záloze splatné k 15. dubnu 2020 více, než činí její výše vypočtená z nových ročních sazeb daně, použije se tento rozdíl na zaplacení dalších záloh na dani (část zálohy), příp. daně silniční (části daně) za rok 2020. Jestliže i po vyúčtování daně silniční za rok 2020 zůstane část tohoto rozdílu nepoužita, stane se přeplatkem na dani a poplatník může požádat o jeho vrácení (viz dále), nebo jej může použít na úhradu záloh na daň v roce 2021. To se týká i záloh na daň splatných k 15. 7. 2020 zaplacených případně, v souladu s uvedeným Rozhodnutím MF č.j. MF-8592/2020/39-2, nejpozději do 15. října 2020.

Podle § 16 odst. 4 ZDSIL je nový poplatník daně povinen v nejbližším termínu splatnosti zálohy na daň podat přihlášku