dnes je 4.10.2023

Input:

Novela nařízení, kterým se stanoví požadavky na tachografy

19.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.9
Novela nařízení, kterým se stanoví požadavky na tachografy

Ing. Jiří Novotný

Dne 28. února 2018 vydala Komise (EU) prováděcí nařízení 2018/502, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí. Provedené změny se týkají

 • vlastního prováděcího nařízení (EU) 2016/799;

 • přílohy IC Požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu;

 • přílohy II Značky schválení a osvědčení.

Podívejme se, co se změnilo ve vlastním nařízení. Došlo k úpravě bodu 3) v článku 1, z které vyplývají požadavky na tachografy jiné než inteligentní z hlediska jejich konstrukce, zkoušení, montáže, kontroly, provozu a oprav, jež jsou stanoveny v příloze I nařízení (EU) č. 165/2014, nebo v příloze IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. Prováděcí nařízení (EU) 2016/799 původně uvádělo, že požadavky na tachografy jiné než inteligentní jsou stanoveny v příloze I, nebo v příloze IB nařízení (EHS) č. 3821/85.

V článku 2 bodě 8) byla upravena definice "součástí tachografu", kde byl k prvkům: celek ve vozidle, snímač pohybu, vnější zařízení GNSS a vnější zařízení pro včasné dálkové odhalování přidán záznamový list. Dále byl přidán bod 10), jenž obsahuje definici "celku ve vozidle", kterým je tachograf s výjimkou snímače pohybu a kabelů připojujících snímač pohybu. Může jím být jediný celek či několik celků rozmístěných ve vozidle, přičemž zahrnuje řídicí jednotku, datovou paměť, funkci měření času, dvě čtecí zařízení čipových karet pro řidiče a druhého řidiče, tiskárnu, zobrazení, konektory a zařízení pro vkládání uživatelských údajů, přijímač GNSS a zařízení pro dálkovou komunikaci. Celek ve vozidle se může sestávat z těchto součástí, které podléhají schválení typu:

 • celku ve vozidle jakožto jediné součásti (včetně přijímače GNSS a zařízení pro dálkovou komunikaci),

 • hlavní jednotky celku ve vozidle (včetně zařízení pro dálkovou komunikaci) a vnějšího zařízení GNSS,

 • hlavní jednotky celku ve vozidle (včetně přijímače GNSS) a vnějšího zařízení pro dálkovou komunikaci,

 • hlavní jednotky celku ve vozidle, vnějšího přijímače GNSS a vnějšího zařízení pro dálkovou komunikaci.

Pokud celek ve vozidle sestává z několika celků rozmístěných ve vozidle, je hlavní jednotkou celku ve vozidle celek obsahující řídicí jednotku, datovou paměť a funkci měření času. Z toho vyplývá, že výraz "celek ve vozidle (VU)" se používá pro označení "celku ve vozidle" nebo "hlavní jednotky celku ve vozidle".

Podstatná změna je v článku 6, kde je specifikována příloha a opraven termín jejího použití následovně: příloha IC se však použije ode dne 15. června 2019, s výjimkou dodatku 16, který se použije ode dne 2. března 2016.

Řada drobných změn je spíše formální úpravou textu. Jako příklad lze uvést náhradu chybného značení přílohy 1C správným označením IC.

příloze IC pak byly provedeny změny v definicích pojmů:

 • ll) vybavením celku ve vozidle, které se užívá k provádění cílených silničních kontrol, je zařízení pro dálkovou komunikaci nebo pro včasné dálkové odhalení;

 • tt) nově bylo definováno nastavení času jako nastavení aktuálního času, které lze provádět automaticky v pravidelných intervalech podle času z přijímače GNSS představujícího čas referenční nebo v režimu kalibrace;

 • yy) v prvé odrážce definice adaptéru jako zařízení, které je zabudováno a užíváno pouze ve vozidlech typu M1 a N1 (podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, v platném znění), byl vypuštěn text "uvedených do provozu po 1. květnu 2006";

 • fff) nová definice součtové doby jako hodnoty vyjadřující celkový počet minut jízdy určitého vozidla. Hodnota součtové doby řízení je součet minut volného chodu, který funkce monitorování činností řízení záznamového zařízení považuje za JÍZDU, a používá se pouze ke spuštění záznamu polohy vozidla pokaždé, když součtová doba řízení dosáhne násobku tří hodin. Sčítání je zahájeno zapnutím záznamového zařízení. Tuto hodnotu neovlivňuje žádná jiná podmínka jako "mimo působnost" nebo "převoz lodí/převoz vlakem".

V části obecné vlastnosti a funkce záznamového zařízení se změny týkají:

 • v části funkcí tachografu stanovení počátku doby platnosti celků ve vozidle od vstupu osvědčení celku ve vozidle v platnost;

 • důsledného zavedení pojmu celek ve vozidle jako náhrada za pojem záznamové zařízení v jednotlivých ustanoveních.

V části konstrukční a funkční požadavky na záznamové zařízení jsou provedeny změny:

 • z důvodů důsledného zavedení pojmu "součtová doba řízení";

 • v upřesnění validity dat o aktuální poloze vozidla vložené řidičem a zapracování do následujících ustanovení;

 • v zařazení nové události "Chyba komunikace s vnějším zařízením GNSS" a změně pravidel pro ukládání události "Časový konflikt";

 • v části výstupních údajů pro externí zařízení ve vymezení souhlasu řidiče s přenosem dat, zejména pak na upřesnění, na co se souhlas nevztahuje.

V části konstrukční a funkční požadavky na karty tachografu se provedené změny týkají zapracování nově zavedených pojmů a upřesnění některých bodů v návaznosti na předcházející změny.

V části montáž záznamového zařízení je nově stanoven požadavek, aby plomby byly certifikovány v souladu s normou EN 16882:2016. Jedná se o normu Silniční vozidla – Zabezpečení mechanických plomb použitých na tachografech – Požadavky a zkušební postupy. Uvedená norma v jednotlivých bodech:

 • stanoví svoji působnost,

 • odkazuje na související normy,

 • zavádí definice a termíny,

 • obsahuje požadavky na zajištění,

 • uvádí zkušební metody,

 • shrnuje důkazy o manipulaci,

 • stanoví požadavky na označení,

 • požadavky pro výrobce.

Ve třech přílohách pak norma stanoví požadavky na označení plomby logem, instalační štítek a odpovědnost výrobce.

Změny v následujících kapitolách přílohy IC jsou pouze upřesňující a důsledně aplikující nově zavedené pojmy z předcházejících kapitol.

K ryze odborným změnám dochází v dodatcích 1 až 4, 7 až 9 a 11 až 15.

V příloze II Značka schválení a osvědčení byl upraven text ve třech případech. Jednalo se o upřesnění části textu v kapitole I, III a IV.

Evropská Komise dne 16. března 2018 vydala pokyn o typech tachografů, které musejí být instalovány a používány ve vozidlech registrovaných v členském státě a která jsou používána pro přepravu cestujících nebo zboží po silnici a na které se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006.

Stanovisko Komise vychází z následujících předpisů:

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě. Jeho příloha I obsahovala technické požadavky na analogové zařízení tachograf.

Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o uplatňování předpisů (EHS) č. 3820/84 a (EHS) č. 3821/85, doplnilo o přílohu IB nařízení 3821/85. Tato příloha stanovila technické požadavky na digitální tachograf.

 • Nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se po sedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nahradilo přílohu IB novou změněnou přílohou.

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých sociálních právních předpisů týkajících se silniční dopravy, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a ruší nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, stanovilo, že vozidla uváděná do provozu poprvé musejí být vybavena tachografem v souladu s požadavky přílohy IB k 1. květnu 2006.

 • Nařízení Komise (EU) č. 1266/2009 ze dne 16. prosince 2009, kterým se po desáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, provedlo další

Nahrávám...
Nahrávám...