dnes je 13.4.2024

Input:

Rozvržení a evidence pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.8
Rozvržení a evidence pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Ing. Tomáš Činčala

Základní povinnosti v souvislosti s pracovní dobou a dobou odpočinku stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP). Na základě zmocnění obsaženého v § 100 odst. 1 je v dopravě je účinné nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. V tomto článku bych se však chtěl zabývat pouze rozvržením a evidencí pracovní doby a povinnostmi k tomuto danými zákoníkem práce.

Nejprve si vysvětleme pojmy, které uvádí § 78 ZP

  • pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,

  • dobou odpočinku je doba, která není pracovní dobou,

  • směnou je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat,

  • pracovní pohotovostí je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,

  • prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas, práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, nadpracovává-li zaměstnanec práci konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,

  • noční prací je práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,

  • zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,

  • rovnoměrným rozvržením pracovní doby je rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,

  • nerovnoměrným rozvržením pracovní doby je rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Nyní si pojďme probrat povinnosti, na které se často zapomíná, jsou však stejně důležité jako záznam o pracovním režimu řidiče. Za jednu ze základních povinností,

Nahrávám...
Nahrávám...