dnes je 2.12.2023

Input:

2016/799, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, k 21. 8. 2023

30.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2016.799
2016/799, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, k 21. 8. 2023

Úřední věstník Evropské unie

Úplné znění nařízení (EU) 2016/799.

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/799

ze dne 18. března 2016,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 139 26.5.2016, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/502 ze dne 28. února 2018,   L 85 1 28.3.2018
►M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/158 ze dne 5. února 2020,   L 34 20 6.2.2020
►M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1228 ze dne 16. července 2021, L 273 1 30.7.2021

Opraveno:

>C1 Oprava, Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s.  31 (2016/799)
>C2 Oprava, Úř. věst. L 027, 1.2.2017, s.  169 (2016/799)

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/799

ze dne 18. března 2016,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení obsahuje ustanovení nezbytná pro jednotné uplatňování následujících aspektů týkajících se tachografů:

a) zaznamenávání polohy vozidla v určitých místech během denní pracovní doby řidiče;

b) dálkového včasného odhalování případné manipulace s inteligentními tachografy nebo jejich zneužití;

c) rozhraní s inteligentními dopravními systémy;

d) administrativních a technických požadavků na postupy schválení typu tachografů, včetně bezpečnostních mechanismů.

▼M1

2. Konstrukce, zkoušení, montáž, kontrola, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí musí splňovat technické požadavky stanovené v příloze IC tohoto nařízení.

3. Tachografy jiné než inteligentní musí nadále, pokud jde o jejich konstrukci, zkoušení, montáž, kontrolu, provoz a opravy, splňovat podle konkrétního případu požadavky stanovené buď v příloze I nařízení (EU) č. 165/2014, nebo v příloze IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ( 1 ).

▼B

4. Podle článku 10d směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/53/ES musí zařízení pro včasné dálkové odhalování rovněž předávat údaje o hmotnosti poskytované interním palubním systémem pro zjišťování hmotnosti za účelem včasného odhalování podvodů.

▼M1

5. Tímto nařízením není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ( 2 ).

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení (EU) č. 165/2014.

Kromě toho se rozumí:

1) "digitálním tachografem" nebo "tachografem první generace" digitální tachograf, který není inteligentním tachografem;

2) "vnějším zařízením GNSS" zařízení, které obsahuje přijímač GNSS v případě, kdy celek ve vozidle není jediným celkem, jakož i další součásti nezbytné pro ochranu sdělování údajů o poloze zbytku celku ve vozidle;

▼M1

3) "dokumentací výrobce" úplná dokumentace v elektronické nebo tištěné podobě, která obsahuje všechny informace poskytované výrobcem nebo jeho zmocněncem orgánu příslušnému pro schvalování typu pro účely schválení typu tachografu nebo jeho součásti, včetně osvědčení uvedených v čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) č. 165/2014, provádění zkoušek definovaných v příloze IC tohoto nařízení, jakož i výkresy, fotografie a další příslušné doklady;

▼B

4) "schvalovací dokumentací" dokumentace výrobce v elektronické nebo tištěné podobě společně s dalšími dokumenty přiloženými orgánem příslušným pro schvalování typu k dokumentaci výrobce v průběhu výkonu jeho funkcí, včetně osvědčení ES schválení typu tachografu nebo jeho konstrukční součásti na konci postupu schvalování typu;

5) "seznamem schvalovací dokumentace" dokument uvádějící očíslovaný obsah schvalovací dokumentace identifikující všechny relevantní části této dokumentace. Formát tohoto dokumentu musí rozlišovat po sobě jdoucí kroky při postupu ES schvalování typu, včetně dat všech revizí a aktualizací uvedené dokumentace;

6) "zařízením pro včasné dálkové odhalování" zařízení celku ve vozidle, které je používáno k provádění cílených silničních kontrol;

▼M1

7) "inteligentním tachografem" nebo "tachografem druhé generace" digitální tachograf, který splňuje požadavky článků 8, 9 a 10 nařízení (EU) č. 165/2014, jakož i přílohy IC tohoto nařízení;

8) "součástí tachografu" kterýkoli z těchto prvků: celek ve vozidle, snímač pohybu, záznamový list, vnější zařízení GNSS a vnější zařízení pro včasné dálkové odhalování;

▼B

9) "orgánem příslušným pro schvalování typu" orgán členského státu oprávněný k provádění schvalování typu tachografu nebo jeho součástí, provádění postupu schvalování, vydávání a v příslušných případech odebírání osvědčení o schválení typu, který působí jako kontaktní místo pro orgány příslušné pro schvalování typu ostatních členských států a zajišťuje, aby výrobci plnili své povinnosti týkající se souladu s požadavky tohoto nařízení.

▼M1

10) "celkem ve vozidle" tachograf s výjimkou snímače pohybu a kabelů připojujících snímač pohybu.

Může jím být jediný celek nebo několik celků rozmístěných ve vozidle, přičemž zahrnuje řídicí jednotku, datovou paměť, funkci měření času, dvě čtecí zařízení čipových karet pro řidiče a druhého řidiče, tiskárnu, zobrazení, konektory a zařízení pro vkládání uživatelských údajů, přijímač GNSS a zařízení pro dálkovou komunikaci.

Celek ve vozidle může sestávat z těchto součástí, které podléhají schválení typu:

— celku ve vozidle jakožto jediné součásti (včetně přijímače GNSS a zařízení pro dálkovou komunikaci),

— hlavní jednotky celku ve vozidle (včetně zařízení pro dálkovou komunikaci) a vnějšího zařízení GNSS,

— hlavní jednotky celku ve vozidle (včetně přijímače GNSS) a vnějšího zařízení pro dálkovou komunikaci,

— hlavní jednotky celku ve vozidle, vnějšího přijímače GNSS a vnějšího zařízení pro dálkovou komunikaci.

Pokud celek ve vozidle sestává z několika celků rozmístěných ve vozidle, je hlavní jednotkou celku ve vozidle celek obsahující řídicí jednotku, datovou paměť a funkci měření času.

Výraz "celek ve vozidle (VU)" se používá pro označení "celku ve vozidle" nebo "hlavní jednotky celku ve vozidle."

▼B

Článek 3

Služby vycházející z určení polohy

1. Výrobci zajistí, aby inteligentní tachografy byly kompatibilní se službami určování polohy, které poskytují systémy Galileo a evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS).

2. Výrobci se mohou také rozhodnout, že kromě systémů uvedených v odstavci 1 zajistí kompatibilitu s dalšími družicovými navigačními systémy.

Článek 4

Postup schvalování typu tachografu a součástí tachografu

1. Výrobce nebo jeho zmocněnec předloží žádost o schválení typu tachografu nebo jakékoli jeho součásti nebo skupiny součástí orgánům příslušným pro schvalování typu určeným každým členským státem. Žádost se skládá se z dokumentace výrobce obsahující informace o všech dotčených součástech, v příslušných případech včetně osvědčení o schválení typu ostatních součástí, jež jsou nezbytné ke zkompletování tachografu, jakož i všech dalších příslušných dokumentů.

2. Členský stát udělí schválení typu všem tachografům, součástem nebo skupinám součástí,

Nahrávám...
Nahrávám...