dnes je 9.8.2022

Input:

Řidičská oprávnění a řidičské průkazy

17.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.4
Řidičská oprávnění a řidičské průkazy

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Skupiny vozidel a řidičské oprávnění

S účinností od 19. ledna 2013 se vymezení řidičských oprávnění zásadním způsobem změnilo, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Některé změny jsou přitom poměrně zásadní. Jelikož však zmíněný zákon obsahoval ve vymezení některých skupin řidičských oprávnění nepřesnosti, následovaly jej další dílčí novely – zákon č. 230/2014 Sb. a zákon č. 199/2017 Sb.

Současně je však třeba uvést, že na základě přechodného ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 297/2011 Sb. zůstávají řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená před 19. lednem 2013 zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona o silničním provozu ve znění účinném před 19. lednem 2013; tato řidičská oprávnění opravňují od 19. ledna 2013 nově rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

Podobně koncipované přechodné ustanovení obsahuje i zákon č. 230/2014 Sb., které rovněž v zásadě respektuje práva nabytá v dobré víře. Mj. ani tato novela se tak nijak negativně nedotýká řidičských oprávnění udělených před 19. lednem 2013. V zásadě respektuje i rozsah řidičského oprávnění uděleného po uvedeném datu, avšak zde s určitými výjimkami, jež se týkají jednak řidičského oprávnění pro skupinu B, kde dochází k jeho rozšíření, a pro skupinu D1, kde ovšem naopak dochází k jeho zúžení.

Přechodné ustanovení zákona č. 230/2014 Sb. konkrétně stanoví, že řidičská oprávnění pro skupinu B udělená v době od 19. ledna 2013 do 7. listopadu 2014 se považují za řidičská oprávnění pro skupinu B ve smyslu nové právní úpravy, tedy s širším oprávněním pro řízení jízdních souprav.

Dále se zde stanoví řidičská oprávnění pro skupinu D1 udělená od 19. ledna 2013 do 7. listopadu 2014, jež zůstávají na území České republiky zachována v rozsahu, podle úpravy, za jejíž účinnosti byla udělena, a to 7. listopadu 2019.

Pro pochopení rozsahu řidičského oprávnění podle nové právní úpravy je podstatná úprava obsažená především v § 80a zákona č. 361/2000 Sb., jež vymezuje jednotlivé skupiny vozidel pro účely řidičského oprávnění, ale i úprava obsažená v § 81, která upravuje rovnocennost řidičských oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel.

Současná úprava již nerozlišuje mezi skupinami a podskupinami řidičského oprávnění, zná pouze skupiny vozidel, jež jsou zákonem vymezeny tak, že se vzájemně nepřekrývají. Také proto musí zákonná úprava kromě vymezení skupin vozidel obsahovat právě i vymezení rovnocennosti řidičského oprávnění.

Skupiny vozidel, které současná úprava zná, jsou tyto: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E a D+E, jež jsou skupinami vymezenými směrnicí 2006/126/ES, a T, která je i nadále národní skupinou.

Skupina AM

Do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Skupina AM byla dříve tzv. národní skupinou a platila pouze na území ČR. Tento stav se změnil od 19. ledna 2013, kdy se skupina AM stala harmonizovanou v rámci celé Evropské unie.

V rámci rovnocennosti platí, že vozidla zařazená do skupiny AM lze řídit i s jakýmkoliv jiným řidičským oprávněním, s výjimkou řidičského oprávnění pro skupinu T.

Řidičské oprávnění pro skupinu AM lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 15 let. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu AM nicméně platí před dosažením věku 16 let pouze na území státu, jenž toto oprávnění udělil.

Skupina A1

Do skupiny A1 jsou zařazeny:

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Veškerá vozidla zařazená do skupiny A1 lze řídit i s řidičským oprávněním pro skupinu A2 nebo A. 

Dále platí, že s řidičským oprávněním pro skupinu B1 lze automaticky řídit tříkolová vozidla spadající do skupiny A1. Tato rovnocennost je dána technickým vymezením této kategorie vozidel.

Zároveň platí, že řidičské oprávnění pro skupinu B opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny A1, ale pouze za předpokladu, že jsou tato vozidla vybavena automatickou převodovkou. V daném případě se však tato rovnocennost uplatní pouze na území České republiky a nelze se jí dovolávat v jiném členském státě.

Samotné řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 pak opravňuje i k řízení vozidel zařazených do skupiny AM, jakož i k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Řidičské oprávnění pro skupinu A1 lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 16 let.

Skupina A2

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, jež nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Řidičské oprávnění pro skupinu A2 bylo nově zavedeno s účinností od 19. ledna 2013 jako harmonizované a nahrazuje dřívější řidičské oprávnění skupiny A s omezením výkonu.

V rámci rovnocennosti platí, že k řízení vozidel zařazených do skupiny A2 opravňuje i řidičské oprávnění pro skupinu A. 

Samotné řidičské oprávnění udělené pro skupinu A2 pak v rámci rovnocennosti opravňuje i k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 a AM.

Řidičské oprávnění pro skupinu A2 lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.

Skupina A

Do skupiny A jsou zařazeny:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.

Řidičské oprávnění pro skupinu A se v důsledku zavedení samostatné skupiny A2 již nadále nerozlišuje na oprávnění s omezením výkonu a bez něj.

V rámci rovnocennosti platí, že řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, jenž dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

Samotné oprávnění skupiny A pak v rámci rovnocennosti opravňuje k řízení všech vozidel zařazených do skupin AM, A1 a A2, jakož i k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Úprava minimálního věku pro udělení řidičského oprávnění pro skupinu A je relativně komplikovaná. Řidičské oprávnění pro skupinu A lze především udělit jen osobě, která dosáhla věku 24 let. Z této obecné úpravy však platí dvě podstatné výjimky, v jejichž případě se uplatní minimální věk 20, respektive 21 let. Řidičské oprávnění pro skupinu A lze totiž udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo věku 20 let, pokud je tato osoba již nejméně dva roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Skupina B1

Do skupiny B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Skupina B1 je jedinou harmonizovanou skupinou, jejíž zavedení v členských státech EU je podle směrnice 2006/126/ES nepovinné. V členských státech, které nezavedou tuto skupinu řidičských průkazů, je k řízení těchto vozidel vyžadováno řidičské oprávnění pro skupinu B.

V rámci rovnocennosti platí, že řídit motorová vozidla zařazená do skupiny B1 mohou také držitelé řidičského oprávnění pro skupinu B.

Samotné řidičské oprávnění udělené pro skupinu B1 pak opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1.

Minimální věk je v případě skupiny B1 zákonem stanoven na 17 let.

Skupina B

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A a B1), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. K těmto motorovým vozidlům smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

 1. nepřevyšující 750 kg,
 2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
 3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Ve vymezení skupiny B do právě uvedené podoby došlo od 7. listopadu 2014, přičemž změna oproti předchozí úpravě se týká rozsahu práva řídit s oprávněním pro skupinu B jízdní soupravy. Novelou se tak opravuje chyba, jež byla vyvolána chybným oficiálním překladem textu směrnice 2006/126/ES do českého jazyka v Úředním věstníku EU.

Oprávnění k řízení jízdních souprav s řidičským oprávněním pro skupinu B zahrnuje v zásadě dvě možné alternativy, které se liší podle toho, zda jde o řidičské oprávnění samo o sobě, tedy ve standardním rozsahu, anebo o řidičské oprávnění v tzv. rozšířeném rozsahu, jež se uděluje na základě doplňovací zkoušky podle § 45b odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto rozšíření řidičského oprávnění se do řidičského průkazu vyznačí unijním harmonizovaným kódem 96.

Ve standardním rozsahu lze s řidičským oprávněním řídit jízdní soupravu s přípojným vozidlem, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Největší povolená hmotnost celé jízdní soupravy v takovém případě může překročit 3 500 kg.

Dále umožňuje standardní rozsah řidičského oprávnění pro skupinu B jeho držiteli řídit jízdní soupravy s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, avšak v takovém případě naopak největší povolená hmotnost jízdní soupravy jako celku nesmí přesáhnout 3 500 kg.

Pokud by s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg měla jízdní souprava překročit 3 500 kg, již by bylo nutné řidičské oprávnění pro skupinu B v rozšířeném rozsahu, tedy s vyznačeným harmonizačním kódem 96. Ani pak by ale největší povolená hmotnost jízdní soupravy jako celku nesměla překročit 4 250 kg, neboť v opačném případě by již bylo nezbytné řidičské oprávnění pro skupinu B+E.

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B v rámci rovnocennosti opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou, avšak pouze na území České republiky, a mimo toto území i k řízení všech vozidel zařazených do skupiny AM a B1. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B rovněž opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A, tj. motorových tříkolek s výkonem vyšším než 15 kW.

Minimální věk je v případě skupiny B stanoven na 18 let.

Skupina C1

Do skupiny C1 jsou zařazena motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel zařazených do skupiny D1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 7500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu C1 lze udělit jen žadateli, jenž je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.

V rámci rovnocennosti platí, že k řízení vozidel zařazených do skupiny C1 opravňuje i oprávnění pro skupinu C. Oprávnění pro skupinu C1 pak opravňuje i k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.

Minimální věk je stanoven na 18 let, aniž by tím byla dotčena ustanovení požadující výchozí kvalifikaci, respektive profesní způsobilost.

S řidičským oprávněním skupiny C1 může největší povolená hmotnost jízdní soupravy překročit 7500 kg bez nutnosti absolvovat doplňovací výuku a výcvik či skládat doplňovací zkoušku.

Skupina C

Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1 a D1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, k nimž smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.

V rámci rovnocennosti platí, že oprávnění pro skupinu C opravňuje i k řízení vozidel zařazených do skupin AM a C1.

Minimální věk je v případě skupiny C stanoven obecně na 21 let, aniž by tím byla dotčena ustanovení požadující profesní způsobilost řidiče.

Kromě toho však platí určité výjimky, kdy lze řidičské oprávnění skupiny C udělit již při minimálním věku 18 let. Jedná se konkrétně o dva specifické případy. Ustanovení § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.  stanoví, že obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí toto oprávnění tak, aby do dosažení věku 21 let opravňovalo pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra ČR používaných Policií ČR, Vězeňské služby ČR, ozbrojených sil ČR, obecní policie, Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou. Druhý specifický případ, kdy lze řidičské oprávnění pro skupinu C udělit již při dosažení 18 let věku, směřuje na řidičské oprávnění sloužící k řízení vozidla při výcviku v rámci vstupního školení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo k řízení vozidla držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče vydaného na základě vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin podle citovaného zákona.

Skupina D1

Do skupiny D1 jsou zařazena motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny AM, A1, A2, A, B1, B) určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Vymezení skupiny bylo v souladu se směrnicí 2006/126/ES zpřesněno zákonem č. 230/2014 Sb., který nabyl účinnosti dnem 7. listopadu 2014, a to tak, že podstatný již není počet míst k sezení, ale celková přepravní kapacita vozidla. Jelikož v tomto případě může změna mít praktický dosah, neboť autobusy mohou být kromě míst k sezení schválena i s místy ke státní, je součástí zákona č. 230/2014 Sb. také odpovídající přechodné ustanovení. To je konkrétně obsaženo v čl. II bodě 2 cit. zákona a vyplývá z něj, že řidičská oprávnění pro skupinu D1 udělená před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v dosavadním rozsahu, zatímco ta udělená od 19. ledna 2013 do 6. listopadu 2014 včetně zůstávají na území České republiky zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 230/2014 Sb., a to po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Uvedené přechodné ustanovení bere jednak v potaz, že chybnou transpozici směrnice 2006/126/ES nelze klást k tíži držitelů řidičského oprávnění, současně je ale zohledněno i to, že Česká republika nemůže po jiných členských státech Evropské unie požadovat, aby na svém území akceptovaly jí chybně provedenou transpozici směrnice. Proto přechodné ustanovení dopadá pouze na území České republiky a doba pěti let by měla sloužit k tomu, aby si případně dotčení řidiči rozšířili svoje řidičské oprávnění na skupinu D. Dlužno dodat, že autobusy, jichž se tato změna týká, zpravidla nebývají užívány v mezinárodním provozu, respektive pokud jsou, pak zpravidla pouze se sedícími cestujícími, takže zde v praxi ani žádný problém nenastává.

Řidičské oprávnění pro skupinu D1 lze udělit jen žadateli, jenž je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.

V rámci rovnocennosti platí, že k řízení vozidel zařazených do skupiny D1 opravňuje řidičské oprávnění skupiny D. Samotná skupina D1 pak podle § 81 odst. 2 opravňuje k řízení vozidel spadajících do skupiny AM.

Minimální věk je stanoven na 21 let.

Skupina D

Do skupiny D jsou zařazena motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1), určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit jen žadateli, jenž je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.

V rámci rovnocennosti platí, že řidičské oprávnění pro skupinu D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin AM a D1.

Minimální věk je obecně stanoven na 24 let, byť v zásadě se dvěma výjimkami, které umožňují udělit řidičské oprávnění pro skupinu D již ve věku 21 let.

Jedná se konkrétně o obdobné případy, v nichž lze řidičské oprávnění pro skupinu C udělit již ve věku 18 let (viz výše).

Skupina B+E

Do skupiny B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu B+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.

Skupina B+E má význam tam, kde půjde o jízdní soupravu, k jejímuž řízení nepostačuje řidičské oprávnění skupiny B ani v rozšířeném rozsahu (s harmonizujícím kódem 96). Pokud by však největší povolená hmotnost přípojného vozidla měla překročit 3500 kg, už by ani oprávnění pro skupinu B+E nepostačovalo a bylo by nutné řidičské oprávnění pro skupinu C1+E.

Pokud jde o rovnocennost, k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E opravňují rovněž řidičská oprávnění pro skupiny C1+E, D1+E, C+E a D+E. Samotné oprávnění B+E pak opravňuje i k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.

Minimální věk je stanoven na 18 let.

Skupina C1+E

Do skupiny C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené:

 1. z vozidla zařazeného do skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
 2. z vozidla zařazeného do skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3500 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu C1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C1.

V rámci rovnocennosti platí, že řidičské oprávnění pro skupinu C1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin AM a B+E. K řízení vozidel zařazených do skupiny C1+E pak opravňuje řidičské oprávnění skupiny C+E.

Minimální věk je stanoven na 18 let.

Skupina C+E

Do skupiny C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu C+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C.

V rámci rovnocennosti platí, že oprávnění udělené pro skupinu C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin AM, B+E a C1+E. Osobu, jež je zároveň držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D, opravňuje řidičské oprávnění udělené pro skupinu C+E také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E.

Minimální věk je stanoven na 21 let. Platí i jedna výjimka, kdy lze toto oprávnění udělit již osobě s minimálním věkem 18 let, avšak taková osoba smí před dosažením věku 21 let řídit vozidla zařazená ve skupině C+E pouze:

 1. při výcviku v rámci vstupního školení zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
 2. jako držitel dokladu o profesní způsobilosti řidiče na základě absolvovaného vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Skupina D1+E

Do skupiny D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu D1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D1.

V rámci rovnocennosti platí, že k řízení vozidel zařazených do skupiny D1+E opravňuje řidičské oprávnění skupiny D+E. Samotná skupina D1+E pak opravňuje k řízení vozidel spadajících do skupin AM a B+E.

Minimální věk je stanoven na 21 let.

Skupina D+E

Do skupiny D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu D+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D.

V rámci rovnocennosti platí, že k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E opravňuje řidičské oprávnění skupinu C+E v kombinaci se skupinou D. Samotná skupina D+E pak opravňuje k řízení vozidel spadajících do skupin AM, B+E a D1+E.

Minimální věk je stanoven na 24 let. I v tomto případě však platí odchylky, kdy řidičské oprávnění pro skupinu D+E lze udělit také osobě, která dosáhla věku 21, respektive 23 let, avšak před dosažením věku 24 let smí taková osoba řídit vozidlo skupiny D+E pouze:

 1. při výcviku v rámci vstupního školení zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to už od 21 let,
 2. jako držitel dokladu o profesní způsobilosti řidiče na základě absolvovaného vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin, a to už od 21 let, nebo
 3. jako držitel dokladu o profesní způsobilosti řidiče na základě absolvovaného vstupního školení v základním rozsahu 140 hodin, a to od 23 let.

Skupina T

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, k nimž smí být připojeno přípojné vozidlo.

Skupina T zůstává i nadále národní skupinou platnou pouze na území ČR.

V případě skupiny T není stanovena žádná rovnocennost.

Minimální věk je stanoven na 17 let.

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

V případě, že by osoba v době výkonu trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle § 82 odst. 1 písm. f) podstupovala výcvik např. k rozšíření řidičského oprávnění, dopustila by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., protože by vykonávala činnost, která jí byla zakázána.

Podle § 82 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. musí po celou dobu držení řidičského oprávnění jeho držitel splňovat podmínky zdravotní a odborné způsobilosti, a jsou-li k držení skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění stanoveny další podmínky, musí plnit i tyto další podmínky. V případě, že dojde ke ztrátě zdravotní nebo odborné způsobilosti nebo osoba přestane plnit další podmínky stanovené pro držení skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, je třeba podle rozsahu této ztráty omezit nebo odejmout řidičské oprávnění.

K provedení některých ustanovení zákona vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlášku č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitostí lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), která nabyla účinnosti dnem 1. června 2004. Vyhláška již byla opakovaně novelizována.

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel.

§ 84 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. je jednoznačně stanoveno, že posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař. Nelze tedy posudek nahrazovat lékařskou zprávou z odborných zdravotnických zařízení apod. Takové lékařské zprávy jsou pouze podkladem pro vydání konečného posudku posuzujícím lékařem.

Pokud posuzující lékař podmíní vydání posudku o zdravotní způsobilosti odborným zdravotním vyšetřením, je podle § 85 odst. 1 zákona žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění povinen uhradit náklady spojené s tímto odborným vyšetřením. Současně bude žadatel hradit i náklady spojené s vydáním vlastního posudku o zdravotní způsobilosti.

Žadateli musí být po provedené lékařské prohlídce vždy vydán posuzujícím lékařem písemný posudek o zdravotní způsobilosti, jak uvádí § 85 odst. 2 a 3 zákona. Vzor tohoto posudku je uveden v příloze 2 k vyhlášce o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nejde však o tiskopis, ale pouze o vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který může být vypracován na libovolném formátu papíru, ale musí vždy obsahovat všechny údaje, které jsou vzorem posudku stanoveny, i pokud jde o grafické provedení posudku.

Nelze tedy již vydávat posudky o zdravotní způsobilosti na různých druzích potvrzení, dříve užívaných (výměnný list, různé kartičky apod.), ale pouze podle stanoveného vzoru.

Posuzujícímu lékaři je podle § 86 zákona uložena povinnost zaslat kopii posudku o zdravotní způsobilosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v případě, kdy je žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

Každý lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Pravidelné lékařské prohlídky

Povinná osoba uvedená v § 87 odst. 1 zákona nemá povinnost hlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností výsledek zkoumání zdravotní způsobilosti a posudek o zdravotní způsobilosti nemusí mít při řízení motorového vozidla u sebe, a nemusí jej tedy předkládat policistovi při kontrole provozu na pozemních komunikacích. Platí to i v případě, kdy jde o osobu starší 65 let.

Pravidelných lékařských prohlídek se podle § 87 odst. 1 písm. d) zákona musejí zúčastnit držitelé uvedených skupin a podskupin řidičských oprávnění, kteří vozidla těchto skupin nebo podskupin řídí. Pokud jsou pouze držiteli skupin nebo podskupin řidičských oprávnění uvedených v tomto ustanovení, ale neřídí tato vozidla, nejsou povinni absolvovat pravidelné lékařské prohlídky.

Povinná osoba uvedená v § 87 odst. 3 zákona sice nemá povinnost hlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností výsledek zkoumání zdravotní způsobilosti, ale posudek (resp. doklad) o zdravotní způsobilosti musí mít při řízení motorového vozidla u sebe a musí jej také předkládat policistovi při kontrole provozu na pozemních komunikacích (§ 6 odst. 8).

Posuzující lékař může podle § 87 odst. 4 a 5 zákona v odůvodněných případech nařídit lékařské prohlídky zdravotního stavu v intervalech kratších, než jsou stanoveny v tomto paragrafu. V důsledku tohoto omezení je pak držiteli řidičského oprávnění omezena i doba platnosti řidičského průkazu.

Držitel řidičského oprávnění je pak povinen se takovému opatření podrobit a absolvovat i případné odborné vyšetření, které posuzující lékař nařídí.

Podle § 88 odst. 4 zákona musí závěry pravidelné lékařské prohlídky posuzující lékař zapsat do posudku o zdravotní způsobilosti, který v písemné podobě předá povinné osobě. V případech, kdy je lékařským vyšetřením zjištěna choroba, na základě které může být řidičské oprávnění podmíněno nebo odňato, je posuzující lékař povinen neprodleně kopii posudku o zdravotní způsobilosti zaslat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a u osob uvedených v § 87 odst. 1 tohoto zákona i jejich zaměstnavateli. V posudku musí být uvedena podmínka zdravotní způsobilosti nebo v případě, kdy není osoba zdravotně způsobilá, důvody, pro něž je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

Některá zdravotní omezení pak lze do řidičského průkazu zapsat pomocí tzv. harmonizačních kódů, které jsou uvedeny v § 11 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb. jsou povinni se podrobit řidiči uvedení v tomto ustanovení. Úprava dopravně psychologických vyšetření doznala opakovaně zásadních změn.

Dopravně psychologické vyšetření ve vazbě na skupinu řidičského oprávnění

Dopravně psychologickému vyšetření, jímž se zjišťuje tzv. psychická způsobilost k řízení motorových vozidel, se musí především podrobovat:

 1. držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, jež je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg,
 2. držitel řidičského oprávnění skupin D, D+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny vozidel.

Dopravně psychologickému vyšetření je držitel uvedeného řidičského oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu uvedené činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Výjimku mají pouze řidiči, kteří provádějí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a řidiči vozidel požární ochrany, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, zpravodajských služeb a ozbrojených sil České republiky.

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, který je držitelem akreditace udělené Ministerstvem dopravy ČR.

Dopravně psychologické vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

Náklady na tato vyšetření hradí v případě osob v pracovněprávním vztahu jejich zaměstnavatel, jinak vyšetřovaný řidič.

Jelikož toto ustanovení vyvolalo u dopravní veřejnosti řadu diskusí, je vhodné uvést následující podrobnější rozbor:

Dopravně psychologické vyšetření bylo do zákona vloženo poslaneckým pozměňovacím návrhem.

Povinnost podstupovat vyšetření se vztahuje především na držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E. Na držitele řidičského oprávnění skupiny C1+E jenom tehdy, jestliže je hmotnost řízené jízdní soupravy vyšší než 7500 kg. Vyšetřením se také musejí podrobit držitelé oprávnění skupin D1, D, D1+E a D+E, tedy řidiči autobusů. Povinnost se ovšem netýká řidičů, kteří provádějí bezúplatnou silniční dopravu soukromé povahy, jež by při jisté míře zobecnění bylo možné označit jako "řidiče-amatéry“.

Jedním z podkladů pro posudek vydaný dopravním psychologem je lékařem vydaný posudek o zdravotní způsobilosti, k jehož vydání je oprávněn posuzující lékař. Proti výsledku dopravně psychologického vyšetření se pak lze bránit u přezkumné komise zřízené Ministerstvem dopravy. Návrh na přezkoumání musí být podán do 10 pracovních dnů ode dne vystavení posudku.

Vstupní dopravně psychologické vyšetření

Zákon upravuje dvojí režim dopravně psychologického vyšetření. Prvním případem jsou vstupní vyšetření, která jsou určena pro začínající řidiče. Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření je totiž stanovena každému držiteli řidičského oprávnění ještě před zahájením výkonu činnosti podle § 87a odst. 1 zákona. Jinými slovy, pokud někdo po 1. červenci 2006 má v úmyslu nově začít vykonávat profesi řidiče s vozidlem, které spadá do některé z výše vymezených skupin řidičského oprávnění, bude se muset ještě před zahájením této činnosti podrobit vyšetření.

Pravidelná dopravně psychologická vyšetření

Právní úprava předpokládá, že vyšetření se bude ve stanovených termínech pravidelně opakovat. Prvnímu pravidelnému dopravně psychologickému vyšetření se stanovení řidiči musejí podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let, nejpozději však v den dovršení 50 let, a dále pak pravidelně každých pět let. Z

Nahrávám...
Nahrávám...