dnes je 21.4.2024

Input:

Režim vývozu

28.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.5.1 Režim vývozu

Petr Škapa

Režim vývozu

Režim vývozu umožňuje, aby zboží Společenství opustilo celní území Společenství. Vývoz zahrnuje uplatnění výstupních formalit pro dané zboží včetně obchodněpolitických opatření a případného vybrání vývozního cla.

S výjimkou zboží Společenství propuštěného do režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo do vnitřního tranzitního režimu (kdy nedochází ke změně statusu) musí být veškeré zboží Společenství, které má být vyvezeno, propuštěno do režimu vývozu.

Vývozní prohlášení podává deklarant celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde je vývozce usazen nebo kde se zboží balí nebo nakládá; k vývozu z administrativních důvodů lze celní prohlášení podat kterémukoli celnímu úřadu v příslušném členském státě, který je příslušný pro danou operaci. V řádně odůvodněných případech může vývozní celní prohlášení přijmout i jiný celní úřad, ale v tomto případě se při kontrole uplatňování zákazů a omezení přihlíží ke zvláštním okolnostem dané situace.

Vývozcem je osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je vývozní celní prohlášení podáváno a která má v době přijetí tohoto prohlášení k příslušnému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat; má-li toto právo k vyváženému zboží na základě vývozní smlouvy osoba usazená mimo Společenství, považuje se za vývozce ta smluvní strana, která je usazena ve Společenství. Uskutečňuje-li se vývoz prostřednictvím subdodavatele, lze vývozní celní prohlášení rovněž podat celnímu úřadu, v jehož působnosti se nachází místo, kde je usazen subdodavatel.

Zboží propustí celní úřad k vývozu s podmínkou, že opustí celní území Společenství ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku přijetí vývozního prohlášení.

Vývozní celní prohlášení lze podat výhradně v elektronické podobě. Předpokladem pro zahájení elektronické komunikace s celním úřadem je, aby deklarant:

 • byl držitelem povolení elektronicky podávat vývozní celní prohlášení a

 • používal certifikovaný deklarantský SW pro e-Vývoz, případně používal webovou aplikaci celní správy NCTS/ECS WebKlient (dále jen ECS SW).

Podání celního prohlášení

Deklarant zpracuje data o vyvážené zásilce do ECS SW za použití informací obsažených v přílohách 37 a 38 prováděcího nařízení k celnímu kodexu. Dále deklarant zajistí naložení zásilky na aktivní dopravní prostředek a zboží dopraví do celního prostoru (případně na schválené místo). V tento moment jsou splněny předpoklady pro přijetí celního prohlášení a deklarant odesílá zprávu, kterou podá celní prohlášení (D_N_PODV).

Registrace celního prohlášení

V případě, kdy podané celní prohlášení (bez využití zjednodušených postupů) neobsahuje formální chyby, systém celní správy automaticky případu přidělí MRN (Movement Reference Number), celní prohlášení zaregistruje v systému celní správy a deklaranta zpětnou zprávou (C_I_REGV) o této skutečnosti informuje.

Mezi formální chyby je nutné podřadit:

 • chybějící element ve zprávě (nevyplněný některý z odstavců celního prohlášení);

 • nesoulad ve vztahu s návaznými systémy celní správy:

  1. TARIC (čísla licencí, HS kódy zboží), ASEO (čísla povolení zjednodušených povolení), EORI (chybné či neexistující číslo EORI – jedinečný kód přidělený osobě účastníka řízení).

Přijetí celního prohlášení bez použití zjednodušeného postupu

Pro přijetí celního prohlášení musejí být splněny tyto náležitosti:

 • celní prohlášení musí obsahovat veškeré náležitosti pro propuštění do požadovaného režimu;

 • zboží musí být fyzicky předloženo do celního prostoru, případně se musí nacházet na schváleném místě;

 • deklarant se fyzicky účastní celního řízení.

Deklarant tedy sdělí projednávajícímu celnímu úředníkovi MRN registrované celní deklarace a celní úřad zasílá do ECS SW zprávu o přijetí celního prohlášení (C_R_PRIV).

Propuštění zboží do režimu vývoz

Celník rozhodne o případném provedení kontroly zboží či dokumentační kontrole a následně (po případně provedené kontrole) rozhoduje o propuštění zboží do režimu vývoz. O této skutečnosti je deklarant informován zprávou o propuštění zboží (C_R_PROV).

Současně celník vytiskne Vývozní doprovodný doklad (VDD - nahrazuje písemný JSD v režimu vývozu) a předá jej deklarantovi.

Deklarant předá tento VDD dopravci a zboží může být dopravováno k výstupnímu celnímu úřadu.

Vyřízení režimu vývozu

 • Celní úřad výstupu zboží ověří, zda zboží opustilo území Společenství, a informuje celní úřad vývozu o výstupu zboží z území Společenství.

 • CÚ vývozu informuje deklaranta o vyřízení zásilky a o výstupu zboží z území Společenství ve formě zprávy C_R_DPH.

 • Tuto zprávu deklarant načte do svého ECS SW. Tato zpráva současně slouží jako daňový

Nahrávám...
Nahrávám...