dnes je 31.1.2023

Input:

Režim dočasného použití

21.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.8 Režim dočasného použití

Petr Škapa

Režim dočasného použití

Režim dočasného použití umožňuje, aby zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět v nezměněném stavu, kromě běžného snížení hodnoty způsobeného jeho použitím, bylo na celním území Společenství používáno s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla, aniž by se na tento dovoz vztahovala obchodněpolitická opatření.

Vznikl-li u dovezeného zboží celní dluh, je splatný vyrovnávací úrok z částky dovozního cla pro uvedené období. Použijí se stejná ustanovení jako u vyrovnávacího úroku v režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Zboží propuštěné do režimu dočasného použití musí zůstat v nezměněném stavu. Opravy a údržba včetně prohlídky, seřizování nebo opatření přijatých za účelem uchování zboží nebo jeho uvedení do souladu s technickými požadavky nezbytnými pro použití v režimu jsou přípustné.

Povolení k dočasnému použití

Povolení k dočasnému použití udělí celní úřad na žádost osoby, která zboží užije nebo nechá užívat.

Režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nelze povolit pro spotřební zboží.

Podává-li se žádost písemně, musí být podána na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 67 nařízení (ES) č. 2454/93. Pro režim dočasného použití však platí, že tato formální žádost může být nahrazena podáním písemného celního prohlášení na propuštění do tohoto režimu, a to i tehdy, pokud se celní prohlášení podává prostřednictvím karnetu ATA nebo CPD.

Je-li možno v souladu s celními předpisy Společenství podat celní prohlášení ústně, lze i toto celní prohlášení považovat za žádost o povolení režimu; v tomto případě je celní úřad oprávněn požadovat písemné doplňující informace ve dvojím vyhotovení (např. jméno a adresa žadatele, deklaranta, povaha použití zboží, technický popis zboží a způsob ztotožnění, předpokládaná lhůta pro vyřízení režimu, místo použití zboží, hodnota a množství zboží). Žádost o povolení tohoto režimu je možné učinit i podáním celního prohlášení jiným právním úkonem, pokud celní předpisy Společenství tento úkon považují za podání celního prohlášení.

Je-li žádost podávána na tiskopise podle vzoru v příloze č. 67 nařízení (ES) č. 2454/93, musí být žadatel o rozhodnutí, jímž se povolení uděluje, nebo o důvodech odmítnutí žádosti vyrozuměn do 30 dnů. Povolení lze udělit se zpětnou platností, v tomto případě však povolení nabývá účinnosti nejdříve k datu předložení žádosti.

Provádění režimu

Opatření obchodní politiky uvedená v předpisech Společenství se vztahují na zboží, které není zbožím Společenství, pouze tehdy, vztahují-li se na vstup zboží na celní území Společenství.

Celní úřad odmítne návrh na propuštění do režimu dočasného použití; nelze-li zajistit ztotožnění dovezeného zboží, může však povolit uplatnění režimu dočasného použití, aniž by zajistil ztotožnění zboží, jestliže s ohledem na povahu zboží nebo operací, které mají být prováděny, nemůže vést neztotožnění ke zneužití tohoto režimu.

V povolení stanoví celní úřad lhůtu, během níž musí být dovezené zboží vyvezeno zpět nebo mu musí být přiděleno jiné celně schválené určení. Tato lhůta musí být dostatečná pro dosažení cíle povoleného použití, přičemž by neměla přesáhnout 24 měsíců s tím, že celní úřad může po dohodě s držitelem povolení stanovit lhůty kratší. Celní úřad je povinen zajistit, aby celková doba, během které zůstává zboží v režimu za stejným účelem a v odpovědnosti stejného držitele, nepřesáhla 24 měsíců, i když je režim vyřízen propuštěním zboží do jiného režimu s podmíněným osvobozením od cla a po něm následovně znovu do režimu dočasného použití. Na žádost držitele však celní orgány mohou prodloužit tuto dobu o období, během kterého není zboží používáno, podle jimi stanovených podmínek.

Z důvodů hodných zřetele může celní úřad na žádost příslušné osoby a v přiměřeném rozsahu prodloužit lhůtu, aby umožnila povolené použití zboží; jedná se o všechny události vyžadující užití zboží delší dobu, aby bylo dosaženo cíle, který vyvolal dočasné použití.

Nahrávám...
Nahrávám...