dnes je 6.12.2022

Input:

Případová studie: EDI systém zdroj konkurenční výhody

12.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6 Případová studie: EDI systém zdroj konkurenční výhody

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Logistický řetězec

V globálních podmínkách se mění postavení konkurence. Klesá význam konkurence samostatných firem. Jejich úlohu přebírá celý logistický řetězec (dodavatelsko-odběratelský řetězec, resp. Supply Chain), který soutěží s jiným řetězcem. Řízení logistického řetězce se stává kritickým faktorem úspěchu v boji o zákazníka. Tento trend je podporován skutečností, že celkové náklady i kvalita služeb zákazníkům závisí na struktuře celého logistického řetězce a na komunikaci uvnitř řetězce.

Současné období je poznamenáno navazováním užší spolupráce mezi jednotlivými podniky v rámci logistických řetězců, jak ukazuje obrázek.

Model vývoje vztahů vřetězci podle McGuffon a Wadsley:

Tento model zobrazuje vývoj možnosti spolupráce se zaměřením na plnou integraci a synchronizaci procesů mezi účastníky. Smyslem spolupráce je eliminace takzvaného "the silo syndrome", tj. eliminace transakčních nákladů a snaha o dosažení synergie založené na spolupráci v řetězci s cílem růstu hodnoty vnímané pozitivně zákazníkem. Zákazníkem je jak účastník (dodavatel, resp. odběratel) zapojený do logistického řetězce, tak i konečný spotřebitel.

Oblasti spolupráce

Tato spolupráce je založena na třech oblastech:

 • zlepšení poskytované hodnoty zákazníkovi,

 • odstranění nákladů nepřidávající hodnotu,

 • maximalizace hodnoty a minimalizace neefektivnosti v celém řetězci.

Plná spolupráce je založena na horizontální i vertikální integraci procesů všech účastníků logistického řetězce.

Z tohoto pohledu autor považuje logistický řetězec za integrované a synchronizované řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, tj. řízení objednávek, kapacit, času, materiálu, práce a financí, s cílem dosažení pružnosti a vysoké kvality realizovaných procesů, které zajišťují vyšší hodnotu pro zákazníka.

K základním znakům řízení logistického řetězce je možné podle autora přiřadit:

 • integrální propojení všech zúčastněných v oblasti předvýroba, výroba a distribuce logistického produktu,

 • otevřené sdílení informací mezi jednotlivými partnery,

 • základní články (provozy) logistického řetězce jsou v interakci s předcházejícími články či následujícími články,

 • zaměřený na materiálový a informační tok,

 • veškeré logistické procesy jsou zahrnuty ve všech článcích řetězce, tzn., že se sleduje celý hodnotový proces.

Při vytváření kompletních logistických řetězců a zajištění jejich správné funkce je nutné zajistit konvenční a elektronické propojení interaktivního charakteru mezi partnery.

Průkopníkem v této oblasti je automobilový průmysl. V boji o zákazníky musí toto odvětví neustále hledat rezervy, které by umožnily získání nových či udržení stávajících zákazníků. Hledání rezerv je zaměřeno do všech podnikatelských aktivit v tomto odvětví. Jednou z aktuálních oblastí hledání rezerv je zefektivnění procesů v rámci logistického řetězce. Ke zkvalitnění řízení těchto procesů napomáhá využití moderní informační technologie, zejména elektronického podnikání.

Elektronické podnikání

Elektronické podnikání (Electronic Business – E-Business) v rámci logistických řetězců výrazně zkracuje proces nabídky, objednávky i realizace zakázek. Umožňuje rychlý a snadný přístup na trh velkému počtu subjektů. Je významným globalizačním činitelem propojujícím geograficky oddělené trhy a zásadním způsobem tak působí na zvyšování konkurenceschopnosti. Součástí E-Business je elektronický obchod (Electronic Commerce – E-Commerce), jehož součástí je:

 • řízení logistického řetězce (e-supply chain management),

 • řízení nákupu (e-procurement),

 • řízení vztahů se zákazníky (e-CRM),

 • řízení platebního styku (e-payments).

Elektronický obchod

Elektronický obchod můžeme členit podle účastníků na ochod typu B2B týkající se podnikatelských subjektů, nebo na C2C představující obchod mezi konečnými spotřebiteli.

Elektronický obchod v oblasti B2B je převážně realizován pomocí principu elektronické výměny dat (EDI systém, XML systém apod.). Jednotlivé oblasti elektronického obchodu se nacházejí v současném období v zaváděcí fázi, neboť zkušenosti v této oblasti dosud nejsou téměř k dispozici. Elektronické obcho­dování přispívá k redukci nákladů. Výsledky úspory nákladů vzhledem k rozdílným nákupním procesům se značně liší.

Právě důležitým znakem rozšiřování elektronického obchodování je standardizace. Právě rozšiřování definovaných a uznávaných formátů pro výměnu údajů přispívá při interní i externí integraci ke zvyšování flexibility a snižování nákladů. Elektronické obchodování mění nákupní chování, např. vznikají on-line tržiště pro vymezený stejnorodý sortiment výrobků. Tento trend podporuje synergii při údržbě datového obsahu a při integraci formátu.

Zefektivnění procesů nákupu, výroby a distribuce přispívá standardizace těchto procesů, resp. produktů v globálním měřítku a tvorba celosvětově propojených a bezpečně fungujících logistických procesů spojených s obstaráváním, výrobou a distribucí. Standardizace se promítá do těchto oblastí – tvorby standardních platforem (na bázi účastníků, procesů, dokumentů, komunikace apod.), viz obrázek. Součástí elektronického obchodování je i oblast elektronického opatřování (nákup). Právě standardizace logistických procesů přispívá k centrálnímu řízení nákupu. V další části studie bude popisován systém elektronického opatřování, který bude konfrontován s klasickým nákupem na příkladu Škoda Auto a. s.

Platforma dodavatelů:

Platforma dodavatelů představuje standardní bázi základních informací o dodavatelích (např. forma společnosti, výrobní program, kapitálové propojení, výše obratu apod.).

Elektronický nákup

Právě v zavádění e-nákupu vidí automobilový průmysl možnosti úspor v řízení hmotných i nehmotných procesů v logistických řetězcích. Elektronický nákup produktů je jednou z oblastí, kde může podnik docílit velké úspory nákladů. Elektronicky propojený partner může na základě denního prodeje či spotřeby sledovat pohyb výrobků a tím i stav zásob. Na základě toho může plánovat denní či týdenní stav a sestavit doplňování zásob. Takto propojené obchodování přináší řadu přímých logistických výhod:

 • vyrovnané využití kapacit ve výrobě na základě lépe prognózovaného a plánovaného procesu,

 • lepší vytížení dopravních prostředků a skladových či manipulačních prostor,

 • nižší skladové zásoby,

 • zkrácení čekacích časů při běžných dodávkách nebo při dodávkách pro reklamní akce.

Elektrické opatřování (nákup) materiálů (surovin, součástek, polotovarů či celých agregátů). Zahrnuje v každém podniku úkoly spojené s:

 • nákupem nejlevnějších vstupů,

 • dodržením požadované kvality,

 • rychlou reakcí dodávek,

 • minimalizací zásob,

 • pružnou reakcí na měnící se podmínky trhu.

Inovace nákupu zaměřená na elektronický nákup znamená i pro ŠKODU Auto a. s. výzvu a šanci, jak zlepšit

Nahrávám...
Nahrávám...