dnes je 2.2.2023

Input:

Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidel

26.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.3
Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidel

Ing. Miroslava Horská

Vzor

Příloha č. 2

k místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu 

Test pro ověření znalostí z problematiky BOZP
související s provozem silničních vozidel

1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor - správná odpověď C je pro organizaci, která řízením pověřuje pouze řidiče referenty a povoluje jízdy řidičům jejich vlastním osobním vozidlem - u dopravců či městské hromadné dopravy osob je jinak - zde se doby řízení při pracovních cestách a následující bezpečnostní přestávky řídí jinými předpisy

A) ustanoveními nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B) AETRem

C) ustanoveními nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Poznámka: Správnost odpovědi C platí pro řidiče zaměstnavatele v materiálu vepsaného do místa označeného tečkami; u jiného zaměstnavatele je nutno při odpovědích k této otázce, tj. vybrat jako správnou odkaz na ten který předpis, který je pro tyto řidiče závazný - např. zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, nebo kteří vykonávají svoji činnost při jízdách v EU)

2. Během bezpečnostní přestávky řidič

A) vždy odstraní odpadky z vozidla

B) nevykonává žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad

C) v nočních hodinách povinně 2 hodiny prospí

3. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se

A) nesmí slučovat

B) nesmí slučovat pouze při nočních jízdách

C) mohou slučovat

 

4. Řidič referentsky řízeného vozidla a svého vlastního vozidla, koná-li monotónní a jednotvárnou jízdu pro zaměstnavatele, musí

A) mít vozidlo na tuto jízdu přechodně označeno logem zaměstnavatele

B) vést v listinné formě denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek

C) mít vozidlo vždy jednotné barvy, která se každým rokem mění

5. ........ (konkretizovat zaměstnavatele) je povinen zajistit, aby řidič

A) vozidlo alespoň jednou za týden umyl

B) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce a nevjížděl do míst, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný

C) si zajistil pro odstavování vozidla vhodnou garáž

6. Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, musí řidič

A) zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí další osoby

B) vždy používat klakson

C) vždy rozsvítit dálková světla

7. Při použití přívěsného vozíku musí řidič v případě jeho odpojení

A) pouze vyplnit všechny požadované údaje o jízdě vozidla

B) zajistit rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu

C) umístit výstražný trojúhelník na rámu přívěsného vozíku

8. Nezajistí-li .... (konkretizovat zaměstnavatele) u referentsky řízených vozidel jejich technické kontroly, tedy nepřistaví-li tato vozidla k technické prohlídce a k měření emisí ve stanovené lhůtě, stávají se tato

A) technicky nezpůsobilá k provozu

B) vraky, který musí být na náklady zaměstnavatele zešrotovány

C) technicky způsobilé na dobu jednoho měsíce, pak se stávají technicky nezpůsobilá k provozu

9. Na pozemních komunikacích je zakázáno provozovat silniční vozidlo, které

A) je starší 10 let

B) není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu

C) nemá zakoupený elektronický kupon bez rozdílu, zda jede po ni nebo po místní komunikaci, kde tato není vyžadována

10. Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích (s výjimkou nouzového dojetí)

A) nejde osvětlit přístrojovou desku

B) nejde osvětlit skladovací prostor vozidla

C) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené k středu vozovky

11. K minimální povinné výbavě motorových vozidel podle ustanovení vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, patří

A) čisticí prostředky a lak na karosérii

B) přenosný výstražný trojúhelník schválený podle předpisu EHK č.27

C) šroubky a matičky různých rozměrů

12. Motorová vozidla

A) mohou být lékárničkou vybavena

B) musí být vybavena příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci

C) lékárničkou musí být vybaveny pouze autobusy

13. Příloha č. 12, část B, bod 11. vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mj. požaduje, aby lékárnička obsahovala

A) rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

B) dlahy a obvazy napuštěné sádrou

C) léky pro utišení bolesti hlavy

14. Význam a použití dopravních značek na pozemních komunikacích konkrétně upravují ustanovení

A) pouze zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B) vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. a vyhlášky č. 509/2021 Sb.

C) nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

15. Problematiku provozu na pozemních komunikacích v současné době upravuje

A) zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B) v platnosti zůstala vyhláška č. 99/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů

C) po vstupu ČR do EU není ničím upraveno

16. Účastník provozu na pozemních komunikacích

A) není ničím omezován

B) je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat

C) má určité úlevy v nedodržování pravidel silničního provozu, jestliže provádí výcvik ke získání řidičského průkazu

17. K základním povinnostem řidiče patří

A) ve vozidle nekouřit

B) přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla

C) nejezdit za deště, mlhy a při vzniklém náledí

 18. Řidič je povinen

A) umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

B) přecházejícího chodce pozdravit dálkovými světly

C) mít na přechodech ohled pouze na malé děti

 19. Řidič nesmí

A) řídit vozidlo, požil-li více jak 5 12-ti stupňových piv, do tohoto množství požitého alkoholu je jízda povolena

B) během jízdy požít alkohol nebo užít návykovou látku, resp. řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem

C) jezdit pouze pod vlivem alkoholu, ovlivnění drogami není v ČR zatím legislativně upraveno

 20. Řidič motorového vozidla

A) se nepoutá bezpečnostním pásem ve velkém městě

B) je povinen se připoutat za jízdy bezpečnostním pásem pouze v případě, že pojede po dálnici a bude spěchat

C) je povinen být za jízdy připoután na sedadla bezpečnostním pásem, pokud je jimi vozidlo povinně vybaveno podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 21. Řidič nesmí

A) při jízdě s vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení

B) v noci a za šera za jízdy telefonovat

C) telefonovat, jsou-li v provozu stěrače

 22. K povinnostem řidiče, který měl účast na dopravní nehodě, nepatří

A) zůstat v havarovaném vozidle

B) neprodleně vozidlo zastavit

C) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, že před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku

 23. "Pravidlo zipu", uplatněné v zákoně č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že v místě, kde se sbíhají dva jízdní pruhy

A) se musí dopravní prostředky při vjíždění do jednoho pruhu střídat

B) mají přednost dopravní prostředky v pravém jízdním pruhu

C) mají přednost dopravní prostředky v levém jízdním pruhu

 24. Vozidla musí mít rozsvícená světla (podle úpravy platné po 1. 7. 2006)

A) pouze za zimního času

B) pouze za letního času

C) po celý rok

 25. Účinná lékařská pomoc se poskytuje v pořadí

A) zastavení krvácení, zajištění volné dýchací cesty, provedení umělého dýchání a masáž srdce, protišoková opatření, ošetření ostatních poranění

B) libovolném

C) o které požádá poraněný

 26. V případě, že se zraněný dostane do šoku

A) uložíme jej do klidu

B) podáme mu alkohol

C) podáme mu pivo se sníženým obsahem alkoholu

27. Při ošetření krvácejících zranění je nutno soustředit pozornost nejprve na krvácení

A) tepenné

B) vlásečnicové

C) žilné

 28. Použije-li zaměstnanec pracovní cestě vlastního dopravního prostředku, začíná pracovní cesta

A) od hranic města, ve kterém má zaměstnanec jednání

B) až na místě zaměstnancovi služební cesty

C) vstupem do garáže, a není-li vozidlo v garáži, vstupem do vozidla

Klíč správných odpovědí:

1 C, 2 B, 3 C, 4 B, 5 B, 6 A, 7 B, 8 A, 9 B, 10 C, 11 B, 12 B, 13 A, 14 B, 15 A, 16 B, 17 B, 18 A, 19 B, 20 C, 21 A, 22 A, 23 A, 24 C, 25 A, 26 A, 27 A, 28 C.

Poznámka:  V roce 2020 došlo k řadě novelizací u předpisů z oblasti silniční dopravy. Pro ty zaměstnavatele, kteří již léta výše uvedený soubor ověřovacích otázek používají a stává se "trochu monotónním", a kteří právě provedli aktuální školení pro řidiče (ve kterém reagovali na novinky), předkládáme k případnému využití další soubor testových otázek pro ověření znalostí. Číslování otázek je provedeno římskými čísly.

I. Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích je nově od 30. 4. roku 2020 zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které

A) po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou

B) má děravou, rezavou karoserii a tím ruší estetiku krajiny

C) pouze takové, o kterém je známo, že je užíváno narkomany jako útočiště před deštěm a nepohodou

II. Je-li v registru vozidel zapsán zánik vozidla, podle nových ustanovení §§ 19b až 19d zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ten, kdo je oprávněn vyzvat majitele vozidla k jeho odstranění z uvedeno zakázaného místa stání a použít k tomu všechny možné donucovací úkony včetně vymáhat hrazení nákladů, tyto užít

A) místo k provozovateli vozidla k jeho vlastníkovi

B) nemusí vynakládat žádnou námahu, vše zaplatí Ministerstvo dopravy

C) vše zaplatí obec, v které je nedovolené stání zjištěno

III. Je možno provádět část výuky v ročních kurzech podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, způsobem umožňujícím dálkový přístup

A) ne

B) ano, podmínkou je ale je-li zajištěno řádné ověření totožnosti řidiče

C) zatím se o možnosti zavedení tohoto způsobu v ČR uvažuje, na MD se zpracovává návrh

IV. Kolik hodin je povoleno provádět výuku způsobem umožňujícím dálkový přístup

A) všechny vyučovací hodiny

B) polovina vyučovacích hodin

C) 1 hodinu

V. Novelizace autoškolského zákona a jeho

Nahrávám...
Nahrávám...