dnes je 19.6.2024

Input:

Příloha č. 1 - Osnova školení BOZP jako příloha MPBP

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.2
Příloha č. 1 - Osnova školení BOZP jako příloha MPBP

Ing. Miroslava Horská

Příloha k místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu

Příloha č. 1

k místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu

Osnova školení BOZP pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla a pro zaměstnance, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla; resp. i pro další odborné zaměstnance, kteří k problematice mají vztah

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků je zpracován formou místního provozního bezpečnostního předpisu. Příloha k němu č. 1 předkládá návrh osnovy pro školení řidičů, kterou samozřejmě by měl (a je to i velmi vhodné a účelné) zaměstnavatel rozšířit o problematiky, na které chce řidiče specificky upozornit. Z některých pasáží je vhodné školit i další zaměstnance [např. vedoucí, zaměstnance, zaměstnance mzdových účtáren (proplácení cestovních náhrad), osobních oddělení (jsou-li jim některé povinnosti vzhledem k zaměstnancům – řidičům, dány) apod.].

Školitel by měl ve svém zejména úvodním školení probrat dále uvedené okruhy a zpracovat je do formy, která stanoví nejen požadavek, ale i konkrétní osobu, která jej musí plnit. Měly by mu pomoci obecně uvedené příklady vykonávané činnosti řidičů, které určitě doplní dalšími, které jsou specifické pro jeho organizaci. Toto necháváme na každém; jednak neznáme problematiky, které jsou v té které organizaci; dále pak i z důvodu, že by tento soubor mohl být enormně dlouhý.

Řešeny by měly být zejména:

 • Kvalifikace řidičů

 • Povinnosti při nakládce a vykládce

 • Zdravotní způsobilost

 • Způsobilost vozidla

 • Požadavky stanovené pro režim řidičů

 • K vlastní jízdě po pozemních komunikacích

 • Základní bezpečnostní požadavky při opravách vozidel  a jejich garážování

 • Informace o aktuálních novinkách (např. počátkem roku 2024 – novinky v povinném ručení – projednávání novely zákona v lednu již v Senátu, březen - nabíhají nové částky pro zpoplatnění pozemních komunikací; v neposlední řadě i "zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací nadměrnými vozidly" – viz nově vložený § 25a zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedený zákonem č. 349/2023 Sb.)

K jednotlivým výše uvedeným okruhům

֍ Kvalifikace řidiče

Stanoví zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zdůrazněna nutnost výměny starých řidičských průkazů + kvalifikace speciální - viz Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků Komentář.

Povinnosti při nakládce a vykládce

Týká se školení řidiče, který mimo vlastní řízení vozidla bude provádět nakládku a vykládku, a který by tedy měl vědět, s čím se může při této činnosti setkat a pro vzniklé situace i být poučen. Hlavní zásada – vozidlo musí být při nakládce a vykládce bezpečně zajištěni proti pohybu. Při nakládce v řidičově mateřské organizaci tuto pravděpodobně zná. Zná tedy např. nakládací četu, která mu bude vozidlo nakládat. On by si ale měl pohlídat pořadí nakládaných věci tak, aby při vykládce na několika místech to vše šlo v určitém smysluplném pořadí (např. poslední vykládané věci umístit úplně vzadu nakládané plochy). Nejen organizace, z které řidič vyjíždí, ale i ty, ve kterých bude skládat, by měly mít určené prostory pro bezpečné skládání. Měl by zde být např. zaměstnanec, která bude řídit a koordinovat tuto činnost. K dispozici musí být zařízení pro vstup na ložnou ploch nebo do ložného prostoru a výstup z nich (za ně se nepovažují náboje a ráfky kol). Do nakládacího prostoru bude např. řidič a další účastníci nakládky (později vykládky) vstupovat nejčastěji přes nakládací rampu (nejčastěji sklopnou); a to obyčejně s rudlem, nebo tam nejčastěji najíždějí s  motorovým vozíkem. Náklad musí být ve vozidle řádně upevněn, nesmí být překročena povolená hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravy. Případný přečnívající náklad musí být označen podle požadavků § 52 zákona č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při nakládce a vykládce se často používá zdvihací čelo, jehož obsluhu nenaučí autoškola, ale řidičova zaměstnavatelská organizace. Speciálně jsou stanoveny požadavky pro přepravu zemědělských produktů, sypkých materiálů, zvířat; v lesnictví jsou to odvozní soupravy s opleny; při nakládce jsou užívány hydraulické ruky. Nakládá-li přepravovaný náklad zaměstnanci odesilatele, jsou povinni tuto naložit se souhlasem řidiče (není-li jeho námitkám vyhověno, je tento oprávněn žádat přeložení nebo odmítnout přepravu realizovat). Řidič je dále povinen se před začátkem jízdy přesvědčit o bezpečném zajištění bočnic, zadního čela a sklápěcí karoserie.

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost řidičů (zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 87 a pro vyjmenované řidiče i § 87a prohlídky řidičů z povolání a prohlídky ostatních řidičů ve věku 65 a 68 let věku, pak každé dva roky, vyhláška č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Poznámka: úpravy v roce 2018 zejména pro řidiče s diabetem mellitem).

Pro zpracovatele tohoto dokumentu zdůrazňujeme nezbytné jeho dokonalé prostudování a následnou osvětu provedenou na školení ze všech novinek, které přinesla novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. provedená koncem roku 2022 vyhláškou č. 452/2022 Sb.

Způsobilost vozidla

Způsobilost vozidel k provozu (zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 153/2023 Sb., vyhláška č. 343/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Úprava povinné výbavy, autolékárniček a další – viz Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků. Upozornění, že i když výstražné vesty nejsou jednoznačně vyjmenovány v povinné výbavě vozidla, je nutno je ve vozidle mít pro jejich povinné užití ve stanovených případech. Navíc k jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů k nim NV č. 168/2002 Sb. příloha č.1 bod 2, písm. e)

Požadavky stanovené pro režim jízdy (u řidičů referentů viz nařízení vlády č. 168/2002 Sb.)

 • doba řízení přerušovaná bezpečnostními přestávkami, vedení evidence (viz bod 3 přílohy č.1)

 • jízda a činnost řidiče mimo pozemní komunikace (odstavování dopravního prostředku, nevjíždění do míst, kde povrch terénu není dostatečně široký, pevný a sjízdný, zajištění bezpečného otáčení a couvání, kontrola spojení při použití přívěsného vozíku) – tedy především body druhé části přílohy č.1)

 • doby jízd pro ostatní řidič stanoví množství předpisů (viz např. zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pp, vyhláška č.478/2000 Sb., ve znění pp, zákoník práce (obecně pro pracovní dobu, § 100 zmocnění k vydání prováděcího předpisu tj. NV č. 589/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již citované NV č.168/2002, AETR, ADR,NEP a R /nařízení evropského parlamentu a rady/ č. 561/2006, ve znění NEP a R č. 1073/2009)

 • rychlost jízdy při přepravě nákladu musí řidič přizpůsobit dané hmotnosti, druhu nákladu, způsobu jeho zabezpečení na ložné ploše, okamžité dopravní situaci na trase, nesmí i např. prudce brzdit, aby se přepravovaný náklad nedal setrvačností do pohybu apod.

K vlastní jízdě po pozemních komunikacích

Platí pravidla silničního provozu školení provádět zejména z pohledu novinek daných všemi v posledních letech novelizacemi zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak zásadní úpravou zákonem č.

Nahrávám...
Nahrávám...