dnes je 4.10.2023

Input:

Vyhláška o technických prohlídkách vozidel a její změna v roce 2023

1.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4
Vyhláška o technických prohlídkách vozidel a její změna v roce 2023

redakce DLprofi.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 155/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se provádí zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Cílem novely vyhlášky je primárně provést novelu zákona, zejména v oblasti provádění technických prohlídek historických vozidel, technických požadavků na vybavení stanic technické kontroly, organizování zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků v rámci digitalizace státní správy. Jedná se zejména o zapracování schválených pozměňovacích návrhů k novele zákona, které v plném rozsahu stanovují práva a povinnosti pro dotčené subjekty a dále zmocňují ministerstvo k vydání prováděcích právních předpisů k jejich provedení. Návrh vyhlášky pak stanovuje způsob provedení přijatých změn zákona.

Nad rámec novely zákona dochází k úpravám souvisejících s technickými požadavky na přístroje a lhůty pro ověření kalibrace, a vybavení stanic technických kontrol pro traktory, které provádějí technické prohlídky vozidel kategorií T a R překračující konstrukční rychlost 40 km/h a povolenou hmotnost 3500 kg.

V souvislosti s digitalizací státní správy dochází k úpravě organizování zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků, s cílem umožnit přezkoušení kontrolních techniků elektronicky prostřednictvím informačního systému technických prohlídek. V neposlední řadě dochází ke sjednocení lhůt platnosti osvědčení kontrolních techniků, emisních techniků, kontrolních techniků typu K a ADR.

Pro naplnění zmocnění daných zákonem byla zvolena forma novely vyhlášky. Prováděcím předpisem, který v současné době naplňuje zmocnění, je vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář k upraveným ustanovením

§ 3

Vládní novela zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "novela zákona"), mimo jiné upravuje členění technických prohlídek, kdy nově podle účelu a rozsahu zavádí technickou prohlídku historického vozidla. Návrhem vyhlášky dochází k vymezení rozsahu a způsobu provádění technické prohlídky historického vozidla. S ohledem na zajištění kontroly technického stavu historického vozidla se provádí technická prohlídka v celém rozsahu (např. jako u pravidelné technické prohlídky) avšak s přihlédnutím k různému stupni technického pokroku kontrolovaného historického vozidla. Zejména je nutné zohlednit skutečnosti spočívající v provedení konstrukce vozidel a jeho vybavení a to vzhledem k tomu, kdy bylo historické vozidlo uvedeno do provozu. V rámci stanovení požadavků na jednotlivé kontrolní úkony, respektive způsobu jejich provádění, se rozdělují vozidla do tří základních kategorií z hlediska jejich uvedení do provozu a to:

Kategorie 1 - od 01. 07. 1972 (novodobá historická vozidla)

Kategorie 2 - od 01. 07. 1953 do 30. 06. 1972 (poválečná historická vozidla)

Kategorie 3 - do 30. 06. 1953 (předválečná a válečná historická vozidla)

Vozidlo zařazené do 1. kategorie je kontrolováno standardními postupy jako dnešní silniční vozidla, kdy se však musí zohlednit případné technické požadavky na vybavení nebo dovybavení vozidla.

Vozidlo zařazené do 2. kategorie je kontrolováno standardními postupy, přičemž v případě že pro kontrolní úkon je třeba použití přístroje, které není vzhledem k technické vyspělosti kontrolovaného historického vozidla vhodné, provádí se kontrola pouze vizuálně.

Vozidlo zařazené do 3. kategorie je kontrolováno převážně vizuálně, neboť má zpravidla jednoduché konstrukční systémy, kdy cílem kontroly technického stavu je zjištění a ověření funkčnosti kontrolovaných prvků vozidla, avšak bez použití technického zařízení, které by mohlo způsobit poškození vozidla (např. v případě, že by toto vozidlo bylo kontrolováno pomocí válcové zkušebny brzd, mohlo by dojít k jeho poškození apod.).

§ 4 Evidenční kontrola

V souvislosti s doplněním členění technických prohlídek o novou technickou prohlídku historického vozidla, kdy je tato technická prohlídka prováděna v obdobném rozsahu jako pravidelná technická prohlídka, včetně kontrolních úkonů skupiny "0" je nutné doplnit do vyhlášky, že evidenční kontrola je součástí i této nově vzniklé technické prohlídky historického vozidla.

§ 5 Způsob provedení technické prohlídky

Vzhledem k tomu, že novela zákona, vymezuje nově způsob provádění evidenční kontroly, kdy kontrola se provádí tak, že se hodnotí soulad skutečného stavu vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v registru silničních vozidel (dříve v technickém průkaze) a osvědčení o registraci silničního vozidla, je nutné tuto změnu zapracovat i do způsobu kontroly shody údajů v § 5 odst. 2 vyhlášky. Je nutné doplnit, že kontrola bude prováděna nejenom podle dokladů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky, ale i s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.

§ 7 Způsob vyznačování provedení technických prohlídek

Novela zákona nově zrušila stávající podobu technického průkazu, kam se zapisoval výsledek hodnocení a doba platnosti technické způsobilosti vozidla po provedení technické prohlídky. Nově výsledek hodnocení a platnost technické způsobilosti vozidla vyznačí stanice technické kontroly záznamem do Informačního systému technických prohlídek, kdy zůstává výčet technických prohlídek, u kterých se vyznačuje technická způsobilost. Vedle toho musí být vydáváno podle článku 10 směrnice 2014/45/EU osvědčení o technické způsobilosti, které se stává součástí protokolu o technické prohlídce (pravidelné, opakované a případně opakované v rámci SOD).

§ 7a Způsob vyznačení provedení technické prohlídky historického vozidla

Nově je upraven způsob vyznačení výsledku a hodnocení technické způsobilosti historického vozidla. Historické vozidlo, které je vedeno v registru historických vozidel, má vydán průkaz historického vozidla, kam bude stanice technické kontroly zaznamenávat výsledek technické prohlídky historického vozidla, kdy je upraven postup, jak se zaznamená výsledek do průkazu historického vozidla.

§ 10 Záznamník závad

V souvislosti se zaváděním elektronizace a zjednodušení vedení záznamníku závad se zavádí možnost způsobu vedení záznamníku závad i elektronicky. V důsledku zrušení technického průkazu od 1. 1. 2024, je nutné záznamník závad doplnit o technické údaje nezbytné pro provádění technických kontrol, které jsou k vozidlu vedeny v registru silničních vozidel.

§ 12 Údaje předávané provozovatelem stanice technické kontroly

V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 341/2014 Sb., byla celá oblast upravující zkušební stanice, kontrolní techniky k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále

Nahrávám...
Nahrávám...