dnes je 29.5.2024

Input:

Přestupky podle zákona o silničním provozu

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.6
Přestupky podle zákona o silničním provozu

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Přestupky podle zákona o silničním provozu

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích byly až do 31. července 2011 upraveny v § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Postihy za ně byly výrazně zpřísněny s účinností od 1. července 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., zavádějící mj. i systém bodového hodnocení řidičů.

Od 1. srpna 2011 byl však § 22 zákona o přestupcích zrušen a skutkové podstaty přestupků byly nově vymezeny přímo v § 125c zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Stalo se tak konkrétně zákonem č. 133/2011 Sb. Po této změně již tyto přestupky nejsou formálně označovány jako "přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“. Ve skutečnosti se však jak vymezení skutkových podstat přestupků, tak i sankce oproti dosavadní úpravě mění pouze minimálně.

Dnem 1. července 2017 pak nabyl účinnosti nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který nahradil dřívější mnohokráte novelizovaný zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Přestupek, za který se podle zákona č. 361/2000 Sb. ukládá zákaz činnosti, nelze projednat příkazem na místě (§ 125c odst. 8 zákona o silničním provozu).

Přestupku se dopustí fyzická osoba tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,

 1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen "registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,
 2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo
 3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
  • pokuta od 5000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

  • za přestupek podle bodu 3 se zaznamená 5 bodů,

b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

 • pokuta od 2500 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

 • je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče motorového vozidla vyšší než 0,3 promile, zaznamená se 7 bodů,

c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

 • pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let,

 • zaznamená se 7 bodů,

d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

 • pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let,

 • zaznamená se 7 bodů,

e) řídí motorové vozidlo a

 1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
  • pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let,

  • zaznamenají se 4 body,

 2. byl mu zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,
  • pokuta od 5000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

  • zaznamená se 7 bodů,

 3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie, Dohody o EHP nebo Švýcarské konfederace,
  • pokuta od 5000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

  • zaznamenají se 4 body,

 4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti,
  • pokuta od 5000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

 5. pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7,
  • pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let,

 6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 exekučním příkazem podle exekučního řádu,
  • pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

f) při řízení vozidla

 1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
  • pokuta od 1500 Kč do 2500 Kč,

  • příkazem na místě se uloží pokuta do 1000 Kč,

  • zaznamenají se 2 body,

 2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,
  • pokuta od 5000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

  • zaznamená se 5 bodů,

 3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,
  • pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč,

  • pokud je tento přestupek spáchán v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, uloží se pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců,

  • příkazem na místě se uloží pokuta do 2500 Kč,

  • zaznamenají se 3 body,

 4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1,
  • pokuta od 1500 Kč do 2500 Kč,

  • příkazem na místě se uloží pokuta do 1000 Kč,

  • za překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec se započítávají 2 body,

 5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu nebo na pokyn "Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou,
  • pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč,

  • pokud je tento přestupek spáchán v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, uloží se pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců,

  • bylo-li nezastavení na pokyn oprávněné osoby úmyslné, uloží se zákaz činnosti od jednoho do šesti měsíců vždy,

  • příkazem na místě se uloží pokuta do 2500 Kč,

  • zaznamená se 5 bodů,

 6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak učinit nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
  • pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč,

  • pokud je tento přestupek spáchán v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, uloží se pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců,

  • příkazem na místě se uloží pokuta do 2500 Kč,

  • za nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, se zaznamenají 3 body, za ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky se zaznamenají 4 body, za ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání se zaznamená 5 bodů,

 7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
  • pokuta od 5000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

  • zaznamená se 7 bodů,

 8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě podle zvláštního právního předpisu,
  • pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč,

  • pokud je tento přestupek spáchán v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, uloží se pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců,

  • příkazem na místě se uloží pokuta do 2500 Kč,

  • zaznamenají se 4 body,

 9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
  • pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč,

  • současně se vždy zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců,

  • příkazem na místě se uloží pokuta do 2500 Kč,

  • zaznamená se 7 bodů,

 10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. g),
  • pokuta od 5000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,

  • zaznamená se 7 bodů,

 11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,
  • pokuta od 5000 Kč do 10 000 Kč,

  • příkazem na místě se uloží pokuta do 1000 Kč,

g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,

 • pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč,

 • pokud je tento přestupek spáchán v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, uloží se pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců,

 • příkazem na místě se uloží pokuta do 2500 Kč,

h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,

 • pokuta od 25 000 do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let,

i) při dopravní nehodě

 1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,
 2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,
 3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo
 4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody,
  • pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč,

  • pokud je tento přestupek spáchán v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, uloží se pokuta od

Nahrávám...
Nahrávám...